Publisert: 14.05.2024 Oppdatert: 14.05.2024

Stikkord:

Ingen gjødselspredning etter 1. september

Ny gjødselbruksforskrift betyr kortere spredesesong og dermed behov for mer lagerplass. Det kommer dessuten krav om dekke eller tak på gjødselkummer for svineprodusenter.


Bildet: FLERE KUMMER: Ny gjødselforskrift betyr trolig at det må bygges mange nye gjødselkummer. Det foreslås også krav om at kummer med svinegjødsel må ha tak eller et permanent dekke.

 

Utkastet til ny gjødselbruksforskrift ser i utgangspunktet ut til å gi få endringer for de som har tilstrekkelig spredeareal. Men et par forslag kan øke kostnadene for mange svineprodusenter. Det ene er ny dato for siste spredetidspunkt om høsten. I dag er fristen 1. november. I forslag til ny gjødselbruksforskrift er kravet 1. september. Mange vil behøve to måneder ekstra lagerkapasitet. For bruk med korn og gris på Østlandet og Trøndelag vil det i praksis øke kravet til lagerkapasitet fra åtte måneder til et år.

 

Kostbart
Bygging av ny lagerkapasitet er kostbart. Det vil følge mulighet for tilskudd med nye krav, men neppe mer enn 25 prosent. I utkastet til ny gjødselbruksforskrift er det kalkulert at 1000 gårder med ku og 250 med gris vil måtte utvide gjødsellagrene. Basert på 2022-tall er det anslått at en snittkostnad for å utvide gjødsellageret er i overkant av 200 000 kroner. Her må det være noe feil. Skal en bygge et nytt lager, vil det uansett koste betydelig mer. Og nye gjødsellagere for svineprodusenter bør trolig ha tak. Det alene øker kostnaden med 50 prosent.

 

Flest kummer
Det firmaet som kanskje selger flest gjødselkummer i Norge er Fjøssystemer AS. Vi har fått dagens pris på en vanlig 2150 m3 betongkum satt opp ved Mjøsa (høyere pris lenger nord og der det er mer snø). Prisen er drøyt 800 000 kroner. Pris på tak på samme kum er 441 000 kroner. I tillegg kommer tomtearbeid og røropplegg. Summen for hele kummen med tak og tomtearbeid blir rundt 1,5 millioner kroner. Du kan spare noe ved å bygge en mindre kum, men per m3 blir det betydelig dyrere. Hvis en først bygger, er det ofte like greit å ha litt ekstra plass. Og øker kravet til spredeareal, bør en helst bygge nytt der spredearealet er. Det vil si ofte noen kilometer unna dagens fjøs og grisehus. Dermed oppstår en ny kostnad.

 

Skjult kostnad
Vi kan ikke se at det er tatt høyde for kostnader til transport fra grisehus til gjødsellager i ny gjødselbruksforskrift. Nå kan en god del av de nevnte kostnadene spares om fristen for spredning settes til 15. september. Men da må korn- og grisebonden med åtte måneders lagerkapasitet ha en alternativ løsning de årene vær og vind ikke gir mulighet til å så høsthvete og spre gjødsel før 15. september. I dagens forslag er det riktignok tatt høyde for at bruk i deler av Nord-Norge og i fjellområder i Sør-Norge kan få spre gjødsel seinere enn 1. september. Det er positivt, men det gjelder ikke det store flertall av gårder med korn og gris.

 

Tak over kum gir kostnad og risiko
I tillegg til krav om mer lagerplass foreslås krav om dekke eller tak over gjødselkum. Det vil bli de samme reglene for svineproduksjon som for lagring av biorest fra biogassproduksjon. Kravet gjelder ikke bløtgjødsel fra storfe. Men vi er usikre på hva som vil gjelde der en har storfe- og svinegjødsel i samme kum. Å bygge tak over kum er kostbart og øker prisen på en kum med over 50 prosent. Utkastet til forskrift åpner for å løse kravet med en annen type dekke, for eksempel halm eller leka. I utkastet er det beregnet at det vil koste 150 millioner kroner (2022 priser) å bygge tak over 380 eksisterende kummer på gårder med gris. Det er ikke nevnt at å bygge tak over en eksisterende kum kan være vanskelig hvis den ikke er klargjort for det. Hvis det likevel skal gjøres, må det trolig først heises ned en gravemaskin i kummen for å tømme den helt. Dette er både en utfordring og en kostnad. Det er selvsagt noen fordeler med tak over gjødsellager som også kan nevnes. Det reduserer utslipp og en blir mindre sårbar for store nedbørsmengder.