Publisert: 07.08.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

MRSA påvist i svinebesetninger på Østlandet

Det er påvist antibiotikaresistente gule stafylokokker, også kalt MRSA, i prøver fra griser fra en smågrisprodusent i Buskerud. Sju slaktegrisbesetninger som siden 2011 har mottatt griser fra denne produsenten er også testet positive.


MRSA påvist i svinebesetninger på Østlandet

Det er påvist antibiotikaresistente gule stafylokokker, også kalt MRSA, i prøver fra griser fra en smågrisprodusent i Buskerud. Sju slaktegrisbesetninger som siden 2011 har mottatt griser fra denne produsenten er også testet positive.

Ved flere av disse gårdene er det påvist samme bakteriestamme hos personer som er knyttet til driften. MRSA er gule stafylokokker som har utviklet motstand mot flere typer antibiotika. Det er sjeldent at MRSA er årsak til sykdom hos griser. Bakterien kan smitte fra griser til mennesker, men gir sjelden alvorlige infeksjoner hos ellers friske personer.

 

Kan gi helsekonsekvenser

Infeksjon med MRSA er definert som en allmenfarlig smittsom sykdom hos mennesker, og Folkehelseinstituttet har som mål å holde forekomsten av MRSA så lav som mulig. Det er også viktig å hindre at MRSA spres til helseinstitusjoner, da MRSA kan få konsekvenser for mennesker som oppholder seg på sykehuset. De kan da bli utsatt for bakterier som ikke kan bekjempes med antibiotika. Mattilsynet satte derfor ned en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til hvordan situasjonen i de LA-MRSA-positive svinebesetningene kan håndteres.

 

Begrenset forekomst i Norge

En dyretilpasset variant av MRSA har i mange land etablert seg hos produksjonsdyr. Den ble første gang påvist i prøver fra norske griser på slakteri i 2011, men smitten er ikke sporet tilbake til primærprodusent før nå. Forekomsten av bakterien hos norske husdyr synes fortsatt å være svært begrenset. Det er mye som tyder på at alle diagnostiserte tilfeller av MRSA hos gris i Norge kan stamme fra samme kilde.

 

Samarbeider mot smitte

 

Mattilsynet samarbeider med Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet og svinenæringen om tiltak for å hindre videre spredning, og om mulig bekjempe bakterien hos norske griser. Mattilsynet kartlegger nå smittestatus i alle besetninger som har mottatt smågriser fra den aktuelle smågrisprodusenten. Veterinærinstituttet gir råd om prøvetaking i husdyrbesetninger og analyserer prøvene. Kommunelegene følger opp personene (røktere, veterinærer m.v) som har arbeidet i de besetningene som har testet positivt, med prøvetaking og eventuell behandling av disse. Folkehelseinstituttet koordinerer kommunenes arbeid med å oppklare og stoppe smittespredningen hos mennesker.