Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kan være penger å hente på økogris

Det kan være penger å hente i økologisk svineproduksjon. Men produksjonen har også kritiske faktorer som må tas hensyn til. Det viser en undersøkelse som NIBIO har gjennomført. 


Kan være penger å hente på økogris

Det kan være penger å hente i økologisk svineproduksjon. Men produksjonen har også kritiske faktorer som må tas hensyn til. Det viser en undersøkelse som NIBIO har gjennomført. 

Rapporten som ble publisert i november heter “Økonomien i økologisk produksjon”, og det er Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) som har lagd den på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, som ønsker å oppdatere kunnskapen sin om økonomien i økologisk landbruk. Regjeringen ønsker som kjent at 15 prosent av norsk matproduksjon og matforbruk skal være økologisk innen 2020.

GRISEN SLITER I så fall er det langt igjen for grisens del. Grisen er som kjent landets største kjøttprodusent, og fra 2014 til 2015 økte produksjonen av svinekjøtt med 4,6 prosent til 135 072 tonn. Men produksjonen av økologisk svinekjøtt har i denne perioden gått ned med hele 24 prosent. Dette skyldes i følge rapporten at Nortura avsluttet sin satsing på økologisk svin i 2014. Satsingen startet opp i 2009 med fire-fem svineprodusenter, men mot slutten var bare et par produsenter med på øko-satsingen til Nortura. Lav pris til produsent og lav etterspørsel var viktige grunner til at satsingen feilet. I dag slakter Nortura økologisk gris som leieslakt, men Nortura har ikke lenger videreforedling og salg av økologisk svinekjøtt.

GRØSTADGRIS STØRST Utenom Grøstadgris AS, betyr dette at de fleste økologiske svineprodusentene selger hel og halv gris direkte til forbruker fra utsalg på gård.

Størst i Norge på videreforedling av økologisk frilandssvin er Grøstadgris. I 2016 er sju økologiske frilandsgrisprodusenter tilknyttet Grøstadgris. Norgesgruppen Merkevare AS eier 49 prosent av Grøstadgris, og økologiske svinekjøttprodukter selges i hele landet gjennom Meny-kjeden og til enkelte spesialforretninger. I utgangspunktet har ikke Grøstadgris tenkt å utvide den økologiske frilandssvinproduksjonen, og jobber i stedet med å bygge opp økologisk storfeproduksjon, heter det i rapporten.

MÅ SELGE KJØTTET SJØL At Nortura ikke lenger har videreforedling og salg av økologisk svinekjøtt, og at Grøstadgris ikke har tenkt å utvide den økologiske frilandssvinproduksjonen, betyr i praksis at produsenter som vil satse på økologisk gris må selge økokjøttet direkte fra gården.

Flere produsenter som driver på denne måten, markedsfører det økologiske svinekjøttet på egenhånd og slakter ikke før kjøttet er forhåndsolgt. Viktige promoteringskanaler er blant annet positiv omtale i “jungeltelegrafen”, sosiale medier og venner og bekjente.

STOR FORSKJELL FRA KONVENSJONELL Produksjonstilpasningen til økologiske svineprodusenter er veldig forskjellig fra konvensjonell svineproduksjon. Slik sett kan det være vanskelig å sammenligne økologisk og konvensjonell produksjon direkte, hevdes det i rapporten. Ofte er avregningsprisen til produsent den samme for økologisk og konvensjonelt kjøtt. Nortura har for eksempel ikke egen avregningspris til økologiske svineprodusenter.

Produsenter tilknyttet Grøstadgris slakter gjennom Nortura, men produsentene får en tilleggsavregning fra Grøstadgris basert på levert slaktevekt og kjøttprosent, samt et økologisk tillegg på kr 11 per kg. Grøstadgris opererer med interne priser og en nærmere prisbeskrivelse enn dette, har ikke vært tilgjengelig for rapportskriverne. Avregningspris er heller ikke tilgjengelig for produsenter som driver med direktesalg av økologisk svinekjøtt fra gård. Utsalgsprisen, altså pris per kilo for hel og halv gris direkte til forbruker, oppgis å ligge på rundt kr 90–139 per kg.

MERPRIS PÅ 21 – 23 KRONER Selv om Nortura ikke har egen avregningspris for økologisk svinekjøtt, har 

Nortura nylig beregnet merpris til produsent. Sammenlignet med konvensjonelt svinekjøtt viser Norturas beregninger at det koster rundt kr 16– 17 per kg mer for økologisk svinekjøtt. Disse beregningene er basert på Norsvins dekningsbidragskalkyler, og er blant annet justert for dyrere fôrkostnader. Videre er beregningene utarbeidet i samråd med en produsent som drev økologisk svineproduksjon tidligere. 

Utover en merpris på kr 16– 17 per kg, har Nortura også estimert et tillegg på kr 5,5 per kg som skal gå til å dekke andre kostnader knyttet til den økologiske produksjonen. Totalt betyr dette at avregningspris for økologisk svinekjøtt trolig ligger rundt kr 21,5 – 22,5 per kg høyere enn konvensjonell avregningspris. Per 1. januar 2016 er avregningspris på konvensjonelt svinekjøtt rundt kr 23,45 per kg (Landbruksdirektoratet 2016). En merpris på kr 21,5 – 22,5 per kg for økologisk svinekjøtt, betyr at avregningspris trolig ligger på rundt kr 45 per kg svinekjøtt, heter det i rapporten.

MER KOSTNADSKREVENDE Denne beregningen fra Nortura har ikke tatt høyde for ombyggingskostnader. 

Avregningspris på økologisk svinekjøtt vil trolig være rundt dobbelt så høy som konvensjonell avregningspris. En grunn til dette er at økologisk svinekjøttproduksjon er mer kostnadskrevende. For eksempel ligger prisen på økologisk kraftfôr fra kr 5,40 til 6,25 per kg, mens pris til konvensjonelt kraftfôr ligger fra kr 3,80 til 4,80 per kilo. I følge økologiske frilandsgrisprodusenter bruker gjerne svin mer energi ute, noe som øker kraftfôrbehovet selv om grovfôr er tilgjengelig ute. Høyere kraftfôrpris og økt kraftfôrbehov er derfor viktige kostnadsdrivere i øko-logisk svineproduksjon.

FRILANDSGRIS Flere som driver med økologisk svine-produksjon i Norge, har frilandsgris. Dette er svin som får være ute hele året. Det er ikke påkrevd med husdyr-rom i økologisk landbruksproduksjon dersom dyreslaget er tilpasset helårs utegange, eller hvis klimatiske forhold tillater at dyra lever utendørs. Dette betyr at økologiske frilandsgrisprodu-senter kan redusere kostnader til drifts-bygning, og heller bygge halmhytter og isolerte hus. En produsent oppgir at ei halmhytte koster rundt 10 000 kroner, og at et isolert hus til slaktegris koster rundt kr 20 000. Ingen av produsentene som er kontak-tet, driver med økogris i lausdrift inne. Frilandsgris krever areal. Da Nortura solgte økologisk svinekjøtt i perioden 2009 – 2014, gikk økogrisen i lausdrift inne. Dyra hadde også tilgang til en støpt betongplatting ute med opphakket flis for å rote i. I denne perioden hadde Nortura også økologisk smågrisproduksjon. I dag har gjerne økologiske produsenter avlspurker selv, fordi ingen driver med økologisk smågrisproduksjon.

Økologiske frilandsgrisprodusenter har gjerne lave kostnader til hytter/hus, men slik produksjon krever likevel et stort areal. På grunn av risiko for sykdommer/ parasitter i jorda, bytter gjerne økologiske svineprodusenter på beitearealet som brukes hvert andre år.

Alle typer areal kan brukes, og dette inkluderer gjerne skogsarealer. Hvor viktig kostnadsdriver arealet er i den økologiske frilandsgrisproduksjonen, avhenger dermed av pris på jorda og hvilket areal produsenten har eller bruker. Beitearealene som benyttes, bør imidlertid gjerdes inn, og dette er en viktig kostnadsdriver.

LIK OPPAVLSTID Sammenlignet med konvensjonell drift er oppavlstid til slaktegris omtrent lik. Økologiske svineprodusenter oppgir at oppavlstid til slaktegris er på 5 – 7 måneder og konvensjonell ligger van-ligvis på rundt 6 måneder. Når det gjelder forskjeller knyttet til arbeidsfor-bruk har ikke dette latt seg undersøke i denne omgang. Kildene som er brukt i rapporten er hentet fra Nortura, Grøstadgris, to økologiske produsenter og en produ-sent som bruker økologisk kraftfôr, men som ikke er Debio-godkjent.

Ren Mat tilbyr en oversikt over blant annet økologiske svineprodusenter på sine nettsider.