Publisert: 04.10.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Hvordan forebygge halebiting?

Halebiting forekommer ikke helt sjelden i mange grisebesetninger, og det er et av de største velferdsproblemene vi har hos norsk gris. Men miljøforbedringer vil i de fleste tilfellene kunne forebygge halebiting. 


Hvordan forebygge halebiting?

Halebiting forekommer ikke helt sjelden i mange grisebesetninger, og det er et av de største velferdsproblemene vi har hos norsk gris. Men miljøforbedringer vil i de fleste tilfellene kunne forebygge halebiting. 

av Oddbjørn Kjelvikspesialrådgiver helse og dyrevelferd, Nortura

Halebiting kan opptre både i smågrisperioden og i slaktegrisperioden. Det er et atferdsavvik hos grisen som skyldes mangel ved miljøet grisen lever i. Som en følge av halebitingen oppstår det ofte en betennelse i halen som kan spre seg langs ryggmargen eller via blodet til andre deler av kroppen. Verkebyller kan oppstå i lunger, ledd, rygg eller andre deler av kroppen, og ved slakting kan slike verkebyller medføre lokal eller total kassasjon av slaktet.

Halebiting – et atferdsavvik

Utløsende årsaker ved halebiting er oftest relatert til en atferdsmessig reaksjon på ulike miljøbelastninger, og manglende mulighet til å utøve normal atferd. Grisene sin frustrasjon utløser en unormal atferd, og de biter på hverandre. Smak og lukt av blod virker svært tiltrekkende på grisene, og har det blitt et sår på en hale, vil det tiltrekke seg de andre grisene sin oppmerksomhet. Det er mange miljøfaktorer som påvirker forekomsten av halebiting. Summen av negative og positive faktorer i miljøet avgjør om grisene starter å bite haler.

Dyretetthet

Høy dyretetthet fører til økt aktivitet, ustabilitet i bingen og aggressiv atferd. Overbelegg i bingene er derfor en viktig årsak til halebiting. Overfylte smågrisbinger rett før levering av smågris utgjør en risiko, særlig dersom det produseres mer smågris enn bingene er dimensjonert for. Smågriser som har startet med halebiting kan lett dra dette med seg over til slaktegrisavdelingen. Også i slutten av slaktegrisperioden kan det lett bli overbelegg i bingene når slaktevektene økes, og bingene ikke er tilpasset så stor gris.

Det er også viktig at forholdet mellom gjødselareal og liggeareal er riktig slik at alle grisene i bingen får plass på liggearealet.Rotemateriale

Ved å tilby materialer som kan tilfredsstille grisens naturlige atferd, kan en forebygge mye halebiting. Grovfôr er godt for alle griser og bør være en del av den daglige fôrtildelingen. Silo, høy eller halm gir grisene mulighet for aktivitet. Det kan også brukes ting i bingen som grisene kan flytte på eller dra i, som er positivt for utøving av naturlig atferd.

Klima/ ventilasjon

Sterke svingninger i temperaturen eller avvik fra anbefalte normer medfører stress for grisen og kan gi halebiting. Grisen har ikke så lett for å kjøle seg ned, og høye temperaturer er derfor stressende for grisen. Trekk (lufthastighet over 0,2 m/sek) har også negativ effekt på grisen sin trivsel.

Feil dimensjonering eller feil innstilling av ventilasjonsanlegg kan føre både til svingninger i temperatur, trekk på dyra og for dårlig luftskifte. For lite luftskifte vil også være negativt for grisen på grunn av høgt innhold av CO2 og NH3 i lufta. For å unngå halebiting er det derfor viktig å sjekke at ventilasjonsanlegget fungerer som det skal. Et maks-min termometer kan avsløre store temperatursvingninger, og en årlig kontroll av ventilasjonsanlegget betaler seg godt.

Fôr og vann

Ved trôfôring skal alle ha plass til å spise samtidig! Dette gjelder selvsagt også de siste ukene før levering. Uregelmessige fôringstidspunkter må unngås da det stresser grisene.

Ved bruk av automater er det viktig å vurdere hvor mange griser automaten kan betjene. Grisene eter i perioder gjennom døgnet, og det må være nok eteplasser til at alle grisene kommer til matfatet innenfor disse periodene. Ved automatfôring bør en følge med på atferden hos grisene, er det kø ved ettermiddagsstellet bør en sette inn flere automater. Automatene skal gi lik mengde fôr ellers blir bare den automaten brukt som lettest gir ned fôr. En automat bør aldri gå tom for fôr. Fôret skal være tilpasset grisens alder og behov. Send inn prøver hvis du ikke er fornøyd med fôret.

Det skal alltid være nok vann! Nipler og kar skal kontrolleres regelmessig, det vil si daglig gjennom å teste funksjonen på nipler/ kar. Også i besetninger med våtfôr skal det være tilgang på friskt vann i nippel eller kopp!

Antall gris pr binge

I store grupper der det ikke blir etablert en stabil rangordning, vil det oftere oppstå halebiting Det er gjort ulike undersøkelser vedrørende rett antall pr binge, men de har ikke gitt entydige svar verken for slaktegris eller smågris. Praktisk erfaring tilsier at stort antall dyr i bingen gir større risiko for halebiting.

Stell og drift

Røkters atferd har betydning for atferden hos grisen. Rolig og forutsigbar handtering av dyra er viktig for å skape ro og trivsel blant grisene. Det er også viktig å registrere unormale ting som skjer i bingene. Registreres det mye uro og stress bør ekstra tiltak settes inn for å unngå halebiting, som mer grovfôr eller andre ting som aktiviserer grisene.

Alle faktorer som påvirker rangorden i bingen kan føre til uro. Syke dyr taper rang og blir fort mobbet av de andre grisene. Ujevn størrelse på grisene i bingen er også en risikofaktor for halebiting. Ved å sette de minste i egne binger og raskt ta ut syke griser til en egen binge vil du kunne unngå dette.

Bildetekst: