Publisert: 27.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Krever vesentlig inntektsløft

Det er ingen stor uenighet mellom samvirkeorganisasjonene og Norges Bondelag foran vårens jordbruksforhandlinger. Alle er enige om at det trengs et forhandlingsresultat som er vesentlig bedre enn i fjor på alle punkter.


Krever vesentlig inntektsløft

Det er ingen stor uenighet mellom samvirkeorganisasjonene og Norges Bondelag foran vårens jordbruksforhandlinger. Alle er enige om at det trengs et forhandlingsresultat som er vesentlig bedre enn i fjor på alle punkter.

 

Debatten har mest dreid seg om hvor lang tid som trengs for å gjennomgå og endre målprissystemene. Nortura vil løse AMS-begrensningene (gul boks i WTO) ved å endre markedsordningene i landbruket. Dette bør gjøres som en samlet pakke som omfatter alle dyreslag og produksjoner, slik at ikke ett dyreslag ofres for å gi rom for et annet, mener Nortura. Kjøttkonsernet har ønsket endringer i markedsordningene fra 1. januar 2009, etter utforming av avtalepartene i landbruket. Med slike endringer fra januar 2009, kan Norturas foreslåtte engrosprisøkninger på to kroner kiloen for svin og kylling og fem kroner for storfe og lam gjennomføres fra 1. juli 2008. Jordbruksavtaleåret varer som kjent fra juli til juli.

Økte kostnader til kraftfôr, gjødsel og andre innsatsfaktorer gir behov for økte priser. I tillegg til dette må bøndene ha en inntektsutvikling minst på linje med andre grupper.

– Underdekning av norsk kjøtt og egg svekker norsk matvareindustri. Det svekker også norskhetsgaranterte merkevarer, og hele troverdigheten til at landbruket innfrir forventningene, sier Norturas styreleder Harald Mork.

 

Nyanseforskjeller i syn

Den vanskelige situasjonen foran vårens forhandlinger ble grundig diskutert på bondelagets representantskapsmøte den 3. og 4. april. Her er toppledelsen i samvirkeorganisasjonene og Norges Bondelag samlet. Selv om det kan være noe forskjellig syn på både bruk av virkemidler, hastighet og framdrift i eventuelle omlegginger, så er alle bonderepresentantene enige om behovet for kraftige grep som styrker økonomien. Det er også muligheter for å øke prisene mer enn tidligere antatt innenfor de rammer og begrensninger som WTO-rammen setter, selv om representantskapet i sin uttalelse etter møtet sier at «handlingsrommet for bruk av gul støtte (AMS) i WTO er for lite».

 

Øvre prisgrense må opp

I uttalelsen, som legger klare føringer for bøndenes krav, heter det at målprisene for alle produkter må heves betraktelig. Markedordningene må beholdes, og det må gjøres grep for å frigjøre tilstrekkelig AMS. Representantskaper sier at øvre prisgrense bør justeres opp for aktuelle produkter for å gi nødvendig rom til å øke prisene. Avtalepartene skal utrede langsiktige løsninger knyttet til AMS for å sikre mulighetene for å ta ut priser i markedet. Bondelagets representantskap understreker at mottaksplikten fortsatt er et helt sentralt virkemiddel for å sikre landsdekkende landbruk. Det pekes også på at fraktordningene må gjennomgås (se reportasje om fraktmisnøye i denne utgaven av Svin), og at frakttilskuddene må styrkes.

 

Uravstemning

Nytt denne gangen er det at bøndene vil sende en framforhandlet avtale, hvis det blir det, ut til uravstemning blant medlemmene. Resultatet av avstemningen vil være bindende, og vil i praksis avgjøre om Norges Bondelag godkjenner en framforhandlet avtale eller ikke. Bøndene har ikke brukt uravstemning siden 1991.

– Dersom vi kommer så langt at vi sender ut en avtale til uravstemning er målet at medlemmene godtar den, sier bondelagsleder Bjarne A. Undheim.