Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Lav grisingsprosent?

Høye driftskostnader i svineproduksjon krever til enhver tid fulle fødebinger. Dette setter krav til purkene, men også til deg som produsent. Ikke alle bedekninger resulterer i drektighet og grising.


Lav grisingsprosent?

Høye driftskostnader i svineproduksjon krever til enhver tid fulle fødebinger. Dette setter krav til purkene, men også til deg som produsent. Ikke alle bedekninger resulterer i drektighet og grising.

Derfor bedekkes det ofte langt flere purker enn det er behov for, for å sikre at det grises i alle fødebinger.Ofte finner man årsaker til problemene i den daglige rutinen, ogdet er derfor viktig å følge godt med på brunst og drektighet for å finne ut hvor blant purkene problemene dukker opp. Jo mer presist problemet i en besetning kan beskrives, jo lettere er det å finne løsninger.Ingris har lister og rapporter som kan hjelpe dere med å sette fokus på problemområdene, og som bør benyttes aktivt i den daglige driften. Sørg for å ha disse rapportene klare før et rådgivningsbesøk.

 

Produksjonsrapporten

 

Produksjonsrapporten inneholder reproduksjonsresultater, blant disse grisingsprosent. Gjennomsnittelig grisingsprosent i Ingris 2008 var 78 %, men med stor variasjon fra besetning til besetning.Grisingsprosenten som vises i produksjonsrapporten, er todelt. En viser prosenten som griser i besetningen, mens grisingsprosent inkl.solgt drektig innbefatter også ungpurker som er bedekt i besetningen men solgt før grising. Denne er tatt med for å gi et riktig bilde av situasjonen i en avlsbesetning med mye livdyrsalg.

 

 

Rapporter

 

 

Under knappen Rapporter velg Reproduksjon . Her vil du finne flere rapporter som til sammen kan være med på å belyse hvorfor tallene er så lave, og hvor innsatsområde bør rettes.

 

 

Velg rapporten Grisingsprosent

 

Denne rapporten må bestilles på en forskjøvet periode lik en drektighetsperiode + fem dager. Det betyr at skal rapporten belyse perioden 1/1-09 -31/12-09, må bestillingen gjøres på datointervallet 20/8 -08 -20/8 -09 for å få med alle grisinger for perioden. Rapporten beskriver andelen purker som griser ut fra antallet bedekte fordelt på bedekning 1, omløp 1 -2 eller mer i samme brunst.Rapporten beskriver resultatene per kull, og illustrerer godt hvilke kullnummer som trenger en ekstra oppfølging og innsats.Har dere en livdyrselgende besetning, vil også purker som er registrert solgt drektig, være med i beregningen. Dette vises i en egen rad med fordeling på kullnummer og kategori bedekning som var den siste før salg. 

Bruk denne rapporten som et utgangspunkt . Rapporter som kan være aktuelle for en videre utdyping, er Omløp og Tomdager – fordeling. Disse rapportene lister opp individer og periodene som er med på å lage problemer. Bruk rapportene aktivt. Disse sammen med besøk fra rådgiver gir et godt grunnlag for en god løsning.