Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Konsentrerer seg om kjernevirksomheten

– Vi skal være gode på det vi driver med. Målet er helt klart å levere fulle puljer med drektige purker til avtalt tid. Så stoler vi hundre prosent på at våre leverandører er best på det de skal drive med, sier Hans-Ove Kirkeby.


Konsentrerer seg om kjernevirksomheten

– Vi skal være gode på det vi driver med. Målet er helt klart å levere fulle puljer med drektige purker til avtalt tid. Så stoler vi hundre prosent på at våre leverandører er best på det de skal drive med, sier Hans-Ove Kirkeby.

Tore Mælumsæter Sørum, Akershus Han driver Raumartoppen purkering med stødig hånd. Det er nå vel seks år siden de første drektige purkene fra navet i ringen griset. Første inseminering i ringen var 4. juli 2005, og første grising i oktober samme år.

Involverer 30 gardsbruk

I dag er det 12 satellitter i ringen. De fleste, omtrent 90 prosent, ligger innenfor en radius på en halvtimes kjøring. En satellitt ligger litt lenger unna, i Degernes i Østfold. Mange av satellittene i ringen var helt nye produsenter som startet opp nettopp med en satellittbesetning. Ringen har også et par produsenter som tar overskuddsdyr, samt 14-15 slaktegrisprodusenter som er knyttet til systemet som avtakere fra satellittbesetningene. Raumartoppen har en fast leverandør av ungpurker. De hentes hver femte/sjette uke, og er i navet to-tre uker før de tas i bruk. Produksjonssystemet involverer dermed folk på omtrent 30 gardsbruk til sammen.

Fokus på hovedoppgaven

– Vår filosofi er å konsentrere oppmerksomheten om det vi skal være gode på. Vi driver ikke med egen fôrproduksjon eller intern semin. Vi kjøper tjenester fra profesjonelle leverandører som forhåpentligvis er best på den jobben de skal være best på, sier Kirkeby. Navet driver en konsesjonsbesetning på 450 årspurker, og kjører med cirka 30 prosent rekruttering. Det er tre store avdelinger i navet, hvorav en rekrutteringsdel. Produksjonsopplegget er 14 dagers puljedrift. Annenhver torsdag kjører de ut drektige purker til satellittene. Det betyr at satellitteierne får drektige purker hver åttende uke, og leverer de gamle etter grising og avvenning. Purkene leveres tre uker før grising, og hentes åtte uker senere. Avvenningstiden i ringen ligger på cirka 33 dager i gjennomsnitt. Når purkene kommer tilbake blir de gjennomgått sammen med veterinær på fredag. I vurderingen av purkenes videre skjebne er moregenskapene som vises i satellittene viktige. Deretter bærer det tilbake til bedekningsavdelingen for de som skal være med videre. Samtidig flyttes purkene som sto i bedekningsavdelingen over i den tomme naboavdelingen. Slik er det fast dyreflyt gjennom huset i navet.

Faste insemineringsrutiner

Når purkene insemineres i navet står alltid rånene fast, mens purkene flyttes foran dem. Kirkeby sier at de har erfaring for at dette gir klarere reflekser, slik at de er sikrere på rett insemineringstidspunkt. Mandag er første insemineringsdagen, og de tar opp dyr mandag klokka 14. Førstekullspurkene er stort sett i brunst tirsdag, og de blir tatt igjen på onsdag. Mer enn 98 prosent av alle purkene blir dobbeltinseminert. I navet blandes ikke de eldre, store purkene med ungpurkene. Det er om å gjøre å følge nøye med på utviklingen. Det er to runder med drektighetskontroll, 30 dager etter inseminering, og noen dager før utkjøring til satellitt. Kirkeby kjører ut dyra sjøl med eget transportmateriell. Det gir fleksibilitet, samtidig som det blir lav terskel for kommunikasjon og dialog med satellitteierne.

Holder avstand

All utslakting skjer i navet, og ved utslakting kjører Kirkeby sjøl dyra et stykke unna hvor slaktebilen lesser opp. Ingen destruksjonsbil får kjøre inn til navet, og heller ingen nødslaktebil. All utkjøring skjer også i navets regi med navets materiell, og dyrebilen går kun mellom satellittene og navet. Det er talle og djupstrø i navet. I bedekningsavdelingen er det djupstrø/flis, og flis brukes fram til første drektighetskontroll. Halmen som brukes er egenprodusert, men det gis ikke halm til purkene hvis det er tvil om drektighet. Ellers er det vanlig våtfôring med kraftfôr, vann og litt syretilsetting. Fôringa starter vanligvis ved sekstida om morgenen og varer fram til 14.30. Det tas naturligvis regelmessige prøver av fôret, og hele anlegget vaskes ned en gang i året. Det er Øyvind Videnek (se egen sak) og Hans-Ove som styrer Ingrisdelen, og det er i tillegg tre faste utenlandske medarbeidere i navet hvorav en til to er på jobb til enhver tid. Dette er litauere har jobbet her siden oppstarten i 2005. Det har vært få driftsmessige problemer siden oppstarten. For et par år siden, da det var kaldt ute fra desember til februar og fôret i en satellittbesetning ikke hadde den beste kvaliteten på grunn av høye DON-verdier ble det for liten tid fra nedvasking til skikkelig opptørking og for kort tid fra tom avdeling til nye purker, fikk tre av satellittene påvist PMWS. Da ble det startet et vaksineprogram, og etter dette har ikke ringen hatt noen problemer som følge av dette.