Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kompetansekrav ved stell av svin

 Dyreeieren bærer det overordnete ansvaret for dyras velferd. Dette gjelder selv om hele eller deler av ansvaret for daglig drift overlates andre. Kompetanse er helt nødvendig.

 


Kompetansekrav ved stell av svin

 Dyreeieren bærer det overordnete ansvaret for dyras velferd. Dette gjelder selv om hele eller deler av ansvaret for daglig drift overlates andre. Kompetanse er helt nødvendig.

 

Det er et offentlig krav at den som har ansvaret for stell av dyr, har tilstrekkelig kompetanse om dette. I mange svinehold i dag overlates hele eller deler av ansvaret for den daglig driften av besetningen til andre for kortere eller lengre perioder. Det er helt klart at det er dyreeieren som fortsatt har det overordnede ansvar for dyras velferd, og for at de han overlater stellet av dyra til, har nødvendig kompetanse.

 

Kompetansekravet

 

I forskrift av 18. februar 2003 nr 175 om hold av svin pålegges dyreeier å ha tilstrekkelig kunnskap om hold av dyr og om regelverk som gjelder for dyreholdet : § 5. Kompetanse Dyreeier og andre med ansvar for svin skal kunne dokumentere nødvendig kunnskap om dyras atferdsmessige og fysiologiske behov, aktuelle driftsformer, og bestemmelsene i denne forskriften. Dyreeier har ansvar for at personell som håndterer dyra har den nødvendige kompetanse til å håndtere dyra på en god måte.

I dag er det ingen formelle krav til hvordan denne kompetansen skal erverves, men det arbeides med en harmonisering av kompetansekrav i holdforskriftene for forskjellige dyrearter.

 

Varierende kompetansekrav

 

Kravet til kompetanse hos den som dyreeier overlater driften til vil imidlertid variere med graden av ansvar og selvstendighet i arbeidet og for hvor langt tidsrom arbeidsoppgavene overlates. Det vil dermed være lavere krav til kompetanse for røktere som bare steller dyrene for kortere perioder, f. eks. et kveldsstell eller en helg, enn til røktere som arbeider selvstendig over lengre tid. Røktere som arbeider sammen med eier eller som kun gjør enklere arbeidsoppgaver, har tilsvarende lavere krav til kompetanse.

Dersom driften helt overlates til andre for en lengre tidsperiode, vil kompetansekravet innebære nødvendig kjennskap både til dyras behov, aktuelle driftsformer og kunnskaper om relevant norsk regelverk. Det er dyreeiers ansvar at den som driften overlates til har nødvendige kunnskaper og får nødvendig opplæring før ansvaret for driften overlates til vedkommende.