Publisert: 10.06.2017 Oppdatert: 10.08.2018

Stikkord:

Lavere lønnsomhet

Denne høsten er svinekjøttprisen cirka 1 kr lavere og smågrisprisen 50 – 60 kr lavere enn høsten 2016. Dette gir redusert lønnsomhet i svineproduksjonen, til tross for at effektiviteten i besetningene øker.


Målfrid Narum, fag- og seminsjef Norsvin

Markedet
I rapportene fra markedsregulator går det fram at produksjonen av svinekjøtt så langt i år (uke 32) ligger to prosent under fjoråret. Salget er på samme nivå som fjorårets. Etter at 1 102 tonn er importert, har vi så langt et markedsoverskudd på 2 186 tonn. Reguleringslageret er nå på 1 390 tonn, etter at 1 620 tonn er eksportert via WTOkvoten. Engrosprisen ligger nå 84 øre under målprisen, og det trekkes fortsatt 150 øre i omsetningsavgift.

Priser
Svinekjøttprisen har i hele år ligget cirka 80 øre under målpris. Det legges opp til en prisøkning på 80 øre per kg i løpet av oktober, og en tilsvarende prisnedgang i desember. Smågrisprisen var i juni nede i 760 kr før det i juli ble en prisoppgang til 810 kr. Vi forventer en nedgang til 770 kr i september i tråd med risnedgangen som planlegges på slakt i desember. Vi må videre regne med effekt på fôrprisene som følge av målprisøkning på havre og bygg på 5-6 øre i årets jordbruksoppgjør,
men antar en sesongmessig nedgang i prisene fra 1. september.

 

Klikk på firkant for større bilde Test

*) Noteringspris 3 måneder tidligere
**) Pris slaktegrisfôr, beregnes ut i fra priser siste 3 måneder
***) prisøkning 1,5 kr som følge av endring i smågrispris og kombitillegg
****) Prisøkning 40 kr på smågris som følge av redusert kvantumstillegg. Pris på slakt er ikke sammenlignbar med tidligere, siden prisoppbyggingen er endret (justert avregningspris pga redusert kvantumstillegg).

Puljetillegg, kvantumstillegg, Edelgristillegg, vekttillegg og omsetningskostnader er ikke inkludert i smågrisprisen i tabellen, men inngår i beregningen av dekningsbidrag. I prisen på slakt som oppgis i tabellen er Edelgristillegget inkludert, mens puljetillegg, kombitillegg og kvantumstillegg på slakt kommer i tillegg og inngår i DB-beregningene. Godtgjørelse for redusert slaktevekt inngår heller ikke i prisen i tabellen, men inngår i DB-beregningen.

Eventuell etterbetaling på smågris/ slakt og årsbonus på kraftfôr er ikke inkludert i beregningen av dekningsbidragene.

Endringer i kalkylene 1. juli
Vi har gjort noen endringer i forutsetninger i kalkylene fra 1. juli. Når det gjelder effektivitet i smågrisproduksjon er det 2016- resultater fra bruksbesetninger i Ingris som legges til grunn. Fra 2015 til 2016 så vi igjen en god økning i gjennomsnittlig ytelse per årspurke, og antall beregna avvente smågris per årspurke økes derfor i vår kalkyle fra 25,2 til 25,8 fra 1. juli. Vi forutsetter 11,9 avvente smågris per kull, og 2,16 kull per årspurke og en tapsprosent på 1,6 prosent i  smågrisperioden og 2,5 prosent i slaktegrisperioden. Vi regner dermed 25,4 solgte smågriser i smågrisproduksjon, og 24,7 solgte slaktegriser per purke i kombinert produksjon.

For slaktegrisperioden har vi også basert oss på Ingrisresultater fra 2016. Vi regner med 2,65 FEn per kg tilvekst i kombinertproduksjon ved slaktevekt på 79 kg. I ren slaktegrisproduksjon regner vi 2,69 FEn per kg tilvekst. Ved endret slaktevekt på +/- 1 kg antar vi et endret fôrforbruk per kg tilvekst i slaktegrisperioden på +/- 0,01 FEn. I perioden fra avvenning til 31,6 kg regner vi med et fôrforbruk på 1,92 FEn per kg tilvekst. Vi har lagt dette litt over snittet i Ingris, siden det er svært få besetninger som bidrar med data fra smågrisperioden, og vi antar at disse besetningene kan ha noe bedre resultater enn øvrige besetninger.

Vi har lagt inn en økning av variable kostnader til veterinær, medisin og strø på ca. to prosent i kalkylene fra 01.07.2017. Med bakgrunn i informasjon fra forsikringsbransjen har vi antatt større økning i husdyrforsikring enn for andre kostnader. I satellittproduksjon er det faste tillegget for purkeleie satt til kr 1780 fra 1. juli, når produksjonen er 25,4 solgte smågriser per årspurke. Dette gir ei purkeleie på 4300 kr ved smågrispris på 770 kr.

Lønnsomhetsprognosen
Lønnsomhetsprognosen for 2017 viser en nedgang i lønnsomheten, sammenlignet med 2016, til tross for at vi regner med lavere fôrforbruk hos slaktegris og flere avvente pr årspurke. Dette skyldes både redusert svinekjøttog smågrispris, og økte kostnader. Lønnsomhetsnedgangen er særlig stor i smågrisproduksjon med de forutsetningene som er lagt til grunn. 2. halvår viser imidlertid noe bedre tall enn 1. halvår, siden vi har lagt inn de økte effektivitetstallene i kalkylene fra 1. juli.

Vær oppmerksom på at prisene som oppgis i tabellen på smågris og slakt ikke er sammenlignbare over tid, siden prisoppbyggingen har vært endret. For smågris er det noteringsprisen som oppgis i tabellen. Fra januar 2016 ble kvantumstillegget på smågris redusert, og noteringsprisen økte tilsvarende (40 kr). Pris på slakt som oppgis i tabellen inkluderer Edelgristillegget. Puljetillegg, kombitillegg og kvantumstillegg på slakt kommer i tillegg til prisen i tabellen, men inngår i DB-beregningene. Fra januar 2016 ble kvantumstillegget redusert med cirka 60 øre per kg, og avregningsprisen ble økt tilsvarende.

Stabilt svinekjøttsalg

Produksjonen av svinekjøtt så langt i år (uke 33) ligger to prosent under fjoråret. Per uke 33 var det produsert 83036 tonn svinekjøtt, og det var solgt 81 952.

 

Når markedsoverskuddet likevel er 2188 tonn, skyldes det import av 1102 tonn. Salget er med andre ord på samme nivå som fjorårets. Det går fram av markedsregulators markedsoversikt. Reguleringslageret er nå på 1390 tonn, etter at 1 620 tonn er eksportert via WTOkvoten. Engrosprisen ligger 84 øre under målprisen, og det trekkes fortsatt 150 øre i omsetningsavgift.

Slaktevektene er svært stabile, og hittil i år er snittvekta på 81,3 kg, eller 0,6 kg lavere enn i samme periode i fjor. Etter at svinedugnaden startet i fjor (uke 17) var snittvekta 80,3 kg ut året. Det kommer ny markedsprognose 6. september.

Norsvins semintall viser at produksjonen fortsatt er stabil. Sædsalget siste tre måneder, der siste måned er juli, ligger 1,2 prosent over tilsvarende periode i fjor. Siste fem måneders snitt ligger 0,9 prosent under, mens salget hittil i 2017 ligger én prosent under fjoråret.