Publisert: 23.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mest husdyrgjødsel tidlig i vekstsesongen

Økt bevissthet om gjødsling til riktig tid og i riktig mengde begynner å hjelpe. Det er mindre fosfor i jærvassdragene nå.


Mest husdyrgjødsel tidlig i vekstsesongen

Økt bevissthet om gjødsling til riktig tid og i riktig mengde begynner å hjelpe. Det er mindre fosfor i jærvassdragene nå.

– Ja, tiltaka begynner å hjelpe. Tilbakemeldingene vi får fra miljøhold er at vi har langt mindre fosfor i elver, bekker og vassdrag nå enn tidligere. Jeg tror at stadig flere bønder ser verdien av å bruke gjødsla riktig og tidligere i vekstsesongen enn før. Når gjødsla spres sent på høsten henger det gjerne sammen med at det er et lagringsproblem på garden. Lovverket krever at alle bruk skal ha minst åtte måneders lagringskapasitet. Her på Jæren er det ikke uvanlig å ha våronnstart i perioden 27. mars – 5. april. Da er det rått i lufta og lave temperaturer. I denne perioden er ikke differansen mellom bredspredning og stripespredning så store. Beitene får bløtgjødsel tidlig om våren. Tidlig våronnstart og sterk vekstsesong i mai, juni og juli betyr at en helst ikke skal spre særlig mye etter 1. august. Men hvis en ikke har lenger lagringskapasitet enn åtte måneder, så betyr det for mange at en del gjødsel må spres også om høsten. Det er tillatt å spre gjødsel fram til 1. september, og faktisk helt fram til 1. november hvis gjødsla pløyes ned. Men dette er jo helt feil bruk av gjødsla. Vi har store nedbørsmengder her på Jæren i oktober, november og desember. Ofte kommer halvparten av årsnedbøren på 12 – 1300 millimeter i denne perioden. I vekstsesongen kommer det omlag 400 millimeter. Alle våre forsøk peker tydelig mot at det er viktig å få brukt så stor del av husdyrgjødsla som mulig i veksttida, og særlig tidlig i veksttida. Det er også et pluss med tanke på overvintringa av eng at en ikke kjører på mye gjødsel om høsten. Ikke bare får du kjøreskader, med gjødslinga setter fart i gras som nå skal kvile. Men den store utfordringa er mai, juni og juli. Da er det ofte tørt og varmt, og det er nettopp under slike forhold at det moderne utstyret med slangespredning og nedfelling kommer ekstra godt til sin rett, sier Gramstad.

Han mener det er fire gode grunner til å spre gjødsla tidlig i vekstsesongen;

–          bedre gras

–          bedre holdbarhet på enga

–          sparer miljøet for avrenning og forurensning

–          sparer penger i form av lavere gjødselkostnader