Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Lysere tider for grisen i høst

Fra september/oktober forventer vi igjen god lønnsomhet i svineproduksjon. Dekningsbidraget i slaktegris, smågrisproduksjon og kombinertproduksjon er nå minst på høyde med høsten 2003. Ifølge våre beregninger har vi hatt en spesielt god utvikling i smågrisproduksjon


Lysere tider for grisen i høst

Fra september/oktober forventer vi igjen god lønnsomhet i svineproduksjon. Dekningsbidraget i slaktegris, smågrisproduksjon og kombinertproduksjon er nå minst på høyde med høsten 2003. Ifølge våre beregninger har vi hatt en spesielt god utvikling i smågrisproduksjon

 

Det må samtidig nevnes at vi fra i år har gått over til å regne med norocproduksjon i kalkylene våre. Dette utgjør et pluss i dekningsbidraget på ca. 640 kr per årspurke i kombinert produksjon, ca. 230 kr i smågrisproduksjon og 15 kr per slaktegris. Det har også i løpet av de siste par åra vært gjort andre endringer i forutsetninger vi benytter i kalkylene som har slått positivt ut for smågriskalkylen.

 

MARKEDET

Markedsprognosen fra juni viser et markedsoverskudd på 1000 tonn for i år. Bak dette tallet ligger en forventa nedgang i produksjonen på 2,3 % og en økning i engrossalget på 1,5 % for hele året sett under ett. Salget forutsetter at prisen ligger kr 1,60 under målpris ut året. Bak produksjon ligger økte slaktevekter, med gjennomsnittlig slaktevekt på 75 kg i høstmånedene. Ut året forventes det at antall slaktegris går ned med 5 %.

Så langt i år (uke 30) viser produksjonen en volumnedgang på 1 %, mens salget har økt med hele 7 %, så det ser lyst ut for dette året. Prognosen for 2006 viser et overskudd på ca. 5000 tonn for svinekjøtt. Her er det gått ut fra 5,9 % økt produksjonsvolum og 2 % vekst i salget. Prognoseutvalget har gått ut fra 1 % effektivitetsøkning og at antall slakt i 2006 vil øke med 3 %. En har da gått ut i fra en nedgang i antall slakt på 3 % i første tertial og en økning i antallet på 6–7 % i 2. og 3. tertial. Semintalla vi har så langt tyder på at det vil bli en nedgang som antatt på begynnelsen av året.

Økningen i volum på 5,9 % som en regner med i 2006 skyldes også at en forutsetter noe økte slaktevekter, med 74,1 kg i snitt for 2006. Bak økningen i salget ligger en pris som ligger kr 1,60 under dagens målpris. NILF har beregnet at dersom målprisen tas ut, ville salget ha blitt 2,3 % lavere.

 

PRISER

For å øke konkurransekraften i markedet, økte Gilde Norsk Kjøtt prisene fra 18. juli. Det ble da innført et ekstra pristillegg på smågris på 50 kr. Prisen for en 25 kg’s smågris er dermed per 9. august kr 640 inkludert «Gildetillegget». I tillegg kommer puljetillegg, noroctillegg og kvalitetstillegg.

Samtidig med prisøkningen på smågris innførte Gilde også et ekstra pristillegg på slakt på 30 øre per kg, slik at det nå gis en tilleggsytelse på 70 øre på alt svinekjøtt. Dette tillegget, samt puljetillegg er ikke inkludert i slakteprisen som oppgis i tabellen, men inngår når vi beregner dekningsbidrag. Vi regner med puljetillegg på kr 50 per slaktegris. I september lover Gilde Norsk Kjøtt en ytterligere økning i prisen på svinekjøtt som skal kompensere for den økte smågrisprisen.

Ut over pristillegget på 50 kr som Gilde gir fra 18. juli hadde vi tidligere i juli en økning i noteringsprisen på smågris på 50 kr pga. en forventet sesongmessig økning i avregningsprisen. Ut i fra dette regner vi med en økning i svinekjøttprisen på ca. 1 kr fra månedsskiftet september/ oktober i tillegg til en økning som er lovet som følge av Gildes prisøkning på smågris.

I kalkylene våre benytter vi FKØVs pris på format Stjerne Appetitt. Fôrenhetsprisen ligger i august i år 4 øre lavere enn august i fjor, og regner med at vi får den vanlige prisnedgangen i september og oktober.

 

LØNNSOMHETEN

Med de nye prisene fra 18/7 beregner vi et dekningsbidrag i kombinert produksjon på ca. kr 11.700 per årspurke og i smågrisproduksjon ca. 8500 kr per årspurke (begge noroc). For slaktegris som ble innkjøpt før prisøkningen på smågris 6. juni (490 kr i noteringspris) og leveres etter prisøkningen 18/7 vil en kunne oppnå et dekningsbidrag på ca. 240 kr med de forutsetningene som ligger inne i Norsvins kalkyle. Med forventning om lavere kraftfôrpriser og økte priser på slakt i september/ oktober, regner vi med at lønnsomheten da vil bli enda bedre, spesielt i kombinertproduksjon. Det er med andre ord en kraftig forbedring i lønnsomheten i svineproduksjonen nå i forhold til det vi hadde rundt årsskiftet og økningen er spesielt stor i smågrisproduksjon.

Endringene som er gjort i kalkylen, bl.a. med overgang til å regne med Noroc, gjør at dekningsbidragene vi beregner fra 1/1 2005 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.