Publisert: 17.09.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ingrisnyheter for avlsbesetningene

Avlsbesetningene har en del spesielle behov og ønsker i Ingris. I høst har de fått en del nyheter i Ingris, og flere vil komme.


Ingrisnyheter for avlsbesetningene

Avlsbesetningene har en del spesielle behov og ønsker i Ingris. I høst har de fått en del nyheter i Ingris, og flere vil komme.

Det blir blant annet bedre fleksibilitet ved søk på merka smågris, korrigerte 3-ukers vekter i rapporter, og flere opplysninger i purkekortet. Det blir også nye rapportmuligheter.

Flere valg ved søk på merka smågris

Etter at det er foretatt kullutjevning er det ikke like lett å holde oversikten over hvilke merkede grisunger som hører til hvilke purker. For lettere kunne søke opp de grisungene du er ute etter, og for å få oversikt over ungene tilknyttet ei purke enten som biologisk mor eller ammemor, har vi fått flere valg ved søk på skjermbildet merka smågris og i rapporten kullkort. Det er nå tre forskjellige søkekriterier som kan kombineres med «Mor individnr», avhengig av hvilke unger du ønsker vist i tilknytning til purka. Det er samme valgmulighet ved bestilling av rapporten «Kullkort» som ligger under «Rapporter» – «Kullresultater». Dette er en rapport som viser det samme som notatene i merkeboka. De tre bestillingskriteriene er: 1. Biologiske unger. Viser alle merkede smågriser født i siste kullet til den aktuelle purka. 2. Diende unger: Viser de ungene som ligger og dier den aktuelle purka ved siste kull. Her tas det hensyn til kullutjevning. Biologiske unger som er flyttet fra purka vises ikke, men unger flyttet til purka vises. 3. Biologiske og flyttet til purke: Her vises alle biologiske unger pluss alle unger flyttet til den aktuelle purke i siste kull. Dette gir en total oversikt over alle unger som purka har vært i befatning med i siste kull. Dette søket er høyaktuelt om en har fått ei purke på Ingrisloggen for avlsbesetninger og det er avvik mellom antall fødte, kullutjevnet og avvente. Ganske ny er også muligheten for å søke opp merkete smågriser på måledato. Måledato er et svært aktuell søkeparameter ved overføring av selekterte ungpurker fra merket smågris til rekrutteringspurke. Gjøres dette rett etter måling er det lett å følge med på utviklingen i avlsverdier hos de aktuelle ungpurkene i perioden fra seleksjon til bedekning. Kombineres først søk på måledato og deretter inntasting av «Til rekrutteringsdato» i forhåndsutfylte felter, går denne overføringen av de aktuelle purkene svært raskt.

Korrigerte 3-ukersvekter inn i rapporter og skjermbilder

Fram til nå har det vært rådataene for 3-ukers veiing som har blitt vist i rapportene til Ingris. Nå er dette endret slik at det i rapportene vises korrigerte 3-ukersvekter. Vektene er korrigert for bl.a. alder ved veiing, kjønn, antall levendefødte i kullet og mors kullnummer, og gjort på samme måte som ellers i avlssystemet. I P-rapporten for purker og rapporten «Kullresultater detaljer» er rå-vektene erstattet med korrigert 3-ukers vekt. I rapporten «Merket smågris» kan både reelle og korrigerte 3-ukers vekter vises. Vektene som er korrigerte er sammenlignbare mellom griser, kull og besetninger. I registreringsbildet «Merket smågris» kan felt for visning av korrigert 3-ukers vekt velges til i tillegg til feltet for inntasting av reell 3-ukers vekt.

Farnavn og kullrase på plass i purkekortet

Opplysninger om farnavn og rase på kull har vært savnet i purkekortet. Nå er rånenavn og kullrase vist i oversiktstabellen for kullene. Navnet og nummer på purkas far vises i det gule feltet for individopplysninger.

Utvalg på kjønn i rapporten merket smågris

Rapporten merket smågris har fått flere valgmuligheter ved bestilling slik at den kan kjøres for alle for alle kjønn, kun purker, råner eller kastrater. Endringen er blant annet ønsket av besetninger som av plasshensyn må selge kastrater, og som har behov for en oversikt over hvilke griser som er aktuelle å selge.

Notatfelt for merka smågris på purketavla

Purketavler brukes også over fødebingene i USA der har de ønsket seg notatfelter for bl.a. merking og veiing av spedgris på purkekortet. I siste versjon av Ingris er dette på plass som valgbare felt. Ved å krysse av i ruta for «kullkort» i bestillingsbildet for purketavle kommer det noteringstabell nederst på purketavla. Noteringsfeltene tilsvarer de som er i merkeboka for merket smågris. Er det ei purke med mange kull havner tabellen på side to. Vi regner med at dette kan være aktuelt for noen norske besetninger også.

Rånebruk bestilling for enkeltråner

Rapporten «Rånebruk» som viser hvor mange inseminasjoner som er gjort med ulike råner og hvilke purker det er lagt har vært en stund. Dette er en spesialrapport for foredlingsbesetninger for å gi oversikt over spredningen i rånebruk. Det nye nå er at denne rapporten kan nå bestilles på enkeltråner. Om det ikke tastes inn avlsnummer på enkeltråner vises alle råner brukt i besetningen som før. Rapporten ligger under «Rapporter» og «Reproduksjon».