Publisert: 20.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Må varmebehandle fôret – trues med mulkt

Mørk Engebretsen Invest (MEI) har de siste årene hatt to større saker gående med Mattilsynet. Siden 2004 finnes det 47 brev i korrespondanselista til Mattilsynet som gjelder Mørk Engebretsen. Begge saker er nå under avslutning, og to brev ble sendt fra Mattilsynet i januar.


Må varmebehandle fôret – trues med mulkt

Mørk Engebretsen Invest (MEI) har de siste årene hatt to større saker gående med Mattilsynet. Siden 2004 finnes det 47 brev i korrespondanselista til Mattilsynet som gjelder Mørk Engebretsen. Begge saker er nå under avslutning, og to brev ble sendt fra Mattilsynet i januar.

 

Den ene saken gjelder godkjenning av grisehus/innredning. Her har MEI gjort nødvendige utbedringer og fått godkjent grisehusene. Det siste brevet gjelder imidlertid avslag på en klage om dekning av MEIs saksomkostninger i denne saken. Mattilsynet har tidligere sagt nei til å dekke saksomkostningene. I brevet fra januar sier de fortsatt nei til dette.

Den andre saken gjelder varmebehandling av fôr. Her ble det i fjor gjort et vedtak i det lokale Mattilsynet om at Mørk Engebretsen Invest må varmebehandle kraftfôret selskapet lager.

Vedtaket ble klaget til høyeste hold i Mattilsynet. Blant annet mente Mørk Engebretsen at Mattilsynet ikke hadde overholdt en seks måneders frist, og at de dermed hadde automatisk rett til å lage kraftfôr uten varmebehandling.

Men Mattilsynet opprettholdt vedtaket fra i fjor. I brevet fra januar skriver tilsynet blant annet:

«Vår hovedkonklusjon er at MEI produserer fôr på samme måte som de fleste andre fôrprodusenter og omsetter dette. Produksjonen har følgende råvarer: Norsk korn, proteinråvarer og vitamin/mineralblanding (premiks). Unntaket i forskriften gjelder bare for «varmebehandla proteinkonsentrater og norsk korn». En dispensasjon fra disse reglene vil ut fra prinsippet om likebehandling av virksomheter føre til at en måtte gi dispensasjon fra gjeldene regelverk til de fleste fôrprodusenter. Det er neppe meningen at den generelle dispensasjonsmuligheten forskriften gir, skal brukes slik at størsteparten av norsk kraftfôrproduksjon kommer inn under dette. Det vil ikke være tale om et «særlig tilfelle» jfr forskriften § 43. Et annet moment er at rent faglig vil et slikt dispensasjonsregime gi større risiko for salmonella i fôret. Dermed vil salmonellasituasjon, som fagfolk nå vurderer til generelt å være god i Norge, risikere en forverring.»

Vedtaket kan ikke påklages og er dermed endelig.

I følge saksbehandler Jarle Bergsjø i Mattilsynet har nå Mørk Engebretsen to muligheter hvis han vil fortsette som fôrleverandør:

1. Varmebehandle kraftfôret. 2. Bruke kun varmebehandla proteinråvarer pluss norsk korn.

Hvis det ikke blir en forandring kan Mattilsynet stenge anlegget, eller ilegge tvangsmulkt. Det siste vil trolig være et beløp på 1000 kroner per dag.

Hvis Mørk Engebretsen velger å satse på varmebehandling, så vil det i følge kilder i fôrbransjen representere investeringer på minst et par millioner kroner.