Publisert: 18.08.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kompetanseutvikling og finansiering


Kompetanseutvikling og finansiering

Å tiltre den spennende stillingen som administrerende direktør i Norsvin er en oppgave som jeg går til med stor ydmykhet, og ikke minst glede. Etter å ha ”vokst” opp med Norsvin er det spennende å være tilbake igjen etter fire lærerike år i grøntnæringen. Grøntnæringen er på lik linje, men kanskje i enda større grad enn svinenæringen, en offensiv og markedsnær næring som hele tiden søker nye muligheter for å styrke sin markedsposisjon. Her har vi alle noe å lære.

Min påstand er at Norsvin har vært, og er en suksess, for sine eiere. Over 50 års virke har vist svært gode resultater i å utvikle et konkurransedyktig avlsmateriale og en unik kompetanse. Dette igjen, har bidratt sterkt til utvikling av en effektiv svineproduksjon og dyktige svineprodusenter. Å videreføre denne arven der kravene og takten til omstilling og effektivitetsutvikling øker år for år, er en stor utfordring som vil kreve nytenkning og mot. Sett fra min stol er det tre viktige områder som det nå er viktig å ha nok og riktig fokus på framover;

• Sikre og utvikle gode økonomiske rammebetingelser for våre eiere

• Snu en negativ økonomisk utvikling og sikre finansiering for videre vekst i Norsvin

• Sikre og videreføre en sterk satsing på forskning og utvikling som genererer økt verdiskaping

For å skape rekruttering, samt opprettholde/øke norsk svinekjøttproduksjon, er det viktig å sikre og utvikle gode forutsigbare og økonomiske rammebetingelser som gjør det interessant for norske svineprodusenter å produsere og investere i framtida. Siste års internasjonale erfaringer viser at før eller senere vil alle matproduserende næringer bli rammet om en ikke sørger for å sikre gode nok nasjonale rammebetingelser over tid. Det er flere og flere land som nå innser at det ikke er nok med bare strukturutvikling og effektivisering for å sikre en stabil matproduksjon. Det må også andre ting til. Denne kjensgjerning er det viktig at våre politiske myndigheter tar med seg i utmeislingen av den nye landbrukspolitikken som er bebudet i landbruksmeldingen som kommer til høsten. Aktiv bruk av vårt viktige tillitsmannsapparat, i nært samarbeid med faglagene og markedsaktørene, vil bli enda viktigere for å sikre en ønsket utvikling. Det er derfor avgjørende viktig at vi klarer å skape engasjement og en vitalisering av tillitsmannsapparatet i takt med tidens utfordringer. Videre er det viktig at vi alle står sammen og er samkjørte i de viktige spørsmålene og sakene som vi i tur og orden må ta stilling til. Hvordan sikre dette på en best mulig måte vil bli satt på dagsorden i tida framover.

Den økonomiske utviklingen i Norsvin har dessverre vært negativ de siste årene. Det er flere årsaker til det. Mulighetene for å ekspandere i det nasjonale markedet er begrenset. Norsvins markedsandel er høy og muligheter for volumvekst er derfor minimal. Det gjør at vår videre satsing og generelle kostnadsutvikling i større grad må finansieres gjennom salg av gener på det internasjonale markedet. Dessverre har det tatt lenger tid enn forventet å skape de ”store” royaltyinntektene fra disse markedene. Det er imidlertid gledelig at omsetningen i våre internasjonale datterselskaper har vist en svært positiv utvikling. Dette viser at vårt avlsmateriale er konkurransedyktig, og at royaltyinntektene vil komme på sikt. Inntil så skjer, vil det være nødvendig å redusere kostnader parallelt med å sikre og øke finansiering nasjonalt. Dette, samtidig med å se på muligheten for å tilføre mer kapital for nødvendig satsing, blir viktige prioriteringer framover.

Norsvin som et internasjonalt avlsselskap står i dag bedre rustet enn noen gang med kompetanse og teknologi innen forskning og utvikling. Det jobbes med viktige prosjekter og oppgaver som vil bidra til økt verdiskaping for vår næring de kommende årene. Det tar tid og ressurser å bygge opp denne kompetansen. Per i dag har vi en stor andel ekstern finansiering gjennom Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og andre viktige samarbeidspartnere. Å videreutvikle kompetansen, samt sikre finansiering, vil bidra til ytterligere verdiskapning for våre eiere og norsk svinekjøttproduksjon.

Olav Eik-Nes