Publisert: 09.03.2020 Oppdatert: 03.03.2020

Stikkord:

Litt bedre priser i sikte

Dersom markedet fortsetter slik det ligger an til nå, med markedsbalanse i 2020, bør vi oppnå økt målpris i årets jordbruksforhandlinger. Det betyr at andre halvår 2020 vil vise bedre priser både på smågris og svinekjøtt.


Nr. 2 – 2020

 

Av Målfrid Narum, fag- og seminsjef Norsvin

Og dette er helt nødvendig for å kompensere for den store kostnadsveksten som har vært de siste årene.

Det er behov for en betydelig økning av dekningsbidragene for å dekke kapitalkrav og gi en anstendig arbeidsbetaling i svineproduksjonen.

Markedet
Ved årsskiftet var reguleringslageret av svinekjøtt 2162 tonn, det vil si tilnærmet likt som ved utgangen av 2018.

Produksjonen av svinekjøtt i 2019 gikk ned med fire prosent, og salget ble redusert med to prosent. Markedsbalansen endte på et overskudd av svinekjøtt på 1452 tonn inkludert import på 1696 tonn. Det ble eksportert 1892 tonn.

Priser
Prisen på svinekjøtt økte med 35 øre per kg fra 30. desember. Dette var en følge av redusert omsetningsavgift (effekt + 50 øre per kg. kjøtt), redusert pris for å unngå overnotering i forhold til målpris for avtaleåret 2019/2020 (-10 øre), og redusert pris pga. økte slaktekostnader/ redusert innmatverdi (-5 øre). I uke 6 i 2020 lå prisen 13 øre under målpris, og akkumulert i avtaleåret 6 øre over målpris

Smågrisprisen gikk ned fra 760 kr til 720 kr i desember. Det er ingen signaler om at omsetningsavgifta skal reduseres i inneværende halvår. I kalkylen har vi regnet med 720 kr i smågrispris fram til sommeren.

Nye seminpriser er lagt inn i kalkylene fra 01.01.2020.

Hvis vi sammenligner fôrpriser i 2019 med 2018 (snitt for hvert av årene), ser vi at prisen på Format Vekst 110 er redusert med ett øre per FEn, mens Format Laktasjon og Format Drektig har økt med ett øre per FEn. Snitt­prisen på Format Kvikk 160 har økt med tre øre per FEn.

Ser vi på prisutviklingen fra januar 2019 til januar 2020 ser vi en økning på 2-10 øre/FEn for de ulike fôrslagene. Det er størst økning for smågrisfôret.

Utbetalingsprisen i 2019 ble i snitt 23,80 kr per kg. Den gjennomsnittlige utbetalingsprisen ligger i januar/februar ca. 66 øre under noteringsprisen i klasse S (kjøttprosent 60). I tillegg til denne prisen kommer puljetillegg, kvantumstillegg og kombinerttillegg. At snittprisen ligger så langt under prisen i klasse S, kan tyde på at mange produsenter har mye å hente på å oppnå mindre variasjon i kjøttprosent og slaktevekt. Prisen faller med 80 øre per kg når slaktevekta går over 85 kg. Kjøttprosenter under 60 gir lavere pris per kg (40 øre nedgang per prosentenhet), mens det er mindre å hente når kjøttprosenten er over 60 (20 øre tillegg per prosentpoeng opp til 65, deretter utflating).

Omsetningsrådsmidler
Budsjett for bruk av omsetningsavgift i 2020 viser 166 MNOK til reguleringskostnader for kjøtt fra firbeinte dyreslag, hvorav svinekjøtt utgjør 95 MNOK. Det er totalt en nedgang på ca.
50 MNOK fra 2019, og størst nedgang for gris, der utkjøpsordningen på purker er hovedårsaken. I tillegg til reguleringskostnadene er det budsjettert med 138 MNOK til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for kjøtt fra firbeinte, inkludert midler til Nyt Norge og Økologisk landbruk i regi av Matmerk og tre MNOK i sekretariatkostnader. Hvis 141 MNOK fordeles likt på alt kjøtt fra firbeinte dyreslag utgjør, dette ca. 60 øre per kg kjøtt. I tillegg kommer altså reguleringskostnadene, slik at de totale kostnadene i 2020 er budsjettert til 307 MNOK. I løpet av 2019 er reguleringsfondet økt til 297 MNOK, og det planlegges å benytte 42 MNOK av dette, slik at fondet reduseres til 255 MNOK i løpet av 2020. Det er dermed behov for å ta inn totalt 260 MNOK i omsetningsavgift på kjøtt fra firbeinte dyreslag i 2020.

Forutsetninger i kalkylene
Det er fortsatt Ingris 2018-tall som ligger til grunn for våre kalkyler, og det betyr 27,1 beregna avvente smågris per årspurke. Når Ingris 2019-tallene er klare vil vi legge disse til grunn for lønnsomhetsberegninger i 2020. Vi forutsetter 12,5 avvente smågris per kull, 2,17 kull per årspurke, tapsprosent på 1,5 i smågrisperioden, og 2,0 prosent tap i slaktegrisperioden. Vi regner ­dermed 26,7 solgte smågriser per års­purke i smågrisproduksjon, og 26,1 solgte slaktegriser per purke i kombinertproduksjon. I kombinertproduksjon antar vi et fôrforbruk på 2,65 FEn per kg tilvekst ved slaktevekt på 80 kg. 

I ren slaktegrisproduksjon regner vi 2,69 FEn per kg. tilvekst. Ved endret slaktevekt på +/- 1 kg antar vi et endret gjennomsnittlig fôrforbruk per kg tilvekst i slaktegrisperioden på +/- 0,01 FEn. I perioden fra avvenning til 31,8 kg regner vi med et fôrforbruk på 1,84 FEn per kg tilvekst. Vi har lagt dette litt over snittet i Ingris, siden det er svært få besetninger som bidrar med data fra smågrisperioden, og vi antar at disse besetningene kan ha noe bedre resultater enn øvrige besetninger.

I satellittproduksjon er det faste tillegget for purkeleie satt til kr. 1933 fra
1. januar 2020, når produksjonen er 26,7 solgte smågriser per årspurke. Dette gir ei purkeleie på 4311 kr ved smågrispris på 720 kr.

Lønnsomheten
For slaktegrisprodusentene ble 2019 et bedre år enn 2018. Det ser ut til å bli en ytterligere forbedring i første halvår 2020, dersom smågrisprisen fortsatt holdes lav. Lønnsomheten i 2019 kom ut ganske likt med 2018 for smågris- og kombinertprodusentene, mens det var noe økning for satellittene. Med den lave smågrisprisen vi har nå er det ingen tegn til bedring i smågrisproduksjon, men kombinertprodusentene kan i likhet med slaktegrisprodusentene se fram til noe økning i dekningsbidraget i 2020, siden det legges opp til målprisuttak og det er lavere omsetningsavgift.

Dersom markedet fortsetter slik det ligger an til nå, med markedsbalanse i 2020, bør vi oppnå økt målpris i årets jordbruksforhandlinger, slik at 2. halvår 2020 vil vise bedre priser både på smågris og svinekjøtt. Dette er helt nødvendig for å kompensere for den store kostnadsveksten som har vært de siste årene. Det er behov for en betydelig økning av dekningsbidragene for å dekke kapitalkrav og gi en anstendig arbeidsbetaling i svineproduksjon.

Vær oppmerksom på at prisene som oppgis i tabellen på smågris og slakt ikke er sammenlignbare over tid, siden prisoppbyggingen har vært endret. For smågris er det noteringsprisen som oppgis i tabellen. Fra januar 2016 ble kvantumstillegget på smågris redusert, og noteringsprisen økte tilsvarende (40 kr). Pris på slakt som oppgis i tabellen inkluderer noroctillegget fram til juni 2019 da dette ble avviklet (tillegg for å delta i Norturas Griseløft er ikke inkludert). ­Puljetillegg, kombitillegg og kvantumstillegg på slakt kommer i tillegg til prisen i tabellen, og inngår i DB-beregningene. Fra januar 2016 ble kvantumstillegget redusert med cirka 60 øre per kg, og avregningsprisen ble økt tilsvarende.