Publisert: 18.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mye mjølk uten holdtap hos purkene

Det viktigste i smågrisproduksjonen er å få purkene til å ta opp mest mulig fôr i dieperioden. Klarer en det, er grunnlaget lagt. Da vil resultatene komme av seg sjøl. 


Mye mjølk uten holdtap hos purkene

Det viktigste i smågrisproduksjonen er å få purkene til å ta opp mest mulig fôr i dieperioden. Klarer en det, er grunnlaget lagt. Da vil resultatene komme av seg sjøl. 

 

Det gjelder å ha godt fôr, riktig fôringsstrategi, nok vatn og et miljø som legger til rette for høgt fôropptak.

Norske hybridpurker er relativt store og genetisk disponert til å ha lite kroppsfett etter lang tids seleksjon for slaktegrisegenskaper (høg tilvekst og kjøttprosent). Det gjør det ekstra utfordrende å oppnå et godt hold ved grising, og unngå for stort holdtap i dieperioden.

 

HVIS PURKA ETER NOK

Mjølkeproduksjon er høgt prioritert hos alle dyr. Purkene vil produsere mjølk for å dekke behovet til smågrisene nesten koste hva det koste vil. Og det koster mye energi å produsere mjølk. Kommer det ikke nok via fôret, vil purkene hente energi fra kroppsreserver og fettdepoter. Hvis en klarer å få nok fôr i purkene og unngår for mye holdtap, vil det føre bare positive ting med seg: Høge avvenningsvekter, høg tilvekst og mindre problemer med diaré hos smågrisene. Purka vil være i positiv energibalanse etter avvenning, og dermed får en færre tomdager og omløp, større kull, og generelt bedre fruktbarhet og holdbarhet.

 

HVIS PURKA ETER FOR LITE

Magre purker ved avvenning er første tegn på at energiopptaket i dieperioden har vært for lågt. Dette bør en prøve å gjøre noe med før purka kommer inn i den onde sirkelen med store fluktuasjoner i hold mellom hver grising og stadig mindre fett å tære på. Det kan være flere årsaker til for lågt energiopptak, men en kan fokusere på tre til fire hovedområder: fôr og fôringsstrategi, vatn og temperatur i fødeavdelingen.

 

BRUK ET REINDYRKA DIEFÔR

De aller fleste smågrisprodusenter bruker i dag diefôr i dieperioden. Format Die fungerer godt i de fleste tilfeller, men den nye Format Die Super vil gi et ekstra høgt energiopptak på grunn av høgere energiinnhold og bedre balanse mellom energi fra stivelse og fett. Videre har nye Format Die Super en råvaresammensetning som sammen med tilsetning av spesialutviklet smak og aromastoff, stimulerer til ekstra høgt fôropptak.

 

CARNITIN – FOR BEDRE ENERGIUTNYTTELSE

Carnitin er et vitaminlignende stoff som spiller en viktig rolle i energiomsetninga i kroppen. Enkelt sagt vil mangel på Carnitin føre til redusert frigjøring av energi fra fett, uavhengig av om det er fett fra fôr eller kroppsreserver. Hos høgproduktive diepurker vil ekstra tilførsel av Carnitin via fôret gi mer mjølk, og sågar mer energirik mjølk. I neste omgang vil det føre til høgere tilvekst hos smågrisene og høgere avvenningsvekter.

 

UNNGÅ OVERFÔRING I TIDLIG DIEPERIODE

Det har vært vanlig praksis å øke fôrstyrken etter grising så raskt som mulig opp mot tilnærmet appetittfôring. Mange har opplevd denne strategien som problematisk, fordi en lett kan få matleihet med alle de vanskeligheter det med-fører. For å unngå matleie purker bør en fôre restriktivt de første 5–7 dagene etter grising. Deretter kan en fôre opp mot appetitt. På denne måten får en det høgeste energiopptaket hele dieperioden sett under ett.

 

NOK VATN GIR HØGT FÔROPPTAK

Ei diepurke kan drikke opp mot 40–50 liter vatn per dag. Purka må ha mye vatn for å dekke opp det hun taper via melka. I tillegg trenges det mye vatn for å tilfredsstille et stoffskifte på et ekstremt høgt aktivitetsnivå. Blir det for lite vatn, vil purka reagere med redusert fôropptak og i neste omgang redusert mjølkeproduksjon. Sjekk derfor at vatntilførselen i fødebingene er god nok.

 

IKKE FOR VARMT I FØDEAVDELINGEN

Superpurka produserer mange smågriser, men også mye varme. Som nevnt er stoffskifte på høg-gir, og det frigjøres mye varme som purka må kvitte seg med. Hvis det er for varmt i fødeavdelingen vil purka få problemer med å holde kroppstemperaturen nede. Hvis det ikke er noen annen utveg, må purka redusere fôropptaket for dermed å redusere varmeproduksjonen! Det er vanskelig å anbefale eksakt hva temperaturen bør ligge på, men et sted mellom 15– 17 °C vil være riktig avhengig av om det er golvvarme, mengde strø osv.

 

GODE TILBAKEMELDINGER FRA FELTUTPRØVING

FORMAT Die Super har blitt testet ut i flere besetninger i Rogaland de siste månedene. Det rapporters om veldig god smakelighet og høgt fôropptak. Da skulle det ligge godt til rette for å oppnå høgt energiopptak, minimalt holdtap og maksimal mjølkeproduksjon.