Publisert: 28.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Hvordan fôre ny Noroc-krysning?

Vil ny Noroc-krysning endre fôringsanbefalingene i slaktegrisavdelingen? Felleskjøpets erfaring tilsier at en kan fortsette med samme fôring som før, men besetninger med høy tilvekst bør være oppmerksomme i sluttfasen for å unngå fall i kjøttprosent.


Hvordan fôre ny Noroc-krysning?

Vil ny Noroc-krysning endre fôringsanbefalingene i slaktegrisavdelingen? Felleskjøpets erfaring tilsier at en kan fortsette med samme fôring som før, men besetninger med høy tilvekst bør være oppmerksomme i sluttfasen for å unngå fall i kjøttprosent.

Lavere kjøttprosent med LYD?

På nyåret 2013 vil all Noroc slaktegris ha ren duroc på farssiden, og vi får dermed et høyere innslag av duroc i slaktegrisen enn tidligere. Det er spekulert i om innføring av ren duroc på farssiden vil føre med seg en reduksjon i kjøttprosent hos slaktegrisen, og om den nye krysningen vil kreve en annen fôring enn tidligere LYLD. Duroc er mer utsatt for fettavleiring på slutten av slaktegrisperioden enn andre raser, og derfor kan større innblanding av denne rasen tenkes å redusere kjøttprosenten. Tidlige fôringsforsøk utført for noen år siden med LYD-gris viste også en dårligere kjøttprosent hos datidens LYD-gris sammenliknet med LYLD-krysningen. Etter dette er det imidlertid skjedd mye på avlsiden, det har vært en sterk seleksjon av durocråner med stort fokus på kjøttprosent. De siste fôringsforsøkene Felleskjøpet har utført med LYD-krysningen viste heller ikke dårligere produksjonsresultater sammenliknet med LYLD.

Fôringsforsøk med LYD

I 2011 ble det utført et fôringsforsøk med ren LYD-gris hos en av Felleskjøpets testverter, der grisen ble appetittfôret fra tørrfôringsautomater. Slaktegrisene ble fasefôret, og forsøket gikk ut på å teste to ulike kraftfôrblandinger med ulikt energinivå i siste del av framfôringstiden. Format Vekst 110 (1,08 FEn/kg) ble sammenliknet med Format Vekst LYD (1,02 FEn/kg). Resultatene viste at i dette forsøket var det ikke effekt av å fôre med lavenergifôret Format Vekst LYD. Det var ikke forskjell mellom forsøksleddene, og produksjonsresultatene lå over gjennomsnittet i Ingris for 2010. Fôrutnyttelsen lå på 2,56-2,57 FEn/kg tilvekst, og tilveksten lå på 960g/dag og 990g/dag i de to gruppene. Kjøttprosenten lå på 61,0-61,1 prosent i begge gruppene. Disse resultatene var også sammenliknbare med tallene fra tidligere innsett i besetningen. Selv om dette ikke trenger å være fasiten for alle besetninger, tyder resultatene fra dette forsøket på at den nye Edelgriskrysningen fra Nortura kan fôres på samme måte som tidligere.

Tiltak ved reduksjon i kjøttprosent

Noen besetninger kan allikevel oppleve noe nedgang i kjøttprosenten, og særlig besetninger med høy daglig tilvekst kan være utsatt. Nedgang i kjøttprosenten reduserer slakteoppgjøret i stor grad. Går kjøttprosenten ned med ett prosentpoeng, reduseres oppgjørsprisen med kr 0,40. Det utgjør kr 32 for en gris på 80 kg. Det tilsvarer ca. 10 kg fôr eller ca. 1,5 kg slakt. Dersom en besetning vil oppleve en slik respons med den nye hybriden, vil det lønne seg å sette inn tiltak for å motvirke nedgangen.

 

Tiltak for å unngå fall i kjøttprosent:

Fôrrestriksjon

Det første tiltaket vi vil anbefale er restriktiv fôring i siste del av framfôringa. Når daglig fôrtildeling er oppe i 3,0 – 3,2 FEn kan denne fôrmengden holdes fram til slakt. Dersom restriktiv fôring ikke er teknisk mulig, eller ikke gir forventet effekt, må andre tiltak vurderes.

Tidligere utslakting

Innenfor aktuelle vektintervall for utslakting er det en kjent sak at kjøttprosenten er fallende med økende slaktevekt. Om den faller lineært eller ikke, og hvor raskt den faller, er det uenighet om. Men alle vil oppleve at kjøttprosenten øker noe dersom en slakter ut ved en lavere vekt. Økonomien ved dette tiltaket kan muligens være like god som restriktiv fôring.

Kjønnsdelt utslakting

Kastrater vokser raskere enn purker tidlig i oppdrettet, men kjøttprosent og fôrutnyttelse reduseres mye tidligere enn for purkene. En bør derfor sende kastratene til slakt tidligere enn purkene. Kastratene kan for eksempel slaktes ved 70-75 kg slaktevekt, mens purkene holdes igjen til de passerer 80 kg, kanskje enda lenger.

Format Vekst LYD

Duroc er mer utsatt for fettavleiring på slutten av slaktegrisperioden og på bakgrunn av dette har Felleskjøpet utviklet en egen slaktegrisblanding, Format Vekst LYD. Format Vekst LYD har samme proteininnhold som Format Vekst 110, men et lavere energiinnhold. Lavere energitilførsel i siste framfôringsfase kan bremse tilveksten og dermed begrense fettavleiringen. Griser på appetittfôring vil med en slik blanding ta opp noen færre fôrenheter enn ved de andre Format Vekst-blandingene. Format Vekst LYD bør fortrinnsvis bare brukes i fase 2 i et fasefôringsopplegg.