Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kraftfôrpriser – opp 30 til 45 øre

Kraftfôrprisene øker. Økningen er minst i Rogaland og størst på Østlandet og i FK Agri.


Kraftfôrpriser – opp 30 til 45 øre

Kraftfôrprisene øker. Økningen er minst i Rogaland og størst på Østlandet og i FK Agri.

Flere svineprodusenter kan fortelle om prisøkninger på kraftfôr på 40 øre eller mer. Det betyr et kraftig innhogg i økonomien i produksjon.

Flere har også fått med seg at årets jordbruksavtale gir et prishopp på ca. 26 øre. Men der er en forskjell herfra til 40 øre og mange tror at denne forskjellen har havnet i lomma til kraftfôrprodusenten.

SVIN har sett på utviklingen i kraftfôrprisen hos fire av de ledene aktørene i markedet.

Vi har sett på prisen på diefôr og Svin Norm eller et kraftfôrslag som ligger tett opp til dette.

Siste år har prisen økt 30-44 øre hos de ulike aktørene for disse to slagene.

Hos de to aktørene i Rogaland har kraftfôrprisen økt 30-33 øre for Norm og 35-38 øre for diefôr. Norgesfôr Strand (Østlandet) har økt sin pris 36 øre for Diefôr og 39 øre for Norm. Størst har økningen vært i FK Agri med 40 øre for diefôr og 44 øre for Norm.

Dermed har øker prisforskjellene på kraftfôr mellom Rogaland/Agder og Østlandet blitt større. En svinebonde i Løten ved Hamar som kjøper kraftfôr fra FK Agri betaler i dag 24 øre mer enn sin kollega i Klepp på Jæren som kjøper fra FK Rogaland og Agder. For et år siden var forskjellen 13 øre i følge de opplysningene vi har fått fra leverandørene. På diefôr er forskjellen 21 øre eller fem øre mer enn i fjor.

Nå vil vi understreke at sammenligning av kraftfôrpriser ikke er noen enkel øvelse. Fraktsatser, rabatter og kvantumsbonuser følger ulike mønstre og prinsipper hos de ulike leverandørene.  

Det er nå også bare FK Rogaland/Agder som sender ut sine prislister. Hos de andre må du spørre om å få prisene. Innhold av fôrenheter og hvilke kraftförslag som tilbys varierer også noe. Vi har justert for det siste ved å sammenligne pris pr. fôrenhet. Men en fôrenhet Norm hos FK Agri kan være noe forskjellig fra tilsvarende produkt hos FK Rogaland og Agder.

Mer toll på protein

Alle aktørene vi har spurt har omtrent samme forklaring på hvorfor prisene øker mye. Prisen på både korn og proteinråvarer øker på grunn av jordbruksavtalen.Kornprisen (bygg) har økt 20 øre. I tillegg er prisnedskriving redusert med 6 øre. Dermed blir nettoeffekt her 26 øre.Mindre kjent er det at tollsatsene på proteinråvarer har økt slik at vi har fått en permanent økning i proteinprisen selv om verdensmarkedsprisen går ned.– Tollsatsen på proteinråvarer som soya har økt med 33 øre pr kg, forklarer direktør for landbruksdivisjon Per Harald Vabø i FK Agder og Rogaland. Med 20 prosent soya i blandingen betyr det en prisøkning på nesten 7 øre pr kg kraftfôr. Effekten av jordbruksavtalen blir dermed rundt 33 øre pr. kg kraftfôr og ikke 26 øre.Egentlig betyr økningen på protein mer enn de 33 øre på grunn av hvordan dette håndteres i praksis, men dette skal allerede vært tatt ut i prisøkning på fjoråret. Eneste mulighet for lavere pris for proteindelen i kraftfôr er å sette ned tollsatser eller om kjøttbeinmjøl igjen kan brukes i kraftfôr. Og med adskilte linjer for ulike dyreslag finnes det kanskje en liten mulighet for det siste.

Fettpris opp

Samtidig har fettråvarer også økt sterkt i pris. For eksempel har Nortura skrudd opp prisen med nærmere 30 prosent på fettet de selger til kraftfôrindustrien. Det betyr et par øre i økt pris per kg kraftfôr. Til forskjell fra protein kan imidlertid prisen på fett falle igjen da dette ikke bestemmes av tollsatser. Mineraler og vitaminer har også økt mye i pris, men enkelte priser har falt noe tilbake.– I perioder med store prissvingninger vil ofte marginene som legges inn være større. Dette gjelder også for eksempel de vi kjøper mineraler og vitaminer fra, forklarer en aktør i bransjen. Marginene hos kraftfôrleverandørene er kanskje litt større enn før fordi innsatsvarene har svingt i pris. Men det avhenger av konkurransen i markedet.I Rogaland er trolig konkurransen sterkere enn i resten av landet.

Lønnsoppgjør og renteutgifter

På toppen av det hele svir fortsatt årets lønnsoppgjør. Det er vanskelig å regne inn dette uten kostnadsøkninger.– Samtidig er rentene høye. Det gir større lagerkostnader. Norsk valuta har blitt svakere. Det gir dyrere import, forklarer Emilie Gynnild, markedsdirektør kraftfôr i FK Agri. En annen forklaring som Gynnild gir er at de nå tørker alt korn ned til 14 prosent før det brukes i kraftfôrproduksjon. Denne praksisen har kanskje bare FK Agri. Kornbonden får betalt for korn med 15 % vann, men kostnaden derfra til 14 % må kraftfôrkunden ta. Plusser vi på at diesel og frakt harblitt dyrere (pluss 1,5 øre i FK Agri) ender vi opp med en kostnadsøking nær 40 øre. Men FK Agri har en utfordring å forklare hvorfor kostnadene øker mer hos dem enn hos for eks FK Rogaland/Agder eller hos konkurrenten Norgesfôr Strand. FK Agri lovte dessuten for ikke veldig lenge siden, rimeligere kraftfôr som følge av en fusjon.– Vi er inne i en fase hvor vi står foran investeringer og rasjonaliseringer. Vi har egentlig et etterslep her. Dette svir litt på kort sikt, men vil på lenger sikt gi bedre kraftfôr og lavere priser, forklarer Gynnild.– Vi har ikke dårligere margin på kraftfôret vårt i år enn i fjor og har heller ikke gjort noe spesielt for å være merkonkurransedyktig, sier avdelingsleder kraftfôr Øystein Lien i Norgesfôr Strand. Han er noe overrasket over at konkurrenten Agri ligger såpass over i pris, men tror samtidig det stemmer. (se også artikkel i Svin nr 2/2008).