Publisert: 11.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mot kraftig overproduksjon og nedgang i lønnsomheten

Aldri har det vært solgt mer svinesæd, og svært mye tyder nå på stor økning i svineproduksjonen mot slutten av 2006. Produksjonen går opp, og salget går dessverre den motsatte veien.


Mot kraftig overproduksjon og nedgang i lønnsomheten

Aldri har det vært solgt mer svinesæd, og svært mye tyder nå på stor økning i svineproduksjonen mot slutten av 2006. Produksjonen går opp, og salget går dessverre den motsatte veien.

 

MARKEDET

Salget av svinekjøtt har dessverre ikke vært like godt i år som i fjor. Per uke 17 er salget tre prosent lavere, mens produksjonen har økt med fem prosent i forhold til fjoråret. Inkludert forventa import har vi så langt i år et overskudd på ca 2000 tonn, og dette er omtrent som prognosert. Per uke 17 ligger det knapt 2000 tonn på reguleringslager, og det er også eksportert om lag 2000 tonn. I uke 17 var det spesielt stort overskudd av svinekjøtt. Hele 400 tonn gikk til innfrysing.

Alt tyder nå på en stor økning i svinekjøttproduksjonen fra slutten av 2006. Norsvin har aldri solgt mer svinesæd, og økningen for årets tre første måneder var på hele 8,4 prosent i forhold til tilsvarende måneder året før. Disse inseminasjonene gir slaktegris i de tre siste månedene i 2006. Markedsprognosene som ble satt opp i februar viste som kjent et overskudd på 8300 tonn svinekjøtt i 2006. Denne prognosen gikk ut fra kun 1 prosent økning i bedekningene de tre først månedene i år. Prognoseutvalget vil komme med ny prognose i begynnelsen av juni, basert på de siste semintallene.

For å redusere overskuddet av svinekjøtt, er det i tillegg til bruk av eksportkvota (3500 tonn totalt for året) satt i gang og planlagt ulike tiltak finansiert av omsetningsmidler; økte bevilgninger til Opplysningskontorets markedsføring av svinekjøtt, slakting av ekstra lette griser og reduserte slaktevekter. Vi må håpe på en god og lang grillsommer, som med god markedsføring av svinekjøttet kan gi et godt salg!

En ny ordning med reduserte slaktevekter er nå godkjent som prinsipp i Omsetningsrådet. Hovedelementene her er at det blir gitt en kompensasjon både til produsent og slakteri for å redusere vektene. Det blir etablert en basis gjennomsnittsvekt per produsent, og reduksjon i forhold til denne vil gi kompensasjon. Nærmere orientering om detaljene i ordningen på markedssiden til Svin på neste side. Denne ordningen iverksettes ikke før i juni.

Det har vært vanskelig å få stor nok oppslutning om lettgrisslaktinga. Fra uke 18 ble det derfor gitt et tillegg på kr 40 per gris til de som leverer ekstra lett gris, med mål om at dette skal øke oppslutningen. Målet har vært å slakte ca 2000 lettgris per uke, men dette har en ikke klart. I uke 17 ble det slaktet cirka 1300 lettgris, og i tillegg eksportert 400 smågris av Gilde Norsk Kjøtt til et svensk slakteri. Kostnaden med eksporten betales ikke av omsetningsrådsmidler, men av Gilde Norsk Kjøtt. Målet har vært å slakte cirka 20 000 lettgris for å redusere produksjonen med ca 1000 tonn.

 

PRISER

På grunn av markedssituasjonen gikk smågrisprisen ned til kr 560 fra 8. mai. Gilde Norsk Kjøtt har foreslått for Omsetningsrådet å øke omsetningsavgifta med 80 øre per kilo fra først i juli. Avgifta vil da komme opp i kr 2,70 per kg. Kraftfôrprisen ligger en del høyere i år enn i fjor. I kalkylen bruker vi prisen på Format Stjerne Appetitt og denne ligger 8 øre per FEg høyere i mai år enn på samme tid i fjor.

 

LØNNSOMHETEN

Det beregna dekningsbidraget i kombinert ser ut til å bli ca 11 000 kr per årspurke i første halvår i år, og dette er en del bedre enn samme tid i fjor. Året begynte nokså bra også i smågrisproduksjon, men etter nedgangen i smågrispris kommer dekningsbidraget ned i cirka 4700 kroner per årspurke. I første halvår har vi beregnet gjennomsnittlig dekningsbidrag på cirka kr 130 per slaktegris. Dette er likt med 2. halvår i 2004 da vi også hadde et stort overskudd av svinekjøtt.