Publisert: 15.04.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nasjonalt mattilsynsprosjekt

Mattilsynet starter hvert år fire til seks nye tilsynsprosjekter. Bedre tilsyn med medisinforvaltningen i svineproduksjonen står blant annet i søkelyset i år.


Nasjonalt mattilsynsprosjekt

Mattilsynet starter hvert år fire til seks nye tilsynsprosjekter. Bedre tilsyn med medisinforvaltningen i svineproduksjonen står blant annet i søkelyset i år.

Region Trøndelag, Møre og Romsdal har ansvaret for planlegging og gjennomføring av et nasjonalt tilsynsprosjekt rettet mot dyrehelsepersonell i 2012. Planleggingsarbeidet er nå godt i gang, skriver Elisabeth Schei-Berg (elsbe@mattilsynet.no) til Svin. Hun er kontaktperson for prosjektet ved regionkontoret i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Viktige mål for dette prosjektet er å styrke tilsynskompetansen hos dyrehelsepersonell, og skaffe Mattilsynet et godt grunnlag for arbeidet med å lage nytt legemiddelverk på dyr, samt å få bedre innsyn i forebyggende helsearbeid hos svin. Det er også et mål at reglene på tilsynsområdet skal etterleves bedre.

Tilsynsprosjektet vil være todelt;

1.Tilsyn med medisinforvaltning i svineproduksjonen.

Det skal føres tilsyn med et utvalg av veterinærene som har svinepraksis. I tillegg føres tilsyn i en til to besetninger der hver av disse veterinærene har klinisk praksis i. Tilsyn hos dyreeier gjennomføres i hovedsak for å kartlegge hvordan veterinærens ansvar som rekvirent av legemidler er ivaretatt, Men produsentens dokumentasjon av blant annet sykdomsbehandling vil også være gjenstand for tilsyn.

2.Tilsyn med journalføring, rapporterings-og meldeplikt.

Det skal gjennomføres tilsyn med veterinærer/klinikker med henblikk på journalførsel, rapporterings – og meldeplikt til Mattilsynet.

Alle regioner vil delta i prosjektet.

Tilsynsprosjektene er tidsavgrensede nasjonale, regionale eller interregionale satsinger som skal kontrollere at reglene etterleves i en bransje eller et fagtema.

De nasjonale tilsynsprosjektene koordineres av tilsynsavdelingen ved hovedkontoret. Planlegging og gjennomføring er som hovedregel delegert til et regionkontor med regiondirektøren som prosjektansvarlig.

Regiondirektøren utpeker en prosjektleder som setter sammen en prosjektgruppe. Prosjektleder med prosjektgruppe har ansvaret for planlegging og gjennomføring av prosjektet. Det kommer mer informasjon om prosjektet i neste utgave av Svin.