Publisert: 01.12.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kan økt fôropptak påvirke fødselsvekta?

Ekstra fôring de to siste ukene før grising var positivt for førstegangsgrisere med tanke på spedgrisenes fødselsvekt. Men amerikanske forsøk viser at det ikke har noen betydning for eldre purker.


Kan økt fôropptak påvirke fødselsvekta?

Ekstra fôring de to siste ukene før grising var positivt for førstegangsgrisere med tanke på spedgrisenes fødselsvekt. Men amerikanske forsøk viser at det ikke har noen betydning for eldre purker.

I en amerikansk besetning undersøkte noen forskere om det var mulig å påvirke fødselsvektene til spedgrisen ved å øke fôringen de to siste ukene av drektighetsperioden.

 

1,82kg ekstra fôr per dag

I alt var det 224 purker med i forsøket og disse var sortert etter kullnummer (1, 2, 3, ≥4) og etter holdkategori, slik at purker med likt hold fikk lik fôring i drektighetsperioden. Dessverre sier undersøkelsen ingenting om hva som var daglig fôrtildeling i de ulike holdklassene. To uker før purkene skulle flyttes inn i fødeavdelingen, ble de fôret med ett av tre alternativer; En gruppe (kontroll) fortsatt på det vanlige fôringsregimet, en gruppe fikk 0,91kg ekstra fôr per dag, og den siste gruppen fikk 1,82kg ekstra fôr per dag. Et par dager før forventet grising ble purkene flyttet inn i fødeavdelingen, og frem til grising ble fôrtildelingen til alle purker satt ned til 1,82kg. Etter grising ble det registrert totalfødte, levendefødte, dødfødte og antall mumifiserte spedgris. Var forskerne tilstede da grisingen startet ble individuelle vekter registrert i de førnevnte kategoriene, hvis ikke ble de veid samlet innen hver kategori så tidlig som mulig etter at grising var avsluttet.

 

Høyere vekt på spedgrisen hos 1.kullspurkene

Analyse av de innsamlede dataene viste at det var ingen forskjell mellom kullvekt på totalfødte, kullvekt på levendefødte, individuelle fødselsvekter, og individuelle vekter av dødfødte spedgris, hos 2.kullspurker eller eldre purker. Blant førstekullspurkene fant man derimot noen interessante forskjeller. 1.kullspurkene som hadde fått 1.82kg ekstra fôr per dag de siste to ukene av drektighetsperioden hadde høyere individuelle fødselsvekter på spedgrisen sammenlignet med gruppen som ikke hadde fått noe ekstra fôr (1,31kg mot 1,44kg), i tillegg var både kullvekt for totalfødte (16,1kg mot 18, 7 kg) og kullvekt for levendefødte (15,1kg mot 16,7kg) høyere sammenlignet med kontrollgruppen. Purkene som hadde fått 0,91kg ekstra per dag havnet i en mellomposisjon.

Økonomisk lønnsomt med ekstra fôr til 1.kullspurkene

Forskerene konkluderte med at ekstra fôring de to siste ukene før grising var positivt for førstegangsgrisere, men at det ikke hadde noen betydning for eldre purker. Også i Norge ser vi at førstegangsgrisere har lavere kullvekter ved fødsel enn eldre purker. Forskerene i denne undersøkelsen gjorde også noen økonomiske beregninger på om det lønte seg økonomisk å øke fôrtildelingen til førstekullspurkene i siste del av drektighet under amerikanske forhold. De beregnet at en forbedring i fødselsvekten ville føre til 0,25 flere grisunger per førstekullspurke som gir $16,25 ekstra per purke på bunnlinja ($65 per gris x 0,25), noe som utgjør ca 95kr med dagens valutakurser. Fôrkostnaden ved å gi førstekullspurkene 1,82kg ekstra per dag de to siste ukene av drektighetsperioden kom på $6,17 per purke (ca 38 NOK). Forskerne konkluderte derfor at det var økonomisk lønnsomt å fôre førstekullspurkene noe ekstra de siste to ukene av drektighetsperioden. Dette kan kanskje være interessant også i norske besetninger, hvor det ofte er vanlig å gi alle purker litt ekstra mot slutten av drektighetsperioden. Det viktigste er uansett å etterstrebe minst mulig spredning i hold på purkene før de skal inn i fødeavdelingen. Her er holdvurdering et godt hjelpemiddel, og den gylne middelvei er alltid best, ikke for tynn og ikke for tykk før grising.

Forfattere: J. Soto, L. Greiner, J. Connor og G. Allee 2011 ASAS Midwestern Section meeting, 14-16.mars 2011, www.asas.org