Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

In-Gris web – tips

Utnytt Ingris til å lage analyser. Den nyutviklede rapporten «Kullresultater – detaljer» viser resultater fordelt på ulike kullnummer. Du kan dermed sette fokus på de purkene som har størst forbedringspotensiale.


In-Gris web - tips

Utnytt Ingris til å lage analyser. Den nyutviklede rapporten «Kullresultater – detaljer» viser resultater fordelt på ulike kullnummer. Du kan dermed sette fokus på de purkene som har størst forbedringspotensiale.

Analyser gir muligheter

Mange svineprodusenter registrerer mange data om svineproduksjonen sin. Disse dataene kan og bør utnyttes til daglig styring av besetningen og analysering av resultater. Det er naturlig å ta utgangspunk i produksjonsrapporten og peke seg ut noen nøkkeltall som en vil analysere mer i detalj. I Ingris web utvikles det kontinuerlig nye detaljrapporter som verktøy for svineprodusenter som vil løse problemer og finpusse produksjonen sin.

Kullresultater – detaljer

Ofte spør en seg om ungpurker og eldre purker har de samme resultatene. Er det spesielle purker som har vanskeligere for å bli drektige enn andre? Når begynner de gamle purkene å få dårligere kull en ungpurkene? Dette er noen spørsmål du kan få svar på ved å kjøre rapporten «Kullresultater – detaljer» i Ingris.

Rapporten bestilles for en tidsperiode og viser i utgangspunktet resultater for alle purkene i besetningen fordelt på de ulike kullnumrene. Har du purker av forskjellige raser kan rapporten bestilles for en purkerase av gangen. Rapporten er inndelt i hovedbolkene: «bedekninger i perioden», «grisinger i perioden», «avvenninger i perioden», «utrangeringer i perioden», «andre nøkkeltall» og «tomdager». I rapporten får du oversikt over bedekninger, omløp, grisingsprosent, kullstørrelse ved fødsel og avvenning, spedgristap, dietid, utrangeringer og tomdager hos purker i de ulike kullnummer.

Finn riktige tiltak

Eksemplet på rapporten som vi viser her er hentet fra en besetning med generelt gode resultater, men med litt for lav grisingsprosent. I gjennomsnitt for alle purker i perioden er grisingsprosenten 66,5. Ser vi på grisingsprosenten for hvert kullnummer ser en at det er ungpurkene som er hovedproblemet med 52 i grisingsprosent. Det er også litt lavere grisingsprosent og noe mer omløp hos 2. kullspurkene. De eldre purkene har tydeligvis lite problemer med drektigheten. Opplysningene om de «problematiske» yngre purkene vil gjøre at produsenten kan fokusere på tiltak for å bedre drektigheten hos ungpurkene og de purkene som har hatt ett kull.

En annen ting en kan legge merke til i eksemplet er at antall levendefødte per kull stiger fra 1. til 4. kull for så å falle. En liknende utvikling ser en for antall avvente. Ut fra disse tallene kan en gjøre vurderinger av hvor lenge det lønner seg å beholde purkene. Etter at det er satt i verk tiltak kan en kjøre analysen på nytt for å sjekke om det har gitt utslag i bedre resultater.

Detaljrapporten finner du under den hvite knappen «Rapporter». Liste over tilgjengelige rapporter åpnes ved å aktivere menypunktet «Rapporter». Her velger du rapporten «Kullresultater – detaljer». Rapporten bestilles ved å legge inn ønsket fra- og tildato for beregningene og klikke på knappen «Fortsett». Den ferdige rapporten vises på skjermen og kan i tillegg vises/skrives ut i PDF-format eller i Excel.