Publisert: 15.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Månedlig rapportering i Ingris – 4 kr per bedekning

For å stimulere til rask rapportering av produksjonsdata til sentralt Ingris-lager og dermed øke verdien av data til markedsprognoser innføres nå en ny ordning med krav til månedlige rapporteringer for å oppnå godtgjørelse.


Månedlig rapportering i Ingris – 4 kr per bedekning

For å stimulere til rask rapportering av produksjonsdata til sentralt Ingris-lager og dermed øke verdien av data til markedsprognoser innføres nå en ny ordning med krav til månedlige rapporteringer for å oppnå godtgjørelse.

Hittil har det vært 4 årlige frister for registrering av purkedata, det har blitt gitt kompensasjon pr fødte kull og det har vært krav om at alle de 4 årlige fristene må ha vært overholdt for at svineprodusenten skal få godtgjørelse.

Endringene med ny ordning blir: 1) En må rapportere hendelser månedlig for å oppnå full godtgjørelse*. 2) Dersom man blir for sen med å registrere for en eller flere måneder, vil en likevel oppnå godtgjørelse for andre måneder der hendelsene er rapportert i tide. 3) Det gis en godtgjørelse på kr 4 per bedekning/inseminasjon som er registrert innen fristen for gjeldende måned

*) For å oppnå godtgjørelse skal hendelsene registreres i Ingris web eller sendes inn fra Ingris windows eller Info- Gris til følgende tider: Hendelser i januar 2009 rapporteres innen 1. mars 2009 Hendelser i februar 2009 rapporteres innen 1. april 2009 Hendelser i mars 2009 rapporteres innen 1. mai 2009 Hendelser i april 2009 rapporteres innen 1. juni 2009 osv. …

Man har med andre ord 1 måned på på seg for å rapportere hendelser som skjer på den siste dagen i hver måned. Vi ønsker å få inn opplysninger om bedekninger/ inseminasjoner, grisinger, avvenninger, innmeldinger og utmeldinger. Godtgjørelsen vil bli betalt ut i fra antall bedekninger/inseminasjoner som er rapportert i tide. Komplette registreringer i forhold til bedekninger skal øke verdien av dataene til bruk i prognosearbeid, samt gi bedre datagrunnlag for overvåkning av fruktbarhetsresultater. Det betyr at det er ønskelig at alle bedekninger/inseminasjoner for hver purke registreres (også dobbelt- og trippelbedekninger), det skal registreres riktig bedekningstype (eierins., leid ins., naturlig bedekning eller intern semin) og riktig rånenummer, dvs nummeret angitt på tuben ved inseminasjon. Godtgjørelsen vil bli utbetalt våren 2010. Kostnaden med denne ordningen dekkes av omsetningsrådsmidler via Nortura Totalmarked og av Norsvin.

Godtgjørelse for tilvekstdata

Tilvekstdata (smågris og slaktegris) for 2009 vil bli premiert med kr 400 per dyregruppe og besetning. Rapporteringsfristen er 28. februar 2010.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med rapporteringen, ta kontakt med din slakterirådgiver eller Norsvins brukerstøtte på telefon 62 51 01 11.