Publisert: 27.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Lysin-nivå i slaktegrisfôret

Det er nå noen år siden en samlet bransje fikk utført responsforsøk med ulikt lysin-nivå til Noroc- og Norhybridgris. Men er de tidligere anbefalte nivåene fortsatt riktige?


Lysin-nivå i slaktegrisfôret

Det er nå noen år siden en samlet bransje fikk utført responsforsøk med ulikt lysin-nivå til Noroc- og Norhybridgris. Men er de tidligere anbefalte nivåene fortsatt riktige?

 

Sist sommer og høst gjorde Norgesfôr og Fiskå Mølle sammen tre forsøk for å teste om de tidligere anbefalte nivåene til Norhybrid/Privathybrid/Landsvin fortsatt er riktige.

Når det gjelder fôr til Noroc (Edelgris) er det etablert et samarbeidsråd under ledelse av Norsk Kjøtt der alle fôrprodusenter er representert, men den andre grisen har i dag ikke noe slikt felles forum.

 

NLH-FORSØK SUPPLERT MED FELTFORSØK

Hovedforsøket ble utført ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap på Norges landbrukshøgskole under ledelse av førsteamanuensis Nils Petter Kjos. Dessuten ble det gjort et feltforsøk i Rogaland i regi av Fiskå Mølle, samt et feltforsøk på Østlandet som Norgesfôr hadde ansvaret for.

 

NLH-FORSØKET

Det ble brukt 32 individuelt fôrede griser som ble delt i fire grupper med ulikt lysinnivå i fôret. Lysinnivåene var fra dagens nivå og opp til smågrisfôrnivå. Økningen i lysininnhold var en kombinasjon av høyere innblanding av soya og større tilsetning av industrielt framstilte aminosyrer. Aminosyreprofilen var lik i alle gruppene. Grisene ble fôret etter Sterk norsk norm.

Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene verken i tilvekst, fôrforbruk eller kjøttprosent, men tendens til best resultater på Nivå 2 både når det gjelder fôrforbruk, tilvekst og kjøttprosent.

 

FELTFORSØK FISKÅ

Det ble testet ut tre forskjellige lysinnivåer på appetittfôring. Det var 2 binger á 7 griser på hvert fôr. Det laveste lysinnivået lå mellom Nivå 1 og 2 i NLH-forsøket, mens de to andre tilnærmet tilsvarte Nivå 2 og 3 i NLH-forsøket.

I dette forsøket var det tendens til lavere tilvekst med økende lysin-nivå. Dette kan skyldes at proteininnholdet ble noe høyere enn beregnet, slik at grisene brukte noe av energien til å kvitte seg med overskuddsprotein. Når det gjaldt fôrforbruk og kjøttprosent var det små forskjeller. Det var høy kjøttprosent i alle grupper.

 

FELTFORSØK NORGESFÔR

Også i dette forsøket ble det testet tre forskjellige lysin-nivåer, som tilnærmet tilsvarte Nivå 2, 3 og 4 i NLH-forsøket. Totalt var det med 60 landsvin-griser i forsøket, 2 binger á 10 griser på hvert fôr. Grisene ble gruppert etter vekt og kjønn og forsøket gikk helt etter planen. Det ble registrert noe løsere avføring de første to ukene på det høyeste lysinnivået, men ingen griser hadde diaré.

Grisene ble fôret etter appetitt. Tilvekstene var høyere enn i NLH- og Fiskå-forsøket, og dette førte også til lavere fôrforbruk. Det var tendens til best resultater på Nivå 3, men kjøttprosenten økte ytterligere med 0,3 % -enheter på Nivå 4. At det her var respons på noe høyere lysin-nivå enn i de to andre forsøkene kan skyldes at dette var landsvin. Det er naturlig at en får best respons på høyt lysin-nivå når tilveksten er høy.

 

KONKLUSJON

Resultatene for alle tre forsøkene er sammenstilt i kurvene. Hovedkonklusjonen er at de mest lysinrike slaktegrisfôrblandingene som er på markedet i dag, slik som Svin Elite, fullt ut dekker behovet til Norhybrid/Pivathybrid også ved høye tilvekster.

 

Tilvekst, fôrforbruk og kjøttprosent NLH-forsøk.

Lysinnivå

1

2

3

4

Fôropptak, FEg/dag, 30-110 kg

2,35

2,33

2,37

2,43

Tilvekst, g/dag, 30-110 kg

947

958

941

951

FEg//kg tilvekst, 30-110 kg

2,49

2,44

2,53

2,55

Kjøttprosent

57,7

58,6

57,8

58,3

 

Tilvekst, fôrforbruk og kjøttprosent Fiskå-forsøk.

Lysinnivå*

1-2

2

3

Tilvekst, g/dag, 29-110 kg

942

890

859

FEg//kg tilvekst, 29-110 kg

2,46

2,46

2,44

Kjøttprosent

59,4

60,0

59,2

* Tilnærmet nivå i forhold til NLH-forsøk, analyserte verdier.

 

Tilvekst, fôrforbruk og kjøttprosent Norgesfôr-forsøk.

Lysinnivå*

2

3

4

Tilvekst, g/dag, 26-110 kg

1094

1113

1089

FEg//kg tilvekst, 26-110 kg

2,33

2,25

2,30

Kjøttprosent

57,1

57,9

58,2

* Tilnærmet nivå i forhold til NLH-forsøk, analyserte verdier.