Publisert: 19.06.2024 Oppdatert: 19.06.2024

Stikkord:

Litt for tung gris

Smågrisprisen holder seg som antatt i forrige Grisebørs (januar) på NOK 1050. Men prisen på slakt har vært noe lavere enn forventet, noe som tyder på at det er levert en del tung gris.


Tekst: Målfrid Narum, Fagsjef i Norsvin

 

Ved slaktevekt over 87 kg faller prisen per kg med NOK 0,80, og det er et ytterligere prisfall på NOK 1,20 over 90 kg. Snitt slaktevekt i årets fire første måneder var 82,1 kg ifølge statistikk vi får fra Nortura. Fôrprisene har økt mer enn forventet i april og mai. FK Agri oppgir at prisøkningen skyldes økte priser på proteinråvarer og økt bruk av hvete i svinefôret.

Fra 1. april økte Norturas generelle pristillegg på smågris fra NOK 35 til NOK 55. Purkeleie i purkeringer ble endret fra 1. januar 2024. Nedgangen i purkeleie var ikke hensyntatt i forrige Grisebørs. Lavere purkeleie og økt smågristillegg fra 1. april gir bedre dekningsbidrag per kull i satellitter enn vi prognoserte i forrige Grisebørs.

 

Endring av forutsetninger i kalkylene
Som opplyst i forrige Grisebørs har vi endret noen forutsetninger i kalkylene fra 1. januar. Vi har antatt at antall avvente per årspurke øker fra 29,2 til 29,7. Når Ingris-statistikk for 2023 er klar, vil vi oppdatere kalkylene med bruksbesetningenes snittresultater for blant annet avvente, dødelighet, fôrforbruk osv.

Vi har også lagt inn økte rentekostnader og økte kostnader til veterinær, medisin etc. i tråd med konsumprisvekst.

 

Lønnsomhetsutvikling
Våre beregninger viste som nevnt i forrige Grisebørs at dekningsbidragene økte fra 2022 til 2023 i alle produksjoner bortsett fra for satellittene.

Selv om fôrprisene er betydelig lavere i 1. halvår 2024 sammenlignet med 2023, fører prisnedgang på smågris og slakt til at dekningsbidragene reduseres med ca. 10 prosent for både slaktegris-, smågris og kombinertprodusenter. Som følge av redusert purkeleie er nedgangen mindre for satellittene i purkering.

Produsentene som har deltatt i dugnaden med færre bedekninger har også en reduksjon som følge av færre kull. Dette er likevel et tiltak som sammen med reduserte slaktevekter kan bidra til å få markedet i balanse i løpet av 2024, slik at lønnsomheten igjen kan øke gjennom økt prisuttak. Nortura Totalmarkeds siste prognose forutsetter gjennomsnittlig slaktevekt på 81 kg for resten av året. I perioden som gir slaktegris i 2024 er det beregnet en nedgang i antall bedekninger på om lag 2,5 prosent og en effektivitetsutvikling på 1,5 prosent. Sammen med en prognosert salgsøkning på 1,3 prosent gir dette en lagernedbygging på ca. 1000 tonn i 2024, slik at det prognoseres et reguleringslager på 2700 tonn ved årsskiftet. Nortura har varslet at planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris er fastsatt til NOK 44,90 per kg for andre halvår 2024. Dette er uendret fra første halvår 2024.

Jordbruket og staten har landet årets jordbruksavtale og avtalen forutsetter ikke økte priser på norske fôrråvarer til kraftfôr. Den midlertidige ordningen «prisnedskriving av importerte karbohydratråvarer » er partene enig om å avslutte, noe som betyr at hvis internasjonale priser igjen overstiger norsk nivå vil dette slå inn på kraftfôrprisen. Bortsett fra effektivitetsfremgang vil det ikke være mye som tilsier at det blir noen lønnsomhetsutvikling for andre halvår 2024.

 

 

Vekter og pris på slakt er omregnet til dagens slakteprosent (68). Smågrisprisene er omregnet til basisvekt 25 kg *) Noteringspris 3 måneder tidligere. **) Pris slaktegrisfôr, beregnes ut i fra priser siste 3 måneder. ***) April 2012: prisøkning 1,5 kr som følge av endring i smågrispris og kombitillegg. ****) Januar 2016: prisøkning 40 kr på smågris som følge av redusert kvantumstillegg. Pris på slakt er heller ikke sammenlignbar med tidligere, siden prisoppbyggingen er endret (justert noteringspris pga redusert kvantumstillegg). *****) Skifte fra Format Vekst 110 til Vekst 120 i kalkylen. Puljetillegg, kvantumstillegg, vekttillegg og omsetningskostnader er ikke inkludert i smågrisprisen i tabellen. Puljetillegg, kombitillegg og kvantumstillegg på slakt kommer også i tillegg til prisen som oppgis i tabellen. Alle tilleggene inngår i beregningen av dekningsbidrag. Eventuell etterbetaling på smågris/slakt og årsbonus på kraftfôr er ikke inkludert i beregningen av dekningsbidragene.