Publisert: 10.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Klart for kurs som gir kompetansebevis

Cirka 1. oktober er det klart for kurs som skal gi grunnleggende kompetanse om grisens atferd og behov, og dermed være med på å sikre en god dyrevelferd i norsk svineproduksjon.


Klart for kurs som gir kompetansebevis

Cirka 1. oktober er det klart for kurs som skal gi grunnleggende kompetanse om grisens atferd og behov, og dermed være med på å sikre en god dyrevelferd i norsk svineproduksjon.

 

Kurset kommer som en følge av næringas egen handlingsplan for dyrevelferd som ble vedtatt i 2001. Kurset består av et innledningsmøte med foredragsholder og video, møter i studiering og besetningsgjennomgang. Bekreftet deltagelse på de ulike delene av kurset, gir kompetansebevis.

Å komme sammen med andre produsenter og diskutere spørsmål i forbindelse med dyrevelferd vil forhåpentligvis være nyttig både for de som er ferske i faget, og de som har mer erfaring fra svineproduksjon. Gjennom daglig stell i grisehuset og i forbindelse med nybygging/ ombygging kommer en opp i mange situasjoner der en må ta avgjørelser som får betydning for dyrevelferden.

 

HVORFOR KOMPETANSEBEVIS?

Husdyrhold har alltid vært knyttet til omsorg for dyr. De siste åra har det blitt økt fokus på dyrevelferd, både her i landet og i andre europeiske land. Svinenæringa vedtok sin egen handlingsplan for dyrevelferd i 2001, med følgende visjon for dyrevelferden i norsk svineproduksjon:

Velferden hos norsk gris skal minst være på høyde med de fremste i verden og i positiv utvikling!

Det er videre et mål i handlingsplanen at:

Norsk svineproduksjon skal være kjennetegnet av holdninger som sikrer grisen god velferd. De som driver i næringen skal ha god kompetanse på stell og håndtering av gris basert på grunnleggende kunnskaper om grisens atferd og behov.

I handlingsplanen ble det foreslått å innføre kompetansebevis i svineproduksjon. På denne måten ønsker en å sikre at alle som driver i næringa skal kunne dokumentere god kompetanse på stell og håndtering av gris. Gjennom slik kunnskap kan en klare å tilrettelegge miljøet best mulig slik at det samsvarer med grisens behov. Ved å satse på kunnskap og opplæring viser vi dessuten omverdenen at vi tar dyrevelferd på alvor.

I Forskrift om hold av svin (fra 2003) stilles det offentlige krav til dokumentasjon av kompetanse:

§ 5. Kompetanse Dyreeier og andre med ansvar for svin skal kunne dokumentere nødvendigkunnskap om dyras atferdsmessige og fysiologiske behov, aktuelle driftsformer, og bestemmelsene i denne forskriften. Dyreeier har ansvar for at personell som håndterer dyra har den nødvendige kompetanse til å håndtere dyra på en god måte.

Holdninger til produksjonsdyr er et nøkkelpunkt med hensyn til dyrevelferd i husdyrproduksjonen. Målet er at dette kurset kan gi deg noen innspill til hvordan du kan sikre kod trivsel i din besetning.

 

GJENNOMFØRING OG INNHOLD

Kurset arrangeres lokalt i samarbeid mellom Norsvins lokallag og Bygdefolkets studieforbund (BSF). Lokallagene vil få nærmere informasjon om gjennomføringen. Kurset starter med et møte som kan være felles for flere studieringer (opptil totalt 20–25 deltakere). På dette møtet gis det informasjon om kurset, det deles ut materiell og Mattilsynets distriktskontor inviteres til å informere om regelverk for hold av dyr. Det er også laget en egen video som vises og diskuteres på dette møtet. Etter hvert som det kommer i gang liknende kurs innen andre husdyrproduksjoner, vil en legge opp til at det arrangeres felles oppstartmøter med disse. Når oppstartmøtet er gjennomført fortsetter deltagerne i studieringer. Det legges opp til 3 møter med diskusjon av teoristoff. Til slutt i kurset skal deltagerne gjøre en gjennomgang av sin egen besetning for å finne forbedringsområder innen dyrevelferd, og deltagerne i studieringen skal også gjøre det samme som en gruppeoppgave. Bekreftet deltagelse på de ulike delene av kurset, vil gi kompetansebevis.

 

TEMA SOM BEHANDLES

Temaer som omhandles i kurset er blant annet: Regelverk, naturlig atferd, termoregulering og klima, rutiner i grisehuset med betydning for grisens velferd, risikopunkter i relasjon til dyrevelferd, håndtering av sjuke dyr, avliving og forebygging av katastrofer. Videoen tar blant annet opp forberedelser til grising, spedgristap, tannfiling, problematferd og aggresjon.

Det er mange som har vært involvert i å utvikle kurshefte og video. I hovedsak har Norsvin samarbeidet med: Helsetjenesten for svin, Norges Landbrukshøgskole, Norsk Kjøtt, KLF og Statens Dyrehelsetilsyn (nå Mattilsynet) samt svineprodusentene Jakob Rustan og Knut Skovseth.

70 svineprodusenter fra Norsvins lokallag Nes og Ring i Hedmark, Nes i Akershus og Hå i Rogaland var med på ei utprøving av kursopplegget på vårparten i år.

Materiell til kurset bestilles som annet studieopplegg gjennom lokalt BSF-utvalg.