Publisert: 11.10.2022 Oppdatert: 11.10.2022

Stikkord:

Lavere lønnsomhet i andre halvår

Lønnsomheten i andre halvår i år ser ut til å bli langt under det vi hadde håp om da PGE (planlagt gjennomsnittlig engrospris) økte med tre kroner for andre halvår 2022. Dessverre ser det ut til at bare ca. to av ­disse tre kronene tilfaller svineprodusentene. .


 

Målfrid Narum, Fagsjef i Norsvin

 

Økte slaktekostnader som følge av økte energipriser er hovedårsaken til dette. I tillegg har også kraftfôrprisene økt mer enn forventet. 

Mindre prisøkning enn forventet
I mai/ juni, var snittpris utbetalt per kg kjøtt 31 kr (pulje- kvantum- og kombi­tillegg kommer i tillegg). Snittpris i andre halvår 2022 ser ut til å bli ca. kr 2,10 høyere enn dette. Da har vi lagt inn i prognosen at avregningsprisen øker med 50 øre per kg både 26. september og 10. oktober, og en prisnedgang på 80 øre i desember. Dette forutsetter at slaktekostnadene ikke øker ytterligere.

Høyere kostnader enn inntekter
Fra 2. halvår 2021 til 2. halvår 2022 ser vi en økning i avregningspris på slakt på ca. kr 4,30 per kg. Men ser vi på kostnadsøkningen i samme periode har den vært enda større, hele 5,90 kr per kg kjøtt ifølge våre beregninger, og dermed sitter bonden igjen med ca. kr 1,60 mindre per kg kjøtt i løpet av et år.

Da har vi regnet med alle kostnader i smågris- og slaktegrisproduksjonen, både de variable kostnadene, faste kostnader og rentekrav. Økningen i fôrkostnaden står for størsteparten av kostnadsveksten, hele kr 3,90 per kg kjøtt. Fôrprisene som vi regner med i våre kalkyler har økt med mellom 0,92 og 1,21 kr per FEn (minst økning for Format Drektig, størst økning for smågrisfôr). I tillegg står økte energipriser og høyere rente for en stor del av kostnadsveksten.

Kun variable kostnader
I Grisebørsen presenterer vi deknings­bidrag i de ulike produksjonen, og da er det kun de variable kostnadene som inngår i beregningen. Vi  fanger altså ikke opp hvordan endringer i de faste kostnadene og rentekrav påvirker lønnsomheten.

Kraftfôrprisene har økt mye i løpet av et år som følge av høye internasjonale priser på råvarer. Årets jordbruksavtale med økte fôrpriser gir også prisøkning på kraftfôret med virkning fra september. I tillegg har høye energi- og finans­kostnader medført en ekstra fôrprisøkning, og det er usikkert hvordan prisen på importerte råvarer og produksjonskostnader i fôrindustrien vil utvikle seg videre. 

Smågrispris
Noteringspris på smågris har vært oppe i 1150 kr (smågris 25 kg) i juli/ august, slik at dekningsbidraget i smågrisproduksjon har vært høyere i sommermånedene dette året. Deretter er smågrisprisen redusert til 1090 kr samtidig som fôrkostnadene har økt, og deknings­bidraget går ned som følge av dette. Vi har regnet med en smågrispris på 1090 kr ut året, men smågrisprisen kan bli endret så snart det blir fastsatt ny PGE for 1. halvår 2023. 

Dekningsbidraget sier ikke alt
Slaktegrisprodusentene oppnådde historisk høye dekningsbidrag i mars-april. Grisen som ble levert til slakt da, var innkjøpt til en lav noteringspris (950 kr) ca. tre måneder tidligere. Grisen som var innkjøpt til lav pris ble levert til slakt etter den ekstraordinære justeringen av PGE, og dette ga dekningsbidrag på over 609 kr i mars måned ifølge vår beregning. Gjennomsnittlig deknings­bidrag per slaktegris i 1. halvår 2022 var ca. 500 kr, og er redusert til 400 kr per gris ifølge vår prognose for 2. halvår.

I dette ligger fôrkostnader på 1130 kr per gris (4,53 kr per FEn) og andre kostnader utgjør kr 137 per slaktegris i vår kalkyle (forsikring, strø, vann, grovfôr, rente på variable kostnader etc). Dekningsbidraget skal dekke blant annet strømkost­nader, avskrivninger, vedlikehold og rentekrav. Disse kostnadene har hatt en stor økning siste året, og reduserer lønnsomheten ytterligere.

I smågris- og kombinertproduksjon forutsetter våre kalkyler en effektivitetsvekst på 0,3 griser per årspurke. Dette har en god effekt på dekningsbidraget som vi beregner per årspurke. I smågrisproduksjon er det smågrisprisen som har hatt størst betydning for økningen vi har sett i dekningsbidrag per årspurke fram til august 2022. Med nedgang i noteringspris på smågris til 1090 kr i september/oktober, og samtidig økte fôrkostnader, reduseres dekningsbidraget til ca. 17.000 kr per årspurke ifølge vår prognose. Økte strømkostnader slår kraftig inn både i smågris- og kombinertproduksjon, og kan sammen med økte rentekostnader føre til ei redusert bunnlinje for mange svineprodusenter. Dette kommer ikke fram hvis vi kun ser på utviklingen i dekningsbidrag. 

Norsvin vil oppdatere prognosene når det er fastsatt PGE for 2023. Det ser dessverre ut til at kostnadene kan øke ytterligere i 2023, spesielt dersom det fortsetter med høye energikostnader og nye renteøkninger.

Figurer og tabeller for denne artikkelen finner du i fagbladet Svin nr. 7-2022.