Publisert: 06.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Medlemsinfo i nr 7 2008


Medlemsinfo i nr 7 2008

 

PMWS

Norsvins ønsker i utgangspunktet en ”føre var – holdning” når det gjelder sykdommen PMWS. Vi er derfor av den mening at det vil være viktig å gjøre et forsøk på å stoppe spredningen ved så raskt som mulig å slå ned de besetningene som har fått påvist PMWS i Norge. Skifte av strategi bør kun skje dersom det dukker opp svært mange besetninger med PMWS. Dette har ennå ikke skjedd. Oppstår det svært mange nye tilfeller støttes en vaksinasjonsstrategi.

 

Nye regler for svinehold

For å følge opp mål og strategier i Stortingsmelding 12 om dyrehold og dyrevelferd foreslår Mattilsynet noen endringer i forskriften om hold av svin. Endringene omfatter i hovedsak krav til kompetanse, krav om gasstett forbindelse mellom gjødsellager og dyrerom i nybygg, mulighet for kunstig amming for smågris, krav om brannalarm/brannsikring, presisering i forhold til alarm ved ventilasjonssvikt og noen endrede tidspunkt for ikrafttredelse. Norsvins styre har bedt om fylkeslagenes syn på endringene og vil avgi høringssvar innen fristen 1. oktober.

 

Gjør Norsvin bedre!

Svineprodusentene skal være tjent med Norsvin. Store forandringer både i omverden og innen svineproduksjonen gjør at Norsvin må tilpasse seg nye virkeligheter. Du får nå muligheten til å være med å påvirke de veivalgene Norsvin må ta framover. I forbindelse med årets studieopplegg i lokallagene er det utarbeidet et eget temahefte. Her er det stilt en rekke konkrete spørsmål, bl.a.; Skal Norsvin fortsatt drive med næringspolitikk? Hvordan sikre nok norskprodusert svinekjøtt? Hvordan sikre vår gode helsestatus? Hvordan finansiere avlsarbeidet? Med mer …….

Svarene som medlemmene gir vil bli benyttet når styret i løpet av våren vedtar ny strategiplan fra til 2014.