Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Medlemsinfo i nr 6 2008


Medlemsinfo i nr 6 2008

Vervekampanje

Norsvin har i dag ca 1900 medlemmer, mens vi totalt her i landet har ca 3000 svineprodusenter. Det er derfor et stort potensial i å øke medlemstallet. Dette gjelder spesielt blant slaktegrisprodusentene, da vi her har 380 medlemmer av totalt 1400 slaktegrisprodusenter. Det er derfor satt i gang en vervekampanje som varer hele 2008.

Norsvin har som mål å skaffe 200 nye medlemmer i perioden. Det forventes nå at lokal- og fylkeslag setter inn en offensiv for å nå dette målet.

Innen utgangen av juli har Norsvin fått 59 nye medlemmer. Trøndelag har vervet flest (13 stk) foran Hedmark (8 stk). I forhold til antall medlemmer fra før, har Troms (+ 20 %), Vest-Agder (+ 13 %) og Buskerud (+ 12 %) gjort den største innsatsen.

 

Ny medisinstandard?

KSL Matmerk forventer at KSL Faggruppe husdyr (representanter fra: NB, NBS, Nortura, KLF, TINE og Q-meieriene og observatør fra Mattilsynet) vil behandle revisjon av KSL-standard for bruk av medisiner til produksjonsdyr i slutten av september.

Organisasjonene i faggruppa har fått et notat fra Nortura med forlag til endringer. Endringene går i korthet ut på en sterk forenkling av standarden, der alle dyrearter og størrelser får samme regelverk, og der bonden gis en større mulighet for å kunne foreta medisinsk behandling.

Norsvin har i brev til KSL Matmerk og påpekt at dagens praksis ikke fungerer tilfredsstillende og at det er positivt at det nå foretas revideringer av medisinstandarden. Revideringen skal etter Norsvins syn bygge på følgende hovedprinsipper:

 

1.      Dyrevelferd: Forebyggende helsearbeid har hovedfokus og må være obligatorisk. Rask og riktig medisinering er viktig for å hindre at dyr lider.

2.      Mattrygghet: Forbrukerne skal være trygge på at svinekjøttet ikke inneholder uønskede stoffer og smittekilder. Dette må kunne dokumenteres, fortrinnsvis i et veterinært legemiddelregister.

3.      Økonomi: Svineprodusentenes økonomi og hverdag må telle med. Dette omfatter også mest mulig enhetlig og rettferdig tolking av regelverket.

 

Norsvin er svært opptatt av at medisinbruken skal kunne dokumenteres og kontrolleres. Et veterinært legemiddelregister må derfor være på plass fra det tidspunkt en ny medisinstandard er gjeldende.