Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mye internsemin kan få store konsekvenser

Noen få, større besetninger her i landet har i lengre tid drevet med internsemin. Interessen for dette har økt etter at Kjøttbransjens Landsforbund (KLF) arrangerte kurs i dette i Rogaland i januar.


Mye internsemin kan få store konsekvenser

Noen få, større besetninger her i landet har i lengre tid drevet med internsemin. Interessen for dette har økt etter at Kjøttbransjens Landsforbund (KLF) arrangerte kurs i dette i Rogaland i januar.

 

Dersom internsemin får stor utbredelse, vil dette få store konsekvenser for de delene av fellesskapstiltakene som i dag er finansiert over sædprisen. Dette gjelder spesielt avlsarbeidet, men også næringspolitikk og organisasjonsarbeid. Norsvins administrasjon har laget en utredning som belyser flere sider ved internsemin.

For Norsvin er dette naturligvis en sak av meget stor betydning. Norsvin har i sin formålsparagraf at vi skal sikre økonomien for norske svinekjøttprodusenter. Videre skal vi lede og koordinere tiltak innen avlsarbeidet. Det er viktig å se på både konsekvensene for den enkelte produsent og på konsekvensene for fellesskapet. Uten tilstrekkelig avlskvalitet på rånene som benyttes til internsemin, vil ulempene raskt veltes over på smågriskjøperne ved at de får en smågris av dårligere kvalitet. Norsvin må derfor diskutere begge disse spørsmålene med KLF og Norsk Kjøtt.

 

LØNNSOMHET

I notatet fra administrasjonen ble det regnet på kostnader for den enkelte produsent. For en del svært store produsenter vil en overgang til internsemin være lønnsom, noe avhengig av de forutsetninger man går ut fra og om man tar hensyn til at man sakker etter rent avlsmessig. Dersom man inkluderer det avlsmessige etterslep på slaktegrisen, og benytter Norsvins kalkyler vil doseprisen ved internsemin for en LYx LL bli 87,- kr, mens den for LY x LD vil bli på 63,- kr. Norsvins pris i dag er som kjent 69,- kroner + ekspedisjonsgebyr. Med i slike regnestykker har man ikke tatt med risikoen for å bruke råner med dårlig fruktbarhet, smitte med mer.

 

NORSVINS STYRE

Norsvins styre har vært opptatt av at Norsvin skal møte denne utfordringen på en offensiv og positiv måte. Dersom noen av våre medlemmer finner det økonomisk lønnsomt å starte med internsemin skal dette aksepteres. Norsvin bør arbeide for at disse får etablert kvalitetssikring og gis tilbud om nødvendig utstyr og oppfølging. Norsvin må også informere de øvrige medlemmene om ulike sider ved internsemin. Parallelt med dette må Norsvin se på hvordan man kan sikre fellesskapsfinansieringen av avlsarbeidet. Pris på råner, avlsavgift på slakt (per kg kjøtt), pris på smågris utfra avlsverdi på far og lignende må vurderes på nytt.

Norsvins styre mener også at en bør se på dagens sædpriser med nye øyne, og prøve å synliggjøre hvordan prisløypa forventes for framtida. Norsvins lagsapparat må tas med på råd.