Publisert: 04.03.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Livdyromsetningen må strammes inn

De par siste årenes smittesporingsarbeid etter påvisning av LA-MRSA i norske svinebesetninger har avslørt omsetning/handel med gris på en måte som har forsterket smittespredningen.


Livdyromsetningen må strammes inn

De par siste årenes smittesporingsarbeid etter påvisning av LA-MRSA i norske svinebesetninger har avslørt omsetning/handel med gris på en måte som har forsterket smittespredningen.

I kjølvannet av Munn- og klauvsjukeepidemien i Storbritannia (som også omfattet Irland, Frankrike, Belgia og Nederland) i 2001, gikk svineæringen sammen om å utarbeide retningslinjer for handel med levende griser (utdrag av disse retningslinjene er gjengitt på annen plass i dette Svin). I korthet går disse retningslinjene ut på at avlsdyr kun skal omsettes fra besetninger godkjent i henhold til «Helse- og hygienereglementet for avlsbesetninger» og at avlsdyr og smågriser i størst mulig grad skal omsettes i lukkede avls- og helsepyramider innenfor samme region. Dersom levende griser skal krysse en regiongrense skal det godkjennes av veterinærkonsulenten ved slakteriet til produsenten(e) som mottar grisene. Disse retningslinjene ble vedtatt av Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for svin den 3. september 2002. I dette Samarbeidsrådet sitter både KLF, Nortura og Norsvin. Med andre ord; alle aktørene som er involvert i livdyromsetning sluttet seg til disse retningslinjene. Norsvin opplever en stadig synkende lojalitet til disse retningslinjene, og mener at det må utarbeides et mer forpliktende system for å redusere smittespredning ved omsetning av levende griser. Norsvin mener det må utarbeides en bransjestandard for omsetning av levende griser, en bransjestandard som alle er forpliktet til å følge. Når det føres levende griser inn i en purkebesetning skal disse grisene komme fra en besetning som tilfredsstiller visse minimumskrav knyttet til smittebeskyttelse, helsedokumentasjon og helseovervåkning. Dette må gjelde både ved omsetning av purker, råner og smågriser. Det er naturlig å ta utgangspunkt i «Helse- og hygienereglementet for avlsbesetninger», som næringsaktørene allerede har sluttet seg til, og som er utarbeidet ene og alene for å redusere faren for at den som kjøper dyr skal få inn smittsomme sykdommer. Dette vil åpne for at også andre besetningskategorier enn avlsbesetninger kan bli «godkjent» som livdyrselgende besetninger. Videre må bransjestandarden omfatte tradisjonell omsetning av smågris, slik at dette skjer innenfor den allerede etablerte regionen for å redusere faren for at smittestoff spres over altfor store avstander. En slik bransjestandard kan godkjennes av Mattilsynet. Da vil forsikringsselskapene kunne ta hensyn til kravene i bransjestandarden i sine vilkår, altså at det er en forutsetning at man har fulgt bransjestandarden for å få en fullstendig forsikringsutbetaling. Norsvin har grunn til å tro at forsikringsselskapene vil ønske dette velkommen. Det vil også være i svineprodusentenes interesse, da det vil føre til lavere forsikringspremier og mindre sannsynlighet for smitteintroduksjon i besetningene. Nå er det LA-MRSA som er i fokus. Neste gang kan det være Afrikansk svinepestvirus fra en infisert spekepølse, PED-viruset, eller PRRS-viruset som er involvert.

Olav Eik-Nes