Publisert: 03.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Motsetningsfylt marked


Motsetningsfylt marked

 

De fleste mener at eiere i et samvirkeselskap bør behandles mest mulig likt. Men er det like lett når selskapet er et stort nasjonalt konsern som opererer i et sterkt konkurranseutsatt marked? Noen regioner har for eksempel overskudd av smågris, mens andre har underskudd. Hvis eksport av livdyr til et tredjeland er vanskelig, kan en tenke seg to mulige løsninger; enten å transportere smågris på kryss og tvers av landet for å jevne ut tilbud og etterspørsel. Men hvis helsemessige, økonomiske eller dyrevelferdsmessige grunner begrenser denne muligheten, så er kanskje sterkere regional prisvariasjon et virkemiddel. Men begge deler reiser vanskelige spørsmål om hvem som skal betale for hva.

Dagens marked er ikke lett for en aktør som både skal drive egen butikk lønnsomt, og samtidig ha reguleringsansvaret for hele markedet. Det kan lett gi interne interessekonflikter. Utfordringen blir å finne skjæringspunktet som tjener svineprodusentene best. Kjøttsamvirket har trening i dette fra før. Likevel bør nå eierne lufte problemstillingene på de mange møtene som nå står for døra.