Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Markedet for biokraft

I følge REN21Global Status Report 2012, økte det internasjonale markedet for installert kapasitet for elektrisitetsproduksjon basert på biomasse fra 66 GWh i 2011 til 72 GWh i 2012


Markedet for biokraft

I følge REN21Global Status Report 2012, økte det internasjonale markedet for installert kapasitet for elektrisitetsproduksjon basert på biomasse fra 66 GWh i 2011 til 72 GWh i 2012

Installert kapasitet for biokraft er i vekst i Europa, hovedsakelig i Østerrike, Tyskland, Storbritannia, samt i Sverige og Finland. Kraftproduksjonen er i hovedsak basert på avfall av trevirke og kommunalt avfall i kraftvarmeanlegg.

Markedet i Norge

Høsten 2008 kartla Østlandsforskning bruken av biogass i Norge, i et prosjekt for Enova. Deponigassanleggene rapporterte at 117 GWh deponigass/år ble benyttet til energiproduksjon, og dette ga en kraftproduksjon på 41 GWh. Samme studie kartla bruken av biogass for 16 av 24 biogassanlegg i Norge, samlet bruk av biogass til elektrisitetsproduksjon var 32,3 GWh/år [Enova-rapport: Potensiale biogass]. I 2011 ga Enova ut rapporten «Mulighetsstudie biokraft». Rapporten skulle bl.a. beskrive potensialet for å øke produksjonen av biokraft i Norge.

Markedet i 2020

Markedspotensial for biokraft i Norge fram mot 2020 anslås å være: •Treforedling: Potensialet i norsk treforedling med nåværende rammebetingelser er i følge tidligere utførte forprosjekter ca 15 MWel kraft fordelt på 3 bedrifter. Kraftproduksjonen kan bli 80-120 GWhel/år. •Gassifisering: Fiborgtangen Biokraft AS har planlagt installasjon av gassturbin (eller –motor) på ca. 15 MWel. Det er planlagt en årlig kraftproduksjon på 100 GWhel/år. Varmesentraler: Det er kjente planer for to turbininstallasjoner ved nye varmesentraler med samlet installert effekt på 25 MWel. Videre er det estimert et teknisk potensial for nye, større varmesentraler på opp mot 20 MWel. Samlet kraftproduksjon kan i så fall øke med om lag 250 GWhel/år. •Avfall: Nye anlegg i drift eller under bygging etter 2009 vil samlet få en installert effekt på 38 MW med forventet samlet kraftproduksjon (antatt av Norsk Energi) 200-300 GWhel/år. Utover disse mulige anleggene forventes det liten ny kapasitet frem til 2020 •Deponigass: Økt årlig kraftproduksjon anslås å bli 6 GWhel og 8 GWhth varme. Som følge av at det ikke lenger er tillatt å deponere organisk nedbrytbar avfall vil på lengre sikt produksjon av deponigass og dermed mulighet for å produsere kraft gradvis avta. •Reaktorbiogass: Bioreaktorgass har høyere markedsverdi som drivstoff enn som brensel til stasjonær energiproduksjon. Når man ser på liste over planlagte nye biogassanlegg er det påfallende at planlagt produksjon av kraft er nesten helt fraværende. Dersom alle planlagte anlegg realiseres, kan energiinnhold i produsert biogass øke fra 192 GWhth/år til ca. 300 GWhth/år. Likevel vil disse anleggene kun i liten grad produsere ny kraft. I praksis kan det regnes med at flere anlegg som i dag produserer kraft, vil vurdere å oppgradere biogass til biometan for anvendelse som transportdrivstoff.

(kilde: fornybar.no)