Publisert: 31.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

KSL-trekket på kjøtt øker til tre kroner

Kjøttbransjen innfører 1. juli i år tre kroner i trekk per kilo slakt dersom produsenten ikke er tilsluttet Kvalitetssystem i landbruket (KSL). Dette er en felles bransjeordning som gjelder Nortura og alle slakterier tilknyttet Kjøttbransjens Landsforbund.


KSL-trekket på kjøtt øker til tre kroner

Kjøttbransjen innfører 1. juli i år tre kroner i trekk per kilo slakt dersom produsenten ikke er tilsluttet Kvalitetssystem i landbruket (KSL). Dette er en felles bransjeordning som gjelder Nortura og alle slakterier tilknyttet Kjøttbransjens Landsforbund.

 

Tall fra sekretariatet i KSL Matmerk viser at oppslutningen varierer fra sektor til sektor. Sau og lam har en oppslutning på 83 %, storfe 87 %, og svin topper med 92 % oppslutning. Ut i fra levert varemengde er det mye som tyder på at det er de mindre produsentene som fortsatt ikke er tilsuttet KSL. Målsettingen for kjøttbransjen er at samtlige kjøttprodusenter er tilsluttet KSL.

 

KSL-standard

Gjeldende KSL-standard ble revidert oktober 2006. På www.ksl.no finner du til enhver tid de gjeldende standardene. KSL-standarden for de ulike dyreslagene er delt inn i temaer. Det er utarbeidet et eget skjema der temaene fremgår for svin og et felles for sau, storfekjøtt og/eller geitekjøtt uten melk. Disse skjemaene kan også benyttes som egenrevisjonsskjemaer. Det er verdt å merke seg at hele gården vurderes som ett produksjonssystem. Det vil si at når det for eksempel er flere husdyrproduksjoner på gården, så må hver enkelt produksjon oppfylle standarden som gjelder for den.

For å få en fullstendig oversikt over gjeldende krav må den enkelte produsent sette seg inn i kravene som gjelder sin produksjon. I det følgende gis det en overordnet orientering om hvilke krav det stilles til husdyrprodusenten om hvordan gården skal drives.

 

Sporbarhet og smitteforebygging

Krav om sporbarhet innebærer blant annet at dyrene skal være forskriftsmessig merket. Under smitteforebygging skal det arbeides for å hindre smittespredning, og for at eventuell smitte skal kunne spores.

 

Import og KOORIMP

Det er krav om ekstra undersøkelser og tiltak ved import av levende dyr og avlsmateriale. Dette skal skje ved å dokumentere at KOORIMPs (Husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import) tilleggskrav er oppfylt.

 

Helse og medisinbruk

Helse og medisinbruk er omfattende og her inngår mange elementer for å oppfylle kravet. Det legges blant annet vekt på at det skal sikres god dyrevelferd gjennom god helsestatus i besetningen. Det skal også sikres at husdyrproduktene er uten skadelige fremmedstoffer, og at det arbeides med forebyggende tiltak. Et annet viktig moment er at eventuelle tilbakeholdelsesfrister skal overholdes.

Det er utarbeidet en egen KSL-standard for bruk av medisiner til produksjonsdyr. Formålet er at forbrukerne skal ha tillit til at matvarer fra husdyr ikke inneholder helseskadelige medisinrester, smittestoff eller resistente bakterier. Standarden er næringens minimumskrav til kontroll med medisinbruk.

Nødvendig oppbevaring av kadaver skal foregå på en betryggende måte med tanke på smitte, lukt og synlighet. Kadaver skal så raskt som mulig leveres til godkjent mottak eller graves ned etter anvisning fra Mattilsynet.

  Fôr og drikke

Dyr skal ha tilstrekkelig fôring, og det skal ikke benyttes genmodifisert fôr. Fôrmidler skal være uten smitte, skadelige stoffer og av god hygienisk kvalitet. Alle dyr skal ha tilgang til nok drikkevann av akseptabel kvalitet.

 

Oppstalling, stell og renhold av dyr

Alle dyr skal sikres god dyrevelferd ved tilfredsstillende stell og oppstalling. Ved levering til slakt skal dyras renhet vurderes og dyra rengjøres om nødvendig. Inneklima skal være tilpasset dyras behov, og det skal være brannslanger eller tilstrekkelig antall brannslukningsapparater i alle bygninger med husdyr.

 

Renhold og hygiene i fjøs, fôr- og lagerrom

Husdyrrom skal rengjøres slik at husdyra gis et godt nærmiljø og smittepresset reduseres. Det er også krav om at fôrrom og lagerrom skal holdes rene og ryddige.

For sau, storfe og geit er det også krav om tilsyn til dyr på innmarks- og utmarksbeite, samt at det skal foretas en vurdering av beiteområdene omkring radioaktivitet.

I tillegg kommer krav som varemottakere har stilt overfor sine leverandører.

Ytterligere informasjon finnes på www.ksl.no, eller kan fås hos den enkelte varemottaker.