Publisert: 10.12.2018 Oppdatert: 10.12.2018

Stikkord:

Ny gjødselforskrift

Ikke høring før på nyåret

Mange venter i spenning på forslag til ny gjødselforskrift, men de må fortsatt vente. Ny landbruksminister skal sette seg inn i saken. 


– Bytte av statsråd gjør at saken med ny gjødselforskrift tar lenger tid. Forskriften blir trolig ikke sendt ut på høring før på nyåret, sier seniorråd­giver Line Meinert Røed i Landbruks- og matdepartementet til Svin. 

Det ligger nå to utkast til gjødselforskrift på landbruksministerens bord. Det i seg selv betyr at behandlingen av denne saken er interessant. Det ene forslaget er fra Landbruksdirektoratet der en maksimum kan spre 3 kg fosfor per dekar. Det andre forslaget er fra Miljødirektoratet der maksimumgjødsling er 2,4 kg fosfor per dekar. I for­slaget fra Landbruksdirektoratet kan derimot også nitrogen få en maksimumbegrensning. I begge forslagene er det foreslått ytterligere innskjerp­inger på sikt. Trolig har regelverket i Sverige dannet et bakteppe for Miljødirektoratets krav.

Sverige – strenge krav til husdyrgjødsel
Sverige har enda strengere krav til spredning av husdyrgjødsel enn de foreslåtte nye kravene i Norge. Det betyr at Miljødirektoratets nye krav 

ligger tett opp til de svenske kravene. Kravet i Sverige er maksimum 2,2 kg fosfor per dekar. Har du 100 purker i nabolandet krever det over 300 dekar spredeareal, eller omtrent dobbelt areal av dagens forskrift i Norge. For en norsk konsesjonsbesetning med slaktegris tilsvarer kravet til sprede­areal i nabolandet drøyt 500 dekar. 

Og det er ingen signaler i Sverige om å lette på arealkravene. 2,2 kg fosfor per dekar er kanskje det strengeste fosforkravet i Europa, og henger trolig sammen med landets lange kystlinje til Østersjøen. Det er samme krav til spredeareal i fruktbare Skåne som nord i Sverige. Men svenskene praktiserer kravet som et fem års gjennomsnitt for gjødsling. Det vil si at en kan spre fem ganger så mye fosfor per dekar et år, hvis en de fire påfølgende årene ikke gjødsler med fosfor. Og den enkelte bonde kan ved å sende inn gjødselprøver av egen gjødsel få spre mer hvis prøvene viser lavere innhold enn standardverdiene. Det er også fosfor som alltid blir begrensningen med husdyrgjødsel i vårt naboland og ikke nitrogen. For de som tenker på å bygge store grisehus (over 2000 slaktegrisplasser eller 400 purker) må det i tillegg til at spredearealet er på plass, søkes miljøtilstand. Dette er en streng og tidkrevende behandling som koster bonden minst 100 000 kroner før en kan stikke spaden i jorda. 

– Sverige har så strenge krav til husdyrgjødsel at det gir oss en konkurranse­ulempe i forhold til en del andre land. Vi kan spre mindre husdyrgjødsel per dekar. Det betyr at vi må kjøre både lenger og mere for å spre samme mengde gjødsel enn for eksempel i Danmark, kommenterer Markus Hofmann i LRF (Sveriges Bondelag).