Publisert: 08.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Markedstiltakene virker

Det blir kanskje ikke så ille i år som forrige prognose antydet. Tiltakene som er satt i verk i svinekjøttmarkedet hjelper på kjøttoverskuddet. Juniprognosen antyder et overskudd på 4600 tonn før eksport.


Markedstiltakene virker

Det blir kanskje ikke så ille i år som forrige prognose antydet. Tiltakene som er satt i verk i svinekjøttmarkedet hjelper på kjøttoverskuddet. Juniprognosen antyder et overskudd på 4600 tonn før eksport.

 

Og den lovlige eksportkvoten innenfor WTO-avtalen er for Norges del vel 3000 tonn. Det er også litt mer å gå på når det gjelder å regulere ved hjelp av vekt. Dermed kan kalenderåret 2006 komme til å ebbe ut med et mindre overskudd av svinekjøtt enn fryktet etter de forrige prognosene som ble lagd. Salget utover sommeren og høsten blir naturligvis avgjørende for hvor stort et eventuelt nyttårslager blir. Per 12. juni tyder salget på at utviklingen er inne i et godt spor, selv om tilførslene fortsatt øker mer enn engrossalget. Norsk landbrukssamvirkes prognoseutvalg tar som kjent for seg utviklingen i hele det norske kjøttmarkedet. De reviderte prognosene for resten av 2006 forusetter at dagens målprisnivå for storfe, sau og lam legges til grunn for hele prognoseperioden. Når det gjelder gris er forutsetningen et negativt prisavvik på om lag ei krone per kilo i andre halvår av 2006, og uttak av ny målpris i kalenderåret 2007 (se neste sak). Med dette som utgangspunkt opererer utvalget med slike resultater for resten av inneværende år;

 

 

 

utvikling i

salgsproduksjon

utvikling i

engrossalg

balanse

tonn

Svinekjøtt

 5 %

 2 %

 4600

Storfe & kalv

-2 %

 0 %

-1500

Sau & lam

-2 %

-5 %

– 600

 

Bak disse tallene ligger den en økning i produksjonen på 5,1 prosent for grisens del. I dette tallet er det altså tatt hensyn til den kjente effekten av slakta lettgris på om lag 1000 tonn. Det er også tatt hensyn til at slaktevektene er redusert ned til 74 kilo for siste halvdel av inneværende år. Hvis en ser hele 2006 under ett, forventes engrossalget av svinekjøtt å øke med 1,7 prosent.