Publisert: 30.11.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ikke funn av dyreassosiert MRSA

I vår ble det påvist seks tilfeller av dyreassosiert MRSA hos gris etter at det ble tatt prøver av ca 1000 griser fordelt på 11 slakterier. Oppfølgende undersøkelser har imidlertid ikke påvist dyreassosiert MRSA på griser i norske besetninger.


Ikke funn av dyreassosiert MRSA

I vår ble det påvist seks tilfeller av dyreassosiert MRSA hos gris etter at det ble tatt prøver av ca 1000 griser fordelt på 11 slakterier. Oppfølgende undersøkelser har imidlertid ikke påvist dyreassosiert MRSA på griser i norske besetninger.

Bakterier er imidlertid påvist i miljøprøver fra slaktegrisfjøset ved ett av slakteriene. Mye tyder på at grisene er smittet etter at de kom til slakteriet. I Svin 4/2010 skrev vi at det var påvist seks tilfeller av såkalt dyreassosiert MRSA (meticillinresistente gule stafylokokker), også kalt MRSA ST398, hos gris i Norge. Bakgrunnen for dette var at Veterinærinstituttet meldte at de hadde funnet seks positive prøver som Mattilsynet hadde tatt av griser etter slakting på slakteri. Undersøkelsen var et ledd i det nasjonale overvåkningsprogrammet for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET). I alt ble det undersøkt 1.000 griser fordelt på 11 ulike slakterier. Prøvene ble tatt i forbindelse med slaktingen, og alle de positive funnene kom fra samme slakteri.

Ikke dyreassosiert MRSA

Alle de seks isolatene («bakteriene») var svært like, noe som kunne indikere at det var én smittekilde. Siden undesøkelsen var delvis anonymisert var det ikke mulig å finne hvilke(n) besetning som hadde levert de positive prøvene. Mattilsynet gjennomførte derfor oppfølgende undersøkelser i ni besetninger som hadde levert dyr til slakt de dagene det ble tatt prøver som var positive for MRSA ST398. I den oppfølgende undersøkelsen ble prøvene tatt ute i besetningen, 60 griser i hver besetning. Samtidig ble det tatt prøver fra ulike steder i slaktefjøset på det slakteriet hvor det var funnet MRSA ST398. Resultatene fra denne oppfølgende undersøkelsen foreligger nå, og det ble ikke funnet dyreassosiert MRSA i noen av prøvene som ble tatt av griser i de ni besetningene. Derimot var flere av miljøprøvene fra fjøset positive for samme variant av MRSA som tidligere var funnet på grisene på det slakteriet. Grisene som testet positive ved den første undersøkelsen, kan derfor ha blitt smittet under oppholdet på slakteriet. En har ingen sikker formening om hvordan miljøet på slaktefjøset har blitt smittet med MRSA. Smitten kan stamme enten fra dyr eller mennesker.

Nye undersøkelser i 2012

Til nå er den dyreassosierte varianten av MRSA ikke påvist i prøver tatt fra griser i norske svinebesetninger. Denne bakterievarianten er ikke sykdomsfremkallende hos gris. Bakterien er heller ikke farlig for friske mennesker, men kan skape problemer hvis den spres til helseinstitusjoner. Infeksjoner med denne bakterievarianten hos svekkede personer, kan være alvorlige og vanskelige å behandle. Det er svært liten fare for smitte med MRSA fra dyr til mennesker via kjøtt og kjøttprodukter. I regi av NORM-VET vil Veterinærinstituttet, i samarbeid med Mattilsynet, foreta nye undersøkelser i 2012 for å undersøke om MRSA finnes hos norske griser. Denne gangen vil prøvene bli tatt av dyr i besetningene.