Publisert: 01.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kommunene overtar klinisk veterinærvakt


Kommunene overtar klinisk veterinærvakt

 

Fra 1. januar 2008 overtar kommunene ansvaret for den kliniske veterinærvakten, og dermed ansvaret for å sikre tilfredsstillende tilgang til veterinærer for husdyrbrukere. Landbruks- og matdepartementet sikrer finansieringen gjennom en øremerket post på sitt budsjett. Ordningen er beregnet å koste om lag 105 millioner kroner. Det er i kommuneproposisjonen for 2008 at regjeringen foreslår dette. Landbruks- og matdepartementet vil fremme de nødvendige lovendringer i løpet av våren, og kommer nærmere tilbake til saken i St.prp.nr. 1 for 2008.

– Dette er en viktig reform som bidrar til å bedre dyrevelferden ytterligere over hele landet. Reformen har en utpreget distriktsprofil, og vil støtte opp under næringssvake områder. Det er kommunene som vet hvor behovene er størst. Derfor er naturlig at de i større grad enn i dag legger premissene for det viktige arbeidet de privatpraktiserende veterinærene utfører rundt omkring i Norge sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.