Publisert: 13.02.2018 Oppdatert: 14.02.2018

Stikkord:

Leveringbetingelser for rånesæd


Gjeldende pr 01.01.2013
Leveringsbetingelsene inneholder formuleringer som sikrer Norsvin formell kontroll med avlsmaterialet som stammer fra seminvirksomheten.

Leveringsbetingelser for sæd fra Norsvin:

1. Leveringsbetingelsene omfatter sæd levert fra Norsvin, enten ved bestilling ved Norsvinsenteret eller ved et av Norsvins sæddepoter.

2. Sædavgiftene fastsettes av Norsvins styre. Betaling skjer ved tilsendt faktura, enten som e-Faktura eller på papir. Utskrift på papir blir belastet med et fakturagebyr på kr 35. Ved for sen betaling påløper renter i henhold Forsinkelsesrenteloven.

3. Norsvins ansvar for en sædleveranse opphører når sædpakken avleveres til distributør (f.eks budbil, post). Norsvin har ikke ansvar for forhold som oppstår hos noen av de nevnte distributører.

4. Ved force majeure (streik, naturkatastrofer, krig og lignende) må Norsvin kunne forbeholde seg retten til å annullere en bestilling. Bestilling av sæd fra bestemte råner må skje i henhold til de retningslinjer som er bestemt av Norsvins styre (bla mht bestillingsfrister og tilgjengelighet). Dersom det er bestilt sæd fra en bestemt råne, skal Norsvin, så langt det lar seg gjøre, varsle dersom levering av sæd fra denne rånen ikke kan skje (og ellers levere sæd fra annen passende råne).

5. Norsvins ansvar er begrenset til mangler som beviselig skyldes feil eller forsømmelse fra Norsvin sin side. Norsvins ansvar omfatter kun mottakers dokumenterte tap ved umiddelbar skade, forårsaket av ovenfor nevnte mangler, så som utgifter til ny sæddose, frakt, ekspedisjonsgebyr og egenandel, samt skade på mottakers dyr og/eller besetning. Erstatningsbeløpet begrenses oppad til maksimum kr 5.000,- pr skadevoldende sæddose og maksimalt kr 50.000,- pr besetning. Norsvins ansvar omfatter ikke følgeskader (f.eks misdannelser), indirekte tap i form av tapt dekningsbidrag eller utgifter til eventuell reetablering av besetning. Ved mistanke om at en seminråne er bærer av arvelige defekter, skal mottaker melde fra om dette til Norsvin.

6. For å unngå mulige bevisproblemer er Norsvins ansvar, som følge av pkt 5, betinget av at Norsvin underrettes og skriftlig erstatningskrav fremsettes senest innen 8 dager etter det tidspunkt hvor mottaker burde ha oppdaget forholdet.

7. Alle tvister mellom partene skal avgjøres ved voldgift i henhold til § 11 i Norsvins vedtekter. Dette gjelder dog ikke ved inkassosaker, eller andre saker som følge av manglende betalingsevne. Da kan kravet forfølges via ordinære domstoler.

8. Av hensyn til å bevare Norsvins utviklingsarbeid innen svineavlen og sikre at dette utviklingsarbeidet kommer fellesskapet til gode, gjelder følgende leveringsklausul for rånesæd fra Norsvin:
a. Levert sæd må ikke avhendes videre.
b. Purker inseminert med sæd hvor rånens avlsnummer er påført sæddosen (identifisert sæd) må ikke avhendes videre uten at dette er etter avtale med Norsvin.
c. Avkom etter inseminasjon med identifisert sæd kan kun avhendes som slaktegris direkte til slakting eller som smågris til slaktegrisproduksjon. Dette gjelder ikke Norsvins avlsbesetninger (foredlings- og formeringsbesetninger), hvor disse forhold er regulert i andre avtaler.

Dersom sæd, dyr eller avkom avhendes videre i strid med denne klausul, mister mottaker sin rett til å rekvirere identifisert sæd fra Norsvins seminstasjon. I tillegg vil vedkommende ikke få anledning til å kjøpe renrasede dyr fra Norsvins avlsbesetninger.