Publisert: 10.12.2019 Oppdatert: 10.02.2020

Stikkord:

Slaktegris:

Miljøet påvirker produksjon og dyrevelferd

Visste du at for hver ˚C under nedre kritiske temperatur øker det frivillige fôropptaket til grisen med ca. 1,5 prosent? Ustabil fjøstemperatur kan derfor øke fôrforbruket. I tillegg til kraftfôr og genetikk er miljøet også viktig.


Nr. 9 – 2019

Av Victoria Bøhn Lund, fagrådgiver Format Felleskjøpet Agri. Foto: Petter Nyeng

 

Victoria Bøhn Lund

 

 

Miljøet kan påvirke fôrutnyttelsen i stor grad. Med miljø menes de omgivelsene grisen holdes i. Du kan gjøre mye i grisehuset for å tilrettelegge for lavest mulig fôrforbruk hos slaktegrisen.

En 70 kg. slaktegris som fôres etter appetitt vil bruke litt over 30 prosent av energiinntaket sitt til vedlikehold. Klarer man å redusere vedlikeholdskostnadene til grisen, er det derfor penger å spare.

Vanntilgang og eteplasser
Vann er en undervurdert innsatsfaktor i slaktegrisproduksjonen. Tilstrekkelig vanntilgang er en forutsetning for at grisen skal ha et optimalt fôropptak og fôrutnyttelse. Allikevel ser vi ofte at det sviktes på dette området. Innfør en rutine for å sjekke alle drikkenipler/vannkar en gang i uka, da vil du raskt oppdage om en vannkilde gir for lite vann.

En annen viktig faktor i bingen er antall eteplasser. Gris er flokkdyr og ønsker å gjøre ting samtidig. Er det knapphet på fôrplasser, vil gris som ikke får tilgang på grunn av lav rang eller størrelse falle fra. De kan også bite større gris for å komme til.

Vask mellom hvert innsett!
Grundig rengjøring før innsett av gris er nødvendig for å redusere nivået av smittestoffer i fjøset og hindre over­føring av smitte fra et innsett til neste. Parasitter som spolorm kan øke fôrforbruk og redusere tilvekst. Alle slaktegrisrom bør derfor vaskes mellom hvert innsett. Det skal brukes varmt vann (30 – 40 °C) og såpe ved vasking. Tilstrekkelig tid til opptørking er uunnværlig for å sikre en god avslutning av vaskeprosessen. Opptørking hemmer bakterieveksten og sikrer slaktegrisen et tørt og trivelig rom ved innsett.

Ventilasjon og temperatur
Temperatur og luftklima har mye å si for grisens fôrutnyttelse. Forsøk har vist at både for lave og for høye temperaturer øker fôrforbruket. Ved innsett i slaktegrisavdelingen bør temperaturen ligge rundt 22 – 23 °C. Utover i innsettet senkes temperaturen gradvis etter hvert som grisen blir større. Slaktemoden gris tåler godt temperaturer ned i 15 – 16 °C.

Ved siden av riktig temperatur i fjøset er tilstrekkelig luftskifte en forutsetning for at dyra skal produsere best mulig. Vi vet at mistilpasset gris lettere biter haler enn gris som trives. For høye konsentrasjoner av skadelige gasser øker fôrforbruket. Grisen er svært sensitiv for trekk og større svingninger i lufttemperatur. Forsøk viser at dette gir dårligere fôrutnyttelse og øker risikoen for halebiting. En årlig kontroll av ventilasjonssystemet i fjøset anbefales for å sikre at funksjonene er riktig innstilt.

Dyretetthet
Forskriften for hold av svin setter et minstekrav for areal per dyr. Flere produsenter har den siste tiden opplevd bedre økonomi ved å redusere belegget ytterligere. De rapporterer om at trivsel og tilvekst i bingen øker, og problemene med halebiting blir mindre. Er det for mange gris i bingen vil dette påvirke fôrutnyttelsen negativt på flere måter. Høyere dyretetthet øker smittepresset i bingen, og grisen må bruke mer energi på å bekjempe smittestoffer i miljøet. Det kan også oppstå utfordringer med at det er for få vannkilder eller spiseplasser i forhold til antall gris. Dette går særlig utover tilveksten og fôrutnyttelsen til de minste og svakeste individene i bingen.
Mangel på ressurser som vann, fôr og liggeplass er også en sterk risikofaktor for halebiting.

Vennlig håndtering gir bedre fôrutnyttelse
Hvordan røkteren behandler grisen har faktisk også betydning for fôrutnyttelsen. Gris som opplever rolig og vennlig håndtering vil ha bedre fôrutnyttelse enn gris som behandles dårlig. En gris som behandles dårlig (brå hånd­tering, slag, spark, rop) vil bli stresset. Stress reduserer immunforsvaret, bryter ned muskelvev og gjør fordøyelsen av fôr mindre effektiv. Faren øker samtidig for at det brytes ut halebiting i fjøset. Jobben du legger ned for å tilby grisen et godt miljø og god ­håndtering vil dermed bedre både produksjonen og dyrevelferden i besetningen din.