Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nå lysner det for grisen

Etter et bunnivå for lønnsomheten før jul, ser det nå lysere ut framover. Med reduserte vekter i første kvartal og engrospris ca 1,85 kr under målpris har prognoseutvalget beregnet et over- skudd på ca 3700 tonn, noe som tilsvarer eksportkvoten.


Nå lysner det for grisen

Etter et bunnivå for lønnsomheten før jul, ser det nå lysere ut framover. Med reduserte vekter i første kvartal og engrospris ca 1,85 kr under målpris har prognoseutvalget beregnet et over- skudd på ca 3700 tonn, noe som tilsvarer eksportkvoten.

 

I vår lønnsomhetsprognose har vi regnet med at prisen i gjennomsnitt ligger kr 1,60 under målpris i første halvår. Etter prisøkningene i februar ligger vi ca 1 kr under målpris. Vår prognose fram mot sommeren forutsetter at engrosprisen per 1. mars vedvarer og at omsetningsavgifta reduseres noe.

 

Markedet

De nye markedsprognosene for 2007 viser nå et markedsoverskudd på 7500 tonn, under forutsetning av målprisuttak og ingen reguleringstiltak. Denne prognosen viser altså et overskudd som er hele 4400 tonn lavere enn hva prognoseutvalget antok i september i fjor. Forbedringen har flere grunner. Etter at forrige prognose ble satt opp, viste semintallene at mange svineprodusenter har reagert på de økonomiske forholdene. Salget av svinesæd har gått ned (tilsvarer 2150 tonn). Antall forventa slaktegris er justert noe ned (1700 tonn) grunnet noe mer dosebruk per brunst, og lavere effektivitetsøkning enn forventet. Tallene justeres etter hvert som nye tall kommer inn i In-Gris. Det er også tatt med effekt i 2007 av slakting og eksport av smågris på senhøsten 2006.

Prognoseutvalget har sett litt nærmere på hvordan markedet kan reguleres i 2007. Kompensasjon for lavere slaktevekter i første kvartal gir ca. 1300 tonn lavere tilførsler. Eksportkvoten er fortsatt på ca. 3700 tonn. Etter vektreduksjonen i begynnelsen av året og eksport, sitter vi da igjen med 2400 tonn som enten må fjernes eller ut i det norske markedet. Prognoseutvalget har regnet ut at dersom engrosprisen for svinekjøtt ligger kr 1,85 under målpris, vil salgsøkningen tilsvare dette volumet.

Skjærebedriftenes etterspørsel etter fersk gris er fortsatt langt høyere enn hva som slaktes, og det tas av reguleringslageret for å tilfredsstille etterspørselen. Hittil i år er underdekningen på 556 tonn, men det er fortsatt over 1000 tonn på reguleringslageret. Ferskvaredekningen siste 5 uker er faktisk nede på 76 %. Hittil i år (uke 7) er engrossalget 6 % høyere enn i fjor, men det ble ikke slaktet mer enn i fjor. Det er også underdekning av de andre kjøttslaga. Prognosen med reduserte slaktevekter i 1. kvartal og prisnedslag (1,85 under målpris for hele året) beregner 2 % redusert produksjon og 3,9 % økt salg i første tertial sammenlignet med fjoråret.

 

Hvordan ble 2006?

Ved utgangen av 2006 så vi at markedsregulator klarte å regulere markedet, og at reguleringslageret faktisk var 700 tonn lavere enn året før. Det var en produksjonsøkning på ca 3 % og en salgsøkning på ca 1 % i 2006. Overproduksjonen har imidlertid kostet næringa svært mye. Ekstraordinær omsetningsavgift (> 70 øre/ kg) har kostet 184 millioner kroner, mens avvik fra målpris 140 millioner. I Grisebørsen beregnet vi i 2006 et gjennomsnittlig dekningsbidrag på 136 kr per slaktegris, 5504 kr per årspurke i smågrisproduksjon og kr 11.442 per årspurke i kombi- nert produksjon. For slaktegrisprodu- sentene er dette langt dårligere lønnsom- het enn vi beregnet ved forrige over- produksjon, i 2004. I smågrisproduksjon er beregnet dekningsbidrag i 2006 omtrent som i 2004, men mange smågrisprodusentene har i praksis opplevd en redusert lønnsomhet i forhold til 2004. Dette skyldes bl.a. at vi i dagens kalkyle regner med 1,3 flere solgte smågris per årspurke enn vi gjorde i 2004, da vi nå benytter gjennomsnittsresultater fra In-Gris for noroc-kull, mens vi tidligere brukte snittall fra alle besetninger i In- Gris. En del produsenter fikk dessuten langt større puljetillegg på smågris i 2004 enn det som er mulig å oppnå i dag. I grisebørsen regnet vi med puljetillegg på kr 35 per gris i 2004 og i dag regner vi med kr 20. Den som leverte store puljer kunne i 2004 oppnå høyere puljetillegg enn kr 35, mens det i dag gis maksimalt 20 kr per gris hos Nortura. Det er viktig å være oppmerksom på at vi har gjort disse endringene i forutsetninger i vår kalkyler, når en sammenligner den beregna lønnsomheten med tidigere år.

 

Prisendringer

Per 26. februar er noteringsprisen på smågris 510 kroner, og for svinekjøtt i klasse E opp til 77 kg er prisen kr 16,87 per kg. Siden nyttår har da prisene steget med 80 kroner for smågris og hele kr 2,10 per kg for slakt, og det forventes at engrosprisen da ligger ca 1 krone under målpris.

Fra 1. januar økte vekttillegget på smågris over 25 kg fra 10 til 12 kr per kg. Fra nyttår økte også kjøttkontrollavgiften og mattilsynsavgiften med henholdsvis 6 og 3 øre per kg kjøtt. Kjøttkontrollavgifta er nå på 36 øre per kg, mens mattilsynsavgifta er på 51 øre per kg. Forskningsavgifta er fortsatt på 11 øre per kg. I en situasjon der målprisen tas ut på svinekjøtt kan disse avgiftene tas igjen på engrosprisen, slik at de til slutt belastes forbruker. Når markedssituasjonen tvinger prisen ned, vil denne økningen i avgifter redusere utbetalingsprisen tilsvarende.

Fra 8. januar økte vektgrensen til 77 kg. Det var samtidig en endring i prisfall ved høyere slaktevekter. Fra 77 til 79 kg faller prisen med 20 øre, fra 79 til 81 kg ytterligere 40 øre, og fra 81 til 85 kg et ytterligere prisfall på 50 øre per kg. Parallelt med at vektgrensene økte gis det fortsatt kompensasjon for de som reduserer sine slaktevekter, og denne ordningen fortsetter ut mars. Vi har regnet med at det i gjennomsnitt gis 50 kr i kompensasjon per gris i månedene januar, februar og mars.

Prisen på de kraftfôrtypene vi legger til grunn i Grisebørsen (Format Norm, Format Die og Format Kvikk) ble redusert med ca 4 øre per FEn fra desember til januar.

Vi ser også at prisforskjellen på purkeslakt og slaktegris nå er redusert. Ifølge prisstatistikker vi innhenter fra Nortura, var forskjellen kr 6,62 i september ’06, mens differansen er kr 4,42 i januar ’07. En økning på 2 kr per kg purkeslakt utgjør en inntektsøkning på 190 kr per årspurke i vår kalkyle.

  Forventa DB fram mot sommeren

Slaktegrisprodusenter som kjøpte inn smågris til lav pris rundt nyttår og leverte denne etter prisoppgangene kommer gunstig ut, og kan oppnå dekningsbidrag på vel 300 kr per slaktegris i følge våre beregninger. Dekningsbidraget i smågrisprisproduksjon var helt nede i 4000 kr per årspurke før jul. Det er usikkert foreløpig hva smågrisprisen vil bli ut over våren, men vi har regnet med en noteringspris på 570 kr fra midten av mars, og beregner dermed et dekningsbidrag på ca 7800 kr per årspurke. Denne smågrisprisen har vi satt med bakgrunn i at vi forventer at omsetningsavgifta vil bli redusert. Ut i fra dette beregner vi dekningsbidrag per årspurke i kombinert på i overkant av 13.000 kr etter påske. Slaktegris innkjøpt til 540 kr tidlig i mars vil i følge våre beregninger og prisforutsetninger gi et dekningsbidrag på ca 200 kr.