Publisert: 17.06.2020 Oppdatert: 11.06.2020

Stikkord:

Konsesjonsreglene er endret

Nå må du planlegge bedre

Smågris- og kombinertprodusentene har nå fått to konsesjonsgrenser å forholde seg til. Det betyr at du som smågris- eller kombinertprodusent må planlegge produksjonen i enda større grad enn du har gjort frem til 2020.


Therese Jeanette Mosti, Landbruksdirektoratet

 

Høsten 2019 ble det vedtatt endringer i husdyrkonsesjonsregelverket. Smågrisproduksjonen, som inntil 2019 har vært regulert på antall innsatte avlspurker, reguleres nå på både antall innsatte avlspurker og antall utrangerte avlspurker. 

Vi forteller deg her litt om endringene og hva du må huske på.

Hvorfor er regelverket endret?
Gjennom jordbruksoppgjøret i 2018 meldte partene om at omfanget av engangspurker hadde økt over tid. De var enige om at det var behov for å gjøre tiltak som kunne bidra til å håndtere den utfordrende markedssitua­sjonen, blant annet innstramminger i husdyrkonsesjonsregelverket.

Landbruksdirektoratet ble bedt om å utrede blant annet muligheten for å regulere smågrisproduksjonen på antall innsatte avlspurker og antall slaktede/omsatte purker. Som følge av dette ble det fra 1. januar 2020 satt begrensninger på hvor mange avlspurker en produsent kan utrangere. Med å utrangere menes her selge, slakte eller destruere.

Hvor høye er konsesjons­grensene?
Alle smågris- eller kombinertprodusenter må forholde seg til to konsesjonsgrenser; én for antall innsatte avlspurker, én for antall utrangerte avlspurker. 

Som smågrisprodusent kan du ha maksimalt 105 avlspurker i besetningen til ethvert tidspunkt, dette er den samme regelen som tidligere. I tillegg til å ha maksimalt 105 avlspurker i besetningen, kan du gjennom året utrangere maksimalt 150 avlspurker. Dette er nytt, og gjelder fra 1. januar 2020.

Kombinertprodusenter må gjennom hele året tilpasse antall innsatte avlspurker til hvor mange slaktegriser de har solgt eller slaktet, slik at summen av de to ikke overstiger konsesjonsgrensen på 2100 konsesjonsenheter. Dette gjaldt også før 2020. I tillegg påvirkes det maksimale antallet utrangerte avlspurker av slaktegrisomsetningen. Også her må kombinertprodusenter passe på at summen av de to ikke overstiger konsesjonsgrensen på 2100 konsesjonsenheter. 

Avlsbesetninger følger den samme regelen for innsatte avlspurker, men har høyere grenser for utrangering av avlspurker. For å kunne utrangere flere avlspurker enn bruksbesetningene, er det viktig at produsenter med avls­besetninger melder fra om sin status som avlsbesetning til Landbruks­direktoratet.

Hva betyr det for min produksjon?
Med to konsesjonsgrenser å forholde seg til, må du som smågris- eller kombinertprodusent nå planlegge produksjonen i enda større grad enn du har gjort frem til 2020. Dette gjelder ­særlig for konsesjonsgrensen for ut­rangering.

Hvis du som smågris- eller kombinertprodusent har basert produksjonen på en høy rekrutteringsprosent og dermed utrangerer mange avlspurker, kan endringen i regelverket bety at du må legge om produksjonen. For noen produsenter vil produksjonsnedgangen bli stor. For at disse produsentene skal kunne møte de nye konsesjonsgrensene på en måte som ikke umiddelbart reduserer inntekten deres, er det innført en overgangsordning.

Overgangsordning
Produsenter som i 2017 eller 2018 utrangerte flere avlspurker enn de nye konsesjonsgrensene, kan søke om midlertidig konsesjon for utrangering av avlspurker. Konsesjonen vil være gyldig i fem år, fra 1. januar 2020 til 31. desember 2024.

Det betyr blant annet at hvis du som smågrisprodusent har utrangert mer enn 150 avlspurker per år, kan du søke om midlertidig konsesjon. Hvis du i 2017 og 2018 utrangerte henholdsvis 170 og 180 avlspurker, kan du innvilges midlertidig konsesjon på maksimalt 180 utrangerte avlspurker per år.

Er du kombinertprodusent og summen av antall slaktegriser og antall utrangerte avlspurker overstiger 2100 konsesjonsenheter, kan du søke om midlertidig konsesjon. Størrelsen på konsesjonen vil avhenge av om besetningen din er en bruks- eller avlsbesetning, og av hvor mange slaktegriser du har omsatt eller slaktet. Du finner mer informasjon om dette på våre hjemmesider, og Fylkesmannen i ditt aktuelle fylke kan veilede deg mer.

Hva må jeg gjøre?
Hvis besetningen din er en avlsbesetning, må du fylle ut skjemaet «Melding om status som foredlings- eller formeringsbesetning» og sende denne inn til Landbruksdirektoratet. Da vil foretaket ditt bli oppført i Landbruksdirektoratets register over avlsbesetninger, og du får muligheten til å utrangere flere avlspurker enn bruksbesetninger.

Hvis du har utrangert flere avlspurker enn de nye konsesjonsgrensene, eventuelt at summen av antall slaktegris og antall utrangerte avlspurker overstiger 2100 konsesjonsenheter, kan du søke om midlertidig konsesjon. Da benytter du skjemaet «Søknad om midlertidig konsesjon etter husdyrkonsesjonsforskriften § 9b». Søknaden, med vedlegg, sendes til kommunen som sender saken videre til Fylkesmannen for behandling. Hvis besetningen din er en avlsbesetning, kan skjemaet om status sendes sammen med søknaden om konsesjon.

Dette bør du gjøre så raskt som mulig for å unngå krav om redusert produksjon i 2021.

Hvor finner jeg informasjon?
Regelverk, veiledere og ytterligere informasjon finner du på Landbruksdirektoratets hjemmesider.

I tillegg til dette, kan Fylkesmannen i ditt aktuelle fylke veilede deg ytter­ligere om regelverket.

Konsesjonsgrensene

Grensene for svine- og fjørfehold som kan drives uten konsesjon er 2100 konsesjonsenheter. For svinehold fordeles dette slik: 

// maksimalt 2100 omsatte eller slaktede slaktegriser per år,

// maksimalt 105 avlspurker på ethvert tidspunkt og maksimalt 150 ­utrangerte avlspurker per år,

// produksjon i registrerte foredlingsbesetninger med maksimalt 105 ­avlspurker på ethvert tidspunkt og maksimalt 438 utrangerte avlspurker per år,

// produksjon i registrerte formeringsbesetninger med maksimalt 105 avlspurker på ethvert tidspunkt og maksimalt 220 utrangerte avlspurker per år,

// satellitt i purkering med maksimalt 53 avlspurker på ethvert tidspunkt, eller maksimalt 2100 omsatte eller slaktede slaktegriser per år,

// for purkeringer kan det innvilges konsesjon for maksimalt 450 avlspurker i navet, og maksimalt 1010 utrangerte avlspurker per år.

Hvert enkelt dyr teller som 

// slaktegris: 1 konsesjonsenhet

// innsatt avlspurke: 20 konsesjonsenheter

// utrangert avlspurke fra bruksbesetning: 14 konsesjonsenheter

// utrangert avlspurke fra foredlingsbesetning: 4,8 konsesjonsenheter

// utrangert avlspurke fra formeringsbeseting: 9,54545 konsesjonsenheter

// utrangert avlspurke fra nav i purkering: 2,08 konsesjonsenheter

 

Regelverk

Reglene som bestemmer svine- og fjørfeproduksjonens størrelse finner du i lov 16. januar 2004 nr. 5 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen og forskrift 1. april 2004 nr. 611 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen.