Publisert: 16.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kjøttindustrien har økt bruttomarginene

Slakting, skjæring og foredling av svin- og storfekjøtt koster mer enn tidligere. Bøndene får mindre utbetalt, mens handelen har litt mindre marginer.


Kjøttindustrien har økt bruttomarginene

Slakting, skjæring og foredling av svin- og storfekjøtt koster mer enn tidligere. Bøndene får mindre utbetalt, mens handelen har litt mindre marginer.

 

Dette er hovedkonklusjonen i NILFs rapport som ble presentert 2. september. Kort oppsummert kan en si dette om kjøttbransjens samlede utvikling;

• Kaka har vokst noe • Bonden og handelen får mindre deler • Industrien bruker mer, og skaper kanskje mer.

 

HENGER BJELLA PÅ KATTEN

Norsk Institutt for Landbruksforskning (NILF) har på oppdrag fra statsråd Lars Sponheim sammenlignet forbrukerpriser og kostnader bak en rekke produkter av storfe og svin, og sett på utviklingen fra år 2000 til 2004.

Snittet for utplukket viser at pris til forbruker har økt med kr 5,86 per kg. Bøndene fikk kr 1,31 mindre utbetalt per kg, mens momsreduksjonen i 2001 utgjorde kr 1,48 i forskjell. Industrien har ikke klart å effektivisere tilstrekkelig, sett opp mot egen kostnadsvekst. Slaktemarginen har økt med kroner 1,55 per kilo kjøtt, skjæringa med kroner 3,70 og foredlinga med hele 4,26 kroner per kilo kjøtt. Undersøkelsen viser at handelen har redusert sine marginer med kr 1,54 per kg.

 

SVINEKJØTTMARGINEN HAR ØKT MED 8 KRONER BRUTTO

For de rene svinekjøttproduktene i undersøkelsen har prisen til bonde blitt redusert med kr 4,09 per kg. Noe av dette skyldes lavere engrospris som følge av overproduksjon. (trukket omsetningsavgift defineres her som «bondens penger »). Pris til forbruker har økt med kr 4,78 per kg og momsreduksjonen gitt kr 1,69 billigere svinekjøtt. Bruttomarginene slakteriene tar for skjæringa har her økt med hele kr 7,84 per kg svinekjøtt.

Blandingsproduktene har økt med kr 2,54 per kg for forbrukerne. Her har bruttomarginene for foredlinga økt med kr 5,35.

 

BONDENS ANDEL AV KJØTTKAKA SYNKER

NILFs undersøkelse er svært viktig for å øke kunnskapen om de forskjellige leddene i verdikjeden. For næringa er det en kjærkommen bekreftelse på at det ikke er bonden som stikker av med kaka når prisen i butikken øker. Undersøkelsen sier ikke noe om kjøttindustriens fortjeneste for å gjøre jobben. Den viser kun forskjellen mellom prisen før og etter at de har bearbeidet varen. Periodens lønnsvekst har vært på hele 20 %, og det er helt klart at den arbeidskrevende industrien ikke har klart å effektivisere tilsvarende. Det er også verdt å merke seg at økte statlige avgifter og krav via EØS (behandling av slakteavfall) har gitt økte kostnader i perioden. Reduserte marginer for handelen forteller om reell konkurranse, men kan også delvis forklares ved at lavpriskjedene selger mer varer (og mindre service).