Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mer lysin til Norhybrid og landsvin

Forsøk har ført til at Norgesfôr nylig justerte aminosyrenivåene i slaktegrisfôret. I løpet av året vil vi gjennomføre forsøk med fôr til Norhybrid/landsvin med ulike energinivåer.


Mer lysin til Norhybrid og landsvin

Forsøk har ført til at Norgesfôr nylig justerte aminosyrenivåene i slaktegrisfôret. I løpet av året vil vi gjennomføre forsøk med fôr til Norhybrid/landsvin med ulike energinivåer.

 

LITT HISTORIE

I 1997 ble en serie forsøk kalt lysinforsøkene avsluttet. I dette fellesprosjektet hvor NLH og fôrbransjen deltok, ble det fastsatt normer for aminosyreinnhold i fôr til Norhybrid og Noroc slaktegris. Idealproteinkonseptet ble også tatt i bruk av mange etter dette. Etter 1997 har det bare vært mindre justeringer fram til 2001 da edelfôret til Noroc-gris ble lansert. Edelfôret hadde høyere innhold av aminosyrer per energienhet i forhold til tidligere Noroc-spesifikasjoner. Det høye aminosyreinnholdet i edelgrisfôret førte til at kjøttprosenten økte hos Noroc.

Senere har aminosyrekravene til Noroc blitt justert ned, senest i fjor høst. Et samarbeidsråd under ledelse av Norsk Kjøtt der alle fôrprodusenter er representert, har i dag felles ansvar for endringer i edelfôret. For rasene Norhybrid og landsvin er det ikke liknende forum.

 

FORSØK PÅ NLH OG I FELT

Høsten 2003 gjennomførte Norgesfôr i samarbeid med Fiskå Mølle et større slaktegrisforsøk ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap på NLH. Resultatene ble omtalt i Svin 2/2004. Forsøket på NLH er fulgt opp med feltforsøk gjennomført av både Fiskå Mølle og Norgesfôr. Både normfôring og appetittfôringsforsøk er gjennomført. Målene med forsøkene var å undersøke om de tidligere anbefalte nivåene til Norhybrid/landsvin burde justeres, og eventuelt finne et økonomisk optimalt nivå for lysin. Dette nivået for lysin mener vi å ha funnet.

 

GODE RESULTATER

Erfaringer fra praksis har vist at Norhybrid/landsvin-produsenter har oppnådd gode resultater med fôr med høyere aminosyreinnhold enn de generelle anbefalingene. Det er oppnådd respons i tilvekst, fôrutnyttelse og kjøttprosent ved en moderat økning fra dagens lysin-nivå. Forsøkene viste også at responsen ikke er lineær, men avtar og etter hvert blir negativ.

 

ØKT LYSIN-NIVÅ I FÔRTYPENE

På bakgrunn av resultatene i disse forsøkene, og avlsframgangen til rasene som inngår i Norhybrid, har Norgesfôr nylig justert aminosyrenivåene i slaktegrisfôr til Norhybrid/landsvin.

Idealproteinkonseptet ligger til grunn for endringene, slik at aminosyrenivået er balansert til dagens slaktegris. Vi forventer å se en bedring i resultatene hos våre kunder når det nye fôret kommer på markedet. Vi velger å justere innholdet i våre eksisterende blandinger og lanserer ikke noe nytt sortiment.

 

VIDERE FORSØK

I løpet av året vil vi gjennomføre forsøk med fôr til Norhybrid/landsvin med ulike energinivåer. Både de forsøkene som er gjennomført og kommende forsøk vil bli tatt med i vurderingen av hvordan reseptene vil bli ved eventuell innføring av det nye danske fôrvurderingssystemet.

 

RIKTIG VALG AV FÔRTYPE

Det er viktig å velge rett fôr til rett produksjon. Valg av fôrtype må vurderes ut i fra hvilken tilvekst og fôrforbruk som kan oppnås i den enkelte besetning. Norgesfôr har tre ulike fôrblandinger å tilby til Norhybrid/landsvin.

Fôrblandingen Svin Moderat anbefales i besetninger som praktiserer appetittfôring med én blanding, og som fase 2-fôr ved både normfôring og appetittfôring. Svin Sterk anbefales i besetning som praktiserer normfôring med én blanding og som fase 1-fôr ved appetittfôring.

Svin Elite anbefales først og fremst som fase 1-fôr ved normfôring, men kan også brukes som fase 1-fôr ved appetittfôring. I besetninger med høy tilvekst/lavt fôrforbruk kan blandingen brukes helt fram til slakting. Svin Elite har fungert godt både som enhetsfôr ved appetittfôring og normfôring i enkelte besetninger.

Disse tre fôrtypene har nå fått en mer utpreget slaktegrisprofil. Det vil dermed bli enda større behov for eget fôr til purkene både i dietida og drektighetstida. Vårt sortiment til purker omfatter tre blandinger: Svin Die, Svin Drektig og Svin Drektig Appetitt.

 

Veiledende tabell for valg av kraftfôrtype til Norhybrid/Landsvin

Fôrtype

Enhetsfôring

Appetitt

Enhetsfôring

Norm

Fasefôring

Appetitt

Fasefôring

Norm

Svin Moderat

X

 

Xfase 2

Xfase 2

Svin Sterk

 

X

Xfase1

 

Svin Elite

 

 

 

Xfase1

Kontakt våre fagfolk for diskusjon om valg av fôrtype.