Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Krav om billigere kraftfôr

Norsvin vil i år prioritere kravet om reduksjon i kraftfôrpris som det aller viktigste ved årets jordbruksforhandlinger. Den uforutsette kostnadsveksten her har ført til en noe uvanlig pessimisme i næringen.


Krav om billigere kraftfôr

Norsvin vil i år prioritere kravet om reduksjon i kraftfôrpris som det aller viktigste ved årets jordbruksforhandlinger. Den uforutsette kostnadsveksten her har ført til en noe uvanlig pessimisme i næringen.

Også i år legges det opp en strategi for å få mest mulig påvirkning på årets jordbruksavtale. Her er Norsvins lagsapparat viktig for å påvirke innspillene fra lokale Bondelag eller Bonde- og Småbrukerlag. Norsvins styre og administrasjon vil komme med Norsvins formelle uttalelse til jordbrukets forhandlingsutvalg, og vil pleie den nødvendige kontakten med sentrale beslutningspåvirkere. Hovedpunktene i årets innspill ser du nedenfor, der de tre første kravene er i prioritert rekkefølge.

Kraftfôrpris

Kostnadsveksten på kraftfôr har vært langt høyere enn forutsatt. Fra 2007 til 2009 økte prisen for slaktegrisfôr med ca. 53 øre pr. Fen, noe som tilsvarer kr 2,28 pr. kg kjøtt. Målprisen har i samme periode økt med 1,74 pr. kg svinekjøtt, mens den reelle utbetalingsprisen til bonde kun har økt med 91 øre pr. kg. Nettoeffekten av prisendringen på kraftfôr og svinekjøtt tilsvarer kr 1,37 pr. kg kjøtt, eller 32 øre pr. Fen kraftfôr (ca. 30 øre pr. kg kraftfôr).

Norsvin krever billigere kraftfôr uten at dette skal gå på bekostning av kornøkonomien. Dette vil kreve økt budsjettstøtte enten i form av økt prisnedskrivningstilskudd på fôrkorn, innføring av grunntilskudd pr. kg korn, eller økte arealtilskudd for korndyrking. I sum må tiltakene som her velges ha en effekt tilsvarende en prisreduksjon på 30 øre pr. kg kraftfôr, bare for å kompensere kostnadsveksten. En viss andel av tiltakene bør komme i form av prisnedskriving på fôrkorn, for å imøtekomme en stigende interesse for hjemmemaling.

Målpris

I den senere tid har det vært vanskelig å ta ut målprisen, selv om markedet har balansert rimelig bra. Mye tyder imidlertid på at markedssituasjonen ut over våren vil gi mulighet for uttak av målpris, og at det bør legges til rette for å kunne ta ut en enda høyere pris i neste avtaleår. Norsvin ønsker derfor en heving av målprisen med kr 1,00 pr. kg svinekjøtt. En heving av målprisen er et godt argument for også å kunne kreve høyere priser i kjedeforhandlingene. Denne hevingen er nødvendig for å dekke den generelle kostnadsveksten (ut over kraftfôrpris), og vil være et positivt signal for å sikre tilstrekkelig rekruttering og optimisme i næringa.

Strukturtillegg

Norsvin kan dokumentere svært store kostnadsulemper for små svinebesetninger (se egen artikkel i dette nr av Svin). Disse ulempene har fordoblet seg på to år. Små besetninger har vi i alle landets fylker. For ikke å aksellerere avskallingen må tilskuddet øke både for de første 35 avlspurkene og de første 1400 slaktegrisene. Satsene på hhv. 915 og 28 kroner pr. dyr har stått urørt i lengre tid. Norsvin mener det er nødvendig med en økning på 1000 kroner pr. avlspurke for hver av de 35 første purkene og 30 kroner pr. slaktegris, slik at de nye satsene blir hhv. 1915 og 58 kroner. Vi ser dette som et svært viktig grep for å sikre at svinenæringa fortsatt skal være en del av norsk landbrukspolitikk. Også de helt store besetningene i Norge vil være tjent med at svinenæringa har en variert struktur over hele landet.

Andre punkter som tas med:- Kvalitetsbetaling av kornet i forhold til verdi i kraftfôret. Ny energiklasse – Styrking av velferdsordningene.- Satellittene gis avløsertilskudd og dyretallstøtte ut fra produksjonsomfang.- Økte avskrivningssatser driftsbygninger.- Forskningsmidler til mykotoksinproblematikken- Styrking av fraktordningene for korn/kraftfôr og slakt

100.000 ekstra til laga

Årsmøtet besluttet at det for 2010 skulle settes av en pott på kr 100.000 til fordeling på konkrete aktiviteter i lagsapparatet. Alle fylkes- eller lokallag kan søke om midler til konkrete prosjekter som stimulerer til offensive, faglige og sosiale svinemiljøer i 2010. Midlene skal ikke gå til vanlig drift. Søknadsfrist for midlene er 31/3-2010. Det kan bevilges inntil 50 % av kostnadsramma. Halvparten av dette kan utbetales etter at det er innvilget, mens det resterende beløp utbetales etter at prosjektet er dokumentert gjennomført.

Årsmøteutsendinger

Tabellen nedenfor viser oversikten over antall årsmøteutsendinger fra fylkeslagene til Norsvins årsmøte i 2010. Årsmøtet finner sted på Rica Hotell, Hamar 22. – 23. mars 2010. Det tas utgangs-punkt i antall medlemmer pr. 31/12. Alle fylker får automatisk 1 utsending. Fylkene med 30 eller flere gis ytterligere 1 utsending. Det skal totalt være 50 utsendinger, og de siste plassene fordeles mellom fylkene ut fra antall medlemmer over 30. FYLKEMedl. 31/12-09 Utsend-ingerAkershus 83 3Aust-Agder 18 1Buskerud 35 2Finnmark 6 1Hedmark 195 4Hordaland 55 2Møre & Romsdal 48 2Nordland 84 3Oppland 135 3Rogaland 466 8Sogn & Fjordane 49 2Telemark 42 2Troms 31 2Sør-Trøndelag 67 2Nord-Trøndelag 294 5Vest-Agder 19 1Vestfold 130 3Østfold 142 4Sum 1899 50