Publisert: 10.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mange avvik etter grisesjekk

Stygge tilfeller av halebiting. Mangefull avliving. Ubehandlete sjuke griser. Dette var noen av avvikene Mattilsynet fant etter å ha gjennomført uanmeldte kontrollbesøk hos et tjuetalls svineprodusenter på Hedmarken.


Mange avvik etter grisesjekk

Stygge tilfeller av halebiting. Mangefull avliving. Ubehandlete sjuke griser. Dette var noen av avvikene Mattilsynet fant etter å ha gjennomført uanmeldte kontrollbesøk hos et tjuetalls svineprodusenter på Hedmarken.

– Alle avvikene var ikke like alvorlige. Men noen av dem var klart under pari. Det sa veterinær Tor-Egil Furu i Mattilsynets distrikt for Hedmarken under et møte som Norsvin Hedmark arrangerte i Vang 9. april. Det var tydelig at temaet for møtet engasjerte. Bakgrunnen for møtet var et oppslag i lokalavisen Ringsaker Blad under tittelen «Bønder med svin på skogen». Her ble det redegjort for nedslående resultater etter at tilsynets folk sjekket hvordan det står til med etterlevelsen av holdforskriftene for svin.

 

«Bruker hue»

Oppslaget i lokalavisen skapte naturlig nok stor frustrasjon og usikkerhet hos mange svineprodusenter, og interessen for å høre mer om Mattilsynets kontrollvirksomhet og funn var betydelig. 70-80 produsenter møtte opp på kort varsel. Møtet resulterte imidlertid ikke i skarpe konfrontasjoner. Tvert i mot ble det preget av dialog og gjensidig forståelse for hverandres roller og funksjon. Tonen var konstruktiv, og flere pekte på at det er i alles interesse å ta godt vare på dyras velferd. Mattilsynet har tidligere fått kritikk fra flere hold for å varsle slike kontrollbesøk på forhånd. Derfor er nå strategien å komme uanmeldt. Men, som tilsynsveterinær Furu sa, «Vi bruker hue. Kommer vi midt i vaskinga så tar vi hensyn til det». Mattilsynet har ulike fokusområder nasjonalt, og nå har fiskehelse og dyrevelferd vært tema. Det er under den siste paraplyen prosjektet på Hedmarken er gjennomført. På regionbasis kan det eksempelvis være aktuelt å rette søkelyset mot liggesår når det gjelder gris.

 

20 av 250

– Vi har besøkt et tjuetalls svineprodusenter i Løten, Stange, Ringsaker og Hamar de siste ni månedene. Og det er alle slags produsenter, store, små, kombinerte, nav, smågrisprodusenter. Til sammen er det cirka 250 svineprodusenter i disse kommunene, så våre besøk har i stor grad gått etter et såkalt risikobasert utvalg. Det kan for eksempel være melding fra kjøttkontrollen om gjentatte tilfeller av halesår. Da kan det være interessant for oss å kikke på besetningen. Vi får også meldinger på andre måter. Alle er ikke like relevante, men vi må sjekke dem ut. Vi gjør også tilfeldige utplukk, sa Furu. Når Mattilsynet kommer uanmeldt blir målet med besøket forklart og gjennomgått. Sammen med brukeren gås det en runde gjennom grisehuset, og til slutt er det en gjennomgang av inspektørens funn med brukeren. Her blir første varsel om eventuelle pålegg gitt. Etter tilsynsbesøket lages det en skriftlig rapport. I følge forvaltningsloven kan brukeren kreve å få med seg en tredjeperson under befaringen.

 

Ser ikke totalbildet

Hva er så inntrykket? Synes Mattilsynet at det står greit til etter denne runden? ble det spurt fra salen. – Vanskelig å svare helt klart på det. Vi har plukket ut en del problembesetninger, så vi får ikke hele totalbildet. Vi besøker tross alt en liten prosentandel. I forhold til dyrevelferd er det også forskjell på alvorligheten i avvikene, og det bør vi sortere på når tilstanden skal beskrives, sa Tor-Egil Furu. Han sa at han forventer at dyreeiere har kjennskap til regelverket og innholdet i forskriftene om hold av svin. De plikter å gjøre seg kjent med det. Og han anbefalte alle å dokumentere hva som blir gjort og registrert så godt som mulig. Det letter analysen og forståelsen av det som skjer i besetningen for alle parter, også for dyreeieren. En av bøndene som hadde hatt tilsynsbesøk kom med et hjertesukk om de lange tilsynsrapportene som skrives etter besøket. Mange gjentakelser, og kun det som er av negativ art. – Det kunne vært hyggelig å se hva tilsynet registrerer av driftsforhold som er upåklagelige også. Litt ros er ikke av veien, sa hun.

Eksempler

Mattilsynet fant griser som ikke ble skikkelig avlivet, men bare skutt og bedøvet med boltepistol. De skal umiddelbart stikkes. Inspektørene fant alvorlig sjuke griser som måtte hasteavlives. De fant stygge tilfeller av halebiting, og så flere døde smågriser som var kastet i møkkjelleren. De fant manglende bruk av sjukebinge, rotemateriale og grovfôr, og mangler ved smittesluse, ventilasjonsvarsling, el-tilsyn eller brannvarsling.