Publisert: 17.06.2020 Oppdatert: 12.06.2020

Stikkord:

Kan bli mer biogass på Jæren

Det har vært jobbet i ti til tjue år med biogass på Jæren. Men nå kommer det til å skje noe. Det føler en av biogassveteranene seg ganske sikker på. 


Bildet: I nærheten av Ivars eksisterende biogassanlegg på Grødaland på Jæren håper initiativtakerne å få regulert plass til et nytt tørrbasert biogassanlegg for husdyrgjødsel.

 

Debatten om å bygge et stort biogassanlegg på Jæren er ikke av ny dato. Det har vært jobbet med dette i nærmere tjue år. Men lite har skjedd, bortsett fra forsøk med gjødselseparasjon- og biogassproduksjon på gardsnivå. Svin har hatt reportasjer om dette før.

Tiden er inne
– Hva får deg til å tro at noe skjer i nær framtid, toppsjef i Felleskjøpet Rogaland Agder Per Harald Vabø?

– Det er stiftet et nytt selskap som ser potensialet i å bygge et nytt biogassanlegg for den tørre delen av gjødsla. Da sitter vi igjen med en sjuendedel av volumet som må til i en våtreaktor. Dette reduserer transporten vesentlig. Vi bør kunne få ENOVA-midler til dette. Landbruksministeren har også sagt at hun vil ha biogass i landbruket. Da bør det skje noe også i Rogaland hvor husdyrtettheten er blant de sterkeste i hele landet. 

 

– Ved å bygge et tørr­basert anlegg for biogass fra husdyrgjødsel sparer vi en sjuendedel av transportbehovet sammenliknet med et biogass­anlegg basert på våtreaktor, sier Per ­Harald Vabø, til daglig leder av FKRA. Her ved hovedanlegget på Hillevåg.

 

Norge har også forpliktet seg til internasjonale klimaavtaler, og landbruket har inngått avtale med staten om å redusere CO2-ekvivalentene med fem millioner tonn over ti år. Biogass vil med andre ord bli veldig gunstig i landbrukets klimaregnskap. Dette er også noe som er foranket i FKRAs bioøkonomistrategi. Så jeg tror tiden er inne nå, sier Per Harald Vabø til Svin.

Har infrastrukturen
Alle vet at det produseres mye husdyrgjødsel i Rogaland. Og landbruket trenger en bærekraftig gjødselproduksjon. I Rogaland er infrastrukturen for dette unik, ikke minst fordi det ligger ledningsnett i jorda for gasstransport over lange strekninger. Når et nytt planlagt anlegg basert på husdyrgjødsel er godkjent i reguleringsplanen for Grødaland på Jæren i forbindelse med Ivars eksisterende biogassanlegg, så setter vi i gang, tror Vabø.

Vil ha tørr gjødsel
Torsdag 7. mai i vår ble det stiftet et nytt selskap. Målet er å bygge et biogassanlegg basert på den tørre delen av husdyrgjødsla.

– Da sitter vi igjen med en sjuendedel av gjødselvolumet sammenliknet med en våtreaktor. Dette reduserer behovet for lastebiltrafikk kraftig, samtidig som bonden sitter igjen med den våte andelen. Den inneholder mye nitrogen og kalium, og lite fosfor. Det betyr at husdyrbøndene kan bruke mer av husdyrgjødsla si på eng også.

– Biogassproduksjon vil være gunstig i forhold til landbrukets klimaregnskap, sier Per Harald Vabø. 

23 000 færre lastebillass
Det trengs en annen og litt dyrere teknologi for å bygge et anlegg for bruk av den tørre gjødseldelen. Men det er enorme kostnader og miljøbelastninger å spare, både i form av transport, samt det at bonden kan utnytte gjødselstoffene N og K fra den våte delen på egne jorder og enger. 

– Vi trenger bare en sjuendedel av volumet til et tørranlegg. Hvis vi tenker oss at 700 000 kubikkmeter gjødsel reduseres til 100 000 kubikkmeter, så reduseres transportbehovet enormt. 700 000 m3 delt på 30 tonn per lastebil gir over 23 000 tonn billass. 100 000 m3 delt på 30 tonn per billass gir 3300 billass. Vi sparer altså 20 000 lastebillass med gjødseltransport. I tillegg sitter bøndene igjen med verdifulle næringsstoffer til egen åker og eng. Hva betyr ikke dette for klimaregnskap, bærekraft, trafikksikkerhet og økonomi? spør Vabø.

Aktørene bak biogass

// Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) driver omsetning av blant annet kraftfôr, varer og driftsmidler til landbruket. FKRA har jobbet med bruk av husdyrgjødsel til biogass i mye over ti år. Formålet er nedfelt i selskapets bioøkonomistrategi. FKRA er et samvirkeselskap eid av 8000 bønder i Rogaland og Agder.

// Lyse er et lokalt energiselskap som jobber med salg av strøm, gass og distribusjon av gass. Selskapet har over 10 milliarder i omsetning, og eies av 14 kommuner i sør-Rogaland.

// Ivar er et lokalt regionalt vann- avløps- og renovasjonsselskap eid av 13 kommuner i Rogaland. Ivar driver allerede biogassproduksjon på to anlegg. Det ene er basert på kloakkslam, det andre på matavfall. Mellom disse to virksomhetene er det et røranlegg som Lyse eier. 

// Rogaland fylkeskommune.

Biogassens bakgrunn

2006 – 2010
I disse årene jobbet Lyse, Ivar og FKRA med Hå Biopark på Grødaland. Tema: bruk av husdyrgjødsel til biogass. Den gangen var det en stor omrøringsreaktor basert på våt husdyrgjødsel som var aktuelt. 

2010
Så strandet dette i 2010 av flere grunner. Den ene var økonomien i prosjektet. Men fylkeslandbrukssjefen i Rogaland uttrykte også skepsis til prosjektet fordi det kunne fristille  husdyrproduksjonen på Jæren fra spredearealkravene. Fylket og kommunene var også kritisk til den store massetransporten på veiene. Da bestemte Ivar seg for å bygge et biogassanlegg basert på matavfall i stedet.

2015
I 2015 ble det så etablert et biogasskonsortium. Bak sto tre av de samme som startet i 2006, altså Ivar, Lyse, FKRA samt Rogaland fylkeskommune. Tanken da var å utvikle gardsbasert biogassproduksjon med et felles oppgraderingsanlegg for biogassen. Råbiogass må  raffineres for å kunne brukes for eksempel i en forbrenningsmotor.

De etablerte samtidig Biotek Rogaland. Biogasskonsortiet eier 80 prosent av Biotek Rogaland AS. Et statlig gründerselskap (Valide og I-park) eier 10 prosent, Jæren Biogass AS (Olav Røysland) eier 10 prosent. Tanken var å utvikle et «plug and play-anlegg» som enkelt kunne etableres på det enkelte gardsbruk. Prosjektanlegget ble lagt til Røyslands gård for å se om dette lot seg kommersialisere. Dette anlegget ble på en måte Biotek Rogalands Fou-anlegg, hvor en kunne kjøre både tørr og våtreaktorer og separere vått og tørt i husdyrgjødsla. Det er som kjent billigere å starte i liten skala før teknologien skaleres opp. 

2020
I Europa er det mange store biogassanlegg både i Tyskland., Storbritannia og Danmark. Men tanken i Rogaland er å lage et anlegg bare for husdyrgjødsel. Stor husdyrproduksjon og begrenset tilgang på spredeareal er noe av det som ligger bak også. Rogaland trenger bærekraftig gjødselhåndtering. Rogaland har samtidig en unik infrastruktur i forhold til gassproduksjon. 

Jæren Biopark AS
Torsdag 7. mai 2020 ble det stiftet et nytt selskap Jæren Biopark AS med de tre likeverdige eierne Lyse, Ivar og Felleskjøpet Rogaland Agder. Målet er å etablere et nytt biogassanlegg for den tørre delen av husdyrgjødsla. Selskapet er i dialog med Hå kommune om å få regulert tomt. Arbeidet med å etablere en bærekraftig forretningsmodell fra bonde til biogass og biorest er med andre ord i gang.