Publisert: 04.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mange mindre forskriftsbrudd ved transport av gris

Fem griser var uegnet for transport. I 10 tilfeller var det for mange griser i transportrommet, og temperaturmåler manglet ved 28 grisetransporter. Ventilasjonsmangler og for bratte gangbaner fra andre dekk ble også registrert.


Mange mindre forskriftsbrudd ved transport av gris

Fem griser var uegnet for transport. I 10 tilfeller var det for mange griser i transportrommet, og temperaturmåler manglet ved 28 grisetransporter. Ventilasjonsmangler og for bratte gangbaner fra andre dekk ble også registrert.

 

Dette var noen av resultatene i en undersøkelse som Mattilsynet gjorde ved transport av levende dyr til slakterier i flere regioner i fjor og året før. Sluttrapporten foreligger nå, og konklusjonen er som følger;

Det ble påvist et fåtall vesentlige brudd på regelverket, men et relativt stort antall mindre brudd.

Fylkene som ble sjekket for brudd på transportforskriftene var Buskerud, Vestfold, Telemark, Hedmark, Oppland, Agder og Rogaland. For grisens del ble det ført tilsyn med til sammen 8300 dyr i prosjektperioden, noe som betyr at sju prosent av de 116 519 grisene som ble slaktet ble kontrollert under transport.

En av de viktigste oppgavene for Mattilsynet var å kontrollere at krav til maksimal transporttid ble overholdt. Kun i to tilfeller ble det påvist overskridelse av kravene i forskriften, og i begge tilfellene hadde sjåførene en akseptabel forklaring på det som hadde skjedd. Men tilsynet føler likevel at den reelle situasjonen ikke er helt kartlagt, blant annet fordi lokale Mattilsyn ikke har verifisert praksis.

Prosjektgruppa mener at mangel på generelle krav i regelverket til internkontroll er et vesentlig problem, både for bransjen og Mattilsynet. Den foreslår derfor at krav om slik internkontroll nedfelles i regelverket.