Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Litt svakere for smågris- og slaktegrisprodusenter

Det ble et svært lavt dekningsbidrag på den slaktegrisen som ble levert i januar. Omsetningsavgifta ble ikke satt ned ved nyttår, slik som Gilde Norsk Kjøtt hadde søkt Omsetningsrådet om. Etter nedgang i smågrisprisen i februar/mars ser det ut til at lønnsomheten i slaktegrisproduksjon vil ta seg opp utpå vårparten.


Litt svakere for smågris- og slaktegrisprodusenter

Det ble et svært lavt dekningsbidrag på den slaktegrisen som ble levert i januar. Omsetningsavgifta ble ikke satt ned ved nyttår, slik som Gilde Norsk Kjøtt hadde søkt Omsetningsrådet om. Etter nedgang i smågrisprisen i februar/mars ser det ut til at lønnsomheten i slaktegrisproduksjon vil ta seg opp utpå vårparten.

 

MARKEDET

De foreløpige tallene fra Norsk Kjøtt viser at vi i 2005 hadde en nedgang i produksjonen på én prosent og en økning i salget på tre prosent. Inkludert en beregna import på 3700 tonn ga dette et overskudd på 1800 tonn svinekjøtt i 2005. Det ble eksportert 1825 tonn gris i 2005. Ved nyttår hadde vi ca 2300 tonn svinekjøtt på reguleringslager. I slutten av februar var dette redusert til 1400 tonn. Per uke åtte viser produksjonen en økning på én prosent i forhold til fjoråret, mens salget har en nedgang på to prosent. Det er hittil eksportert ca 900 tonn. Når det gjelder prognosen for markedet i 2006, er den omtalt i spalten Kjøttmarkedet i dette nummeret av Svin.

 

NY PRISOPPBYGGING

Fra 2. januar ble det en endring i prisoppbyggingen på smågris slik at noteringsprisen nå gjelder for helsegris, og  Gildes pristillegg på 100 kr ble inkludert i veiledende notering. Noteringspris for en 25 kilos gris var fra 2. januar 630 kr. Fra 27. februar gikk prisen ned til 610 kr, og fra 13. mars er trolig gjeldende pris 600 kr. Fra nyttår ble Gildetillegget på slakt på kr 1,05 lagt inn i avregningsprisen, og dette er da også inkludert i prisen som oppgis i tabellen i Grisebørsen fra 2006.

Den beregna kraftfôrprisen (beregna ut i fra pris og forbruk de siste tre måneder) ligger nå 2–3 øre over fjoråret. Vi bruker FKØVs pris på Format Stjerne Appetitt. Gjennomsnittlig kraftfôrpris i 2005 lå 4 øre lavere per FEg enn snittet i 2004. Pris per kg svinekjøtt i 2005 lå ca. 1 kr lavere enn i 2004, men det siste året har det vært gitt et større pristillegg (Gildetillegg). Inkludert dette blir gjennomsnittsprisen for norocgris i 2005 kr 18,70 per kg, mot 19,20 i 2004.

Dekningsbidragene er imidlertid ikke helt sammenlignbare med tidligere år, fordi vi fra 2005 har begynt å regne med norocproduksjon og dermed har lagt inn litt andre forutsetninger. Prisen i februar i år ligger 2 kr under målpris. Så langt i avtaleåret har prisen vært kr 1,05 under målpris. I den nye markedsprognosen, som nå viser et overskudd i år på vel 8000 tonn, er det lagt til grunn 3 kg høyere slaktevekter enn i 2005 og et prisuttak kr 1,50 under målpris. Fullt målprisuttak i 2006 ville økt overskuddet med ytterligere 2000 tonn. Det er søkt Statens Landbruksforvaltning om å få slakte smågris etter samme modell som i fjor, og Gilde har også søkt å få bruke omsetningsrådsmidler til å kompensere for lavere slaktevekter. Dette er nødvendig for å redusere overskuddet i år.

Det er ellers verd å merke seg at purkeslaktprisen har gått kraftig ned det siste halvåret. I august/september i fjor lå prisen per kg purkeslakt cirka kr 3,40 under slaktegris. I januar var forskjellen økt til kr 6,40. Prisen på purkeslakt var da bare kr 12,26 i gjennomsnitt per kg. Nedgangen utgjør ca kr 300 per årspurke i tapte inntekter i vår kalkyle.

 

DEKNINGSBIDRAGENE

Det beregna dekningsbidraget i kombinert produksjon ble cirka kr 10 800 per årspurke i 2005. I smågrisproduksjon lå det på ca. kr 6100 per årspurke, og i slaktegrisproduksjonen kr 200 per gris. Fra 2005 tar kalkylene utgangspunkt i norocproduksjon. 2006 startet med et lavt dekningsbidrag i slaktegrisproduksjon. Det ble søkt om å sette ned omsetningsavgifta med 40 øre fra nyttår, men Omsetningsrådet ønsket ingen reduksjon, slik at avgiftstrekket på kr 1,90 ble videreført. Slaktegrisen som ble levert i januar var i følge våre beregninger innkjøpt som smågris til kr 769 per stk inkludert helsegristillegg, puljetillegg, vekttillegg, noroctillegg og omsetningskostnader. Smågris innkjøpt etter prisnedgangen i mars vil ha en pris inkludert tilleggene på kr 680, så hvis prisen på slakt blir uendret vil dekningsbidraget bedre seg og bli ca. 170 kr per slaktegris når denne leveres i juni. Det kan imidlertid bli endringer i både pris og vekt. I smågrisproduksjon beregner vi et dekningsbidrag per årspurke på ca kr 5800 etter prisnedgangen på smågris. I kombinertproduksjon viser vår prognose et dekningsbidrag på ca kr 11 000.