Publisert: 14.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Krav om ventilasjonsalarm i grisehus fra 1. januar


Krav om ventilasjonsalarm i grisehus fra 1. januar

 

Svin har tidligere skrevet om disse kravene, og om tekniske løsninger for å imøtekomme dem, blant annet i Svin nr 9 og 10 i 2005.

I forskrift om hold av svin av 18. februar 2003 het det tidligere at kravet om alarm ved svikt i ventilasjonen skulle gjelde fra 1.1.2006, men iverksetting av kravet ble utsatt til 1.1.2007.

Grunnen til utsettelsen var at en regnet med at krav om brannvarslingssystem i grisehus sannsynligvis ville bli vedtatt og iverksatt innen 1. januar 2007, og det ville være hensiktsmessig å samordne varslingssystemet for brann og ventilasjonsalarmen. Det er imidlertid ennå ikke innført krav om brannvarslingssystem, men ifølge opplysninger Norsvin har fått fra Mattilsynet arbeides det med en endring av forskriften, og krav til brannvarsling vil sannsynligvis komme i løpet av våren 2007. Uavhengig av dette gjelder altså krav til alarm ved ventilasjonssvikt fra 1. januar 2007.

Kravet i forhold til tekniske inneretninger og alarm er formulert slik i den gjeldende holdforskriften:

 

§ 12. Tekniske innretninger

Tekniske innretninger som brukes i husdyrrommet skal ettersees minst én gang daglig. Ved feil på tekniske innretninger, skal funksjoner som vedrører dyras velferd og hygieniske forhold, innen rimelig tid kunne ivaretas ved alternative løsninger. Ved strømbrudd skal det finnes alternative løsninger som sikrer tilstrekkelig luftskifte. Mekaniske ventilasjonsanlegg skal være tilkoblet alarm som varsler om ventilasjonssvikt. Varslingen skal fungere også ved svikt i strømforsyningen. Alarmsystemet skal prøves jevnlig.